Poslovne tendence, Slovenija, oktober 2015

Zaupanje v gradbeništvu, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih v oktobru 2015 višje kot v septembru 2015

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v oktobru 2015 v gradbeništvu,  v predelovalnih in storitvenih dejavnostih višja, v trgovini na drobno pa nižja kot v prejšnjem mesecu.

  • 26. 10. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila oktobra 2015 za 2 odstotni točki višja kot septembra 2015 in za 4 odstotne točke višja kot oktobra 2014, hkrati pa za 10 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Pri kazalnikih stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece se je v primerjavi s prejšnjim mesecem znižala le vrednost kazalnika zaloge, vrednosti vseh drugih pa so se zvišale.

Vrednosti kazalnikov, ki jih spremljamo štirikrat letno, so se večinoma zvišale.
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila oktobra 2015 81,5-odstotna ali za 1,9 odstotne točke nižja kot julija 2015. V 56 % podjetij so bile proizvodne zmogljivosti v povprečju izkoriščene več kot 81-odstotno. Vrednost kazalnika ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih je bila oktobra 2015 za 7 odstotnih točk višja kot julija 2015. Med kazalniki konkurenčnega položaja se je vrednost kazalnika konkurenčni položaj na trgih EU oktobra 2015 v primerjavi z julijem 2015 zvišala, vrednost kazalnika konkurenčni položaj na domačem trgu se je znižala, medtem ko je vrednost kazalnika konkurenčni položaj na trgih zunaj EU ostala nespremenjena. Vrednost kazalnika obseg novih naročil je bila oktobra 2015 za 6 odstotnih točk višja kot julija 2015.

V oktobru 2015 so bili kot glavni omejitveni dejavniki v proizvodnji najpogosteje navedeni nezadostno domače povpraševanje (to težavo je navedlo 37 % podjetij), nezadostno tuje povpraševanje (31 % podjetij) in negotove gospodarske razmere (22 % podjetij). 23 % podjetij ni navedlo omejitev.

 

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila oktobra 2015 za 8 odstotnih točk nižja kot septembra 2015 in za 3 odstotne točke nižja kot oktobra 2014, hkrati pa za 5 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj so bile nižje kot v prejšnjem mesecu, razen vrednost kazalnikov poslovni položaj in prodajne cene. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, razen kazalnikov pričakovana skupna nabava in pričakovano zaposlovanje.

Glavni omejitveni dejavniki v trgovini na drobno so bili nizko povpraševanje (za 47 % podjetij), visoki stroški dela (za 41 % podjetij) in konkurenca v sektorju (za 58 % podjetij). 5 % podjetij ni navedlo omejitev.

 

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila oktobra 2015 za 4 odstotne točke višja kot septembra 2015 in za 5 odstotnih točk nižja kot oktobra 2014 ter za 6 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižale so se vrednosti kazalnikov obseg gradbenih del, tehnične zmogljivosti in zaposlovanje.

Največ podjetij v gradbeništvu je kot omejitev navedlo veliko konkurenco v dejavnosti (40 % podjetij). Sledili so nezadostno povpraševanje (36 %), visoki stroški dela (34 %) in visoki stroški materiala (27 %).

 

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila oktobra 2015 za 2 odstotni točki višja kot septembra 2015 in za 8 odstotnih točk višja kot oktobra 2014 ter za 11 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižala se je le vrednost kazalnika zaposlovanje. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale. Vrednost kazalnika pričakovane prodajne cene se ni spremenila.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje (49 %); sledila so podjetja, ki so jih omejevale finančne ovire (teh podjetij je bilo 31 %), podjetja, ki so imela težave zaradi drugih ovir (13 %), in podjetja, ki so imela težave zaradi pomanjkanja delovne sile (4 %). 18 % podjetij ni navedlo omejitev.

Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja1), Slovenija, oktober 2015
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja<sup>1)</sup>, Slovenija, oktober 2015
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za prejšnje obdobje, so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isto obdobje prejšnjega leta, so izločeni vplivi koledarja.
Pri poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih vplivov sezone in koledarja nismo zaznali v časovnih vrstah ustreznost proizvodnih zmogljivosti, konkurenčni položaj na trgih držav članic EU in pričakovane cene.
Pri poslovnih tendencah v trgovini na drobno vplivov sezone in koledarja nismo zaznali v časovnih vrstah prodajne cene, pričakovane prodajne cene in prodaja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.