Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2014

V 2014 je bilo namenjenih za raziskovalno-razvojno dejavnost manj sredstev kot v 2013

 V letu 2014 je bilo v Sloveniji namenjenih za raziskovalno-razvojno dejavnost 890,2 milijona EUR ali 2,39 % bruto domačega proizvoda. V primerjavi z letom 2013 so se bruto domači izdatki za RRD zmanjšali za 5%  ali 44,7 milijonov EUR.

  • 6. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) je bilo porabljenih 890,2 milijona EUR
V letu 2014 je bilo v Sloveniji (po začasnih podatkih) v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 890,2 milijona EUR; največ teh sredstev je bilo porabljenih v poslovnem sektorju (688,5 milijona EUR ali 77 % vseh sredstev za izvajanje RRD), potem v državnem sektorju (108,3 milijona EUR ali 12 % vseh porabljenih sredstev) in v visokošolskem sektorju (93,1 milijona EUR ali 10 % vseh sredstev); delež teh sredstev, ki je bil porabljen v zasebnem nepridobitnem  sektorju1), je bil zanemarljiv.  

V primerjavi s prejšnjim letom so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) zmanjšali, in to tako v absolutnem znesku kot tudi v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). V letu 2014 so bila sredstva za RRD za 5 % ali za 44,7 milijona EUR nižja kot v prejšnjem letu. Ali drugače: če BIRR izrazimo kot delež BDP, vidimo, da je ta delež v letu 2014 znašal 2,39 % BDP2), in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal za 0,21 odstotne točke. 

Za izvajanje RRD so največ finančnih sredstev prispevale gospodarske družbe
Tudi v letu 2014 so največ finančnih sredstev za izvajanje RRD v BIRR prispevale gospodarske družbe (608,8 milijona EUR ali 68 % vseh za RRD porabljenih sredstev), sledila so finančna sredstva iz državnih virov (193,9 milijona EUR ali 22 % vseh teh sredstev) ter finančna sredstva iz tujine (82,5 milijona EUR ali 9 % vseh sredstev). 

Gospodarske družbe so v letu 2014 namenile za izvajanje RRD za 11,8 milijona EUR več sredstev kot v prejšnjem letu. Finančna sredstva iz državnih virov pa se zmanjšujejo; v opazovanem letu so bila za 23 % ali za 57,3 milijona EUR nižja kot v prejšnjem letu.

Več kot polovica vseh redno zaposlenih v RRD so bili raziskovalci in raziskovalke
Med vsemi 21.053 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 12.155 (ali 58 %) raziskovalcev in raziskovalk. Razmerje med številom žensk in številom moških med vsemi zaposlenimi v RRD in med vsemi raziskovalci in raziskovalkami se ni spremenilo (ženske so bile v manjšini; bilo jih je 36 %).  

Če obseg dela, ki so ga opravili redno zaposleni in zunanji sodelavci v RRD v letu 2014, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ)3), bi to pomenilo 14.866 oseb s polnim delovnim časom, od tega 8.574  raziskovalcev (med njimi je bilo 35 % raziskovalk). 1) V zasebni nepridobitni sektor so vključeni samo zasebni raziskovalci, ki so registrirani pri Javni agenciji za raziskovalno-razvojno dejavnost RS (ARRS).
2) Delež bruto domačih izdatkov za RR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.
3) Obseg časa (število delovnih ur), ki ga zaposleni dejansko porabijo za RRD, izražamo tudi z ekvivalentom polnega delovnega časa (EPDČ), in sicer zato, da preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenosti v raziskovalno-razvojni dejavnosti.
Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD, Slovenija
Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Bruto domači izdatki za RRD, Slovenija, 2014
Viri financiranja1)Sektor izvedbe2)
skupajposlovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
1.000 EUR
Skupaj3)890.231688.518108.28993.061364
Gospodarske družbe608.828588.3768.40811.763281
Država193.93053.26880.72259.87663
Visoko šolstvo4.572 - -4.572 -
Zasebne nepridobitne organizacije42231877720
Tujina82.47946.55619.08216.842 -
- ni pojava
1) Izdatki za RRD glede na vir financiranja nam povedo, iz katerih finančnih virov so se izdatki
za RRD (v posameznih sektorjih izvajanja) financirali.
2) Izdatki za RRD po sektorjih izvajanja RRD nam povedo, koliko sredstev so enote/organizacije,
uvrščene v posamezni sektor, skupno porabile za izvajanje RRD, ne glede na vir financiranja.
3) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Zaposleni v RRD, Slovenija, 2014
PoklicSektor zaposlitve
skupaj poslovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
številoEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČšteviloEPDČ
Skupaj1)21.05314.86612.6619.6962.9072.4905.4722.6671313
Raziskovalci12.1558.5745.6894.6372.0771.7444.3762.1801313
Tehnično osebje6.8874.9465.4944.059547479846408 - -
Drugo osebje2.0101.3451.4771.00028326725078 - -
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.