Oktobrsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2011–2014, napoved 2015

Primanjkljaj države je po končni oceni v letu 2014 znašal 1.883 milijonov evrov ali 5,0 % BDP

Po zadnji oceni je primanjkljaj države v letu 2014 znašal 1.883 milijonov ali 5,0 % BDP, kar je 34 milijonov evrov več kot ob objavi 30. 9. 2015, ko je znašal 1.849 milijonov evrov ali 5,0 % BDP.

  • 16.10.2015
  • |
  • brez statusa

Objavljamo poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu države za obdobje 2011–2014 ter napoved za leto 2015. Podatki o primanjkljaju države v tokratni objavi se razlikujejo od zadnjih objavljenih (30. 9. 2015), in sicer v ocenah za leta 2011, 2012, 2013 in 2014, medtem ko napoved za leto 2015 ostaja nespremenjena. Razlog za revizijo je v knjiženju popravkov za finančne transakcije, zajete v saldu centralnega in lokalnih proračunov, ter v saldu skladov socialne varnosti. Popravki so bili usklajeni z Eurostatom v procesu pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države, ki jih je Slovenija posredovala Eurostatu 30. 9. 2015, revizija pa je vplivala predvsem na raven primanjkljaja na centralni ravni države, v ostalih pod sektorjih države pa je bil vpliv manjši. Zaradi knjiženja omenjenih popravkov se je primanjkljaj države v letu 2011 glede na zadnjo objavo (30. 9. 2015) zmanjšal za 30 milijonov evrov in je znašal 2.427 milijonov evrov ali 6,6 % BDP (pred tem 2.457 milijonov evrov ali 6,7 % BDP); primanjkljaj za leto 2012 se je glede na njegovo nazadnje objavljeno vrednost povečal za 12 milijonov evrov, na 1.491 milijonov evrov ali 4,1 % BDP (pred tem je znašal 1.479 milijonov evrov ali 4,1 % BDP); primanjkljaj v letu 2013 pa je po zadnji oceni znašal 5.386 milijonov evrov ali 15,0 % BDP, kar je 13 milijonov evrov manj, kot je znašal po oceni pred revizijo (5.400 milijonov evrov ali 15,0 % BDP). Po zadnji oceni je primanjkljaj v letu 2014 znašal 1.883 milijonov evrov ali 5,0 % BDP, kar je za 34 milijonov več, kot je znašal pred revizijo (1.849 milijonov evrov ali 5,0 % BDP).

Stanje konsolidiranega bruto dolga države konec leta 2014 ostaja nespremenjeno

Podatki o konsolidiranem bruto dolgu države ostajajo nespremenjeni. Dolg države je tako konec leta 2014 znašal 30.133 milijonov evrov ali 80,8 % BDP.

Končno, revidirano poročilo o primanjkljaju in dolgu države za obdobje 2011–2014 ter napoved za leto 2015 sta bila Eurostatu posredovana 15. 10. 2015.

Podatki o pogojnih obveznostih sektorja država

V tokratni objavi objavljamo tudi dodatne podatke o pogojnih obveznostih sektorja država za leto 2013 in informacijo o udeležbi države v kapitalu javnih in zasebnih družb v skladu z Direktivo Sveta 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Gre za podatke (za leti 2013 in 2014) o jamstvih sektorja država, javno-zasebnih partnerstvih, o ne servisiranih posojilih sektorja država ter o vrednosti obveznosti tistih javnih družb, ki niso razvrščene v sektor država. Dodana je informacija o vrednosti neposrednih naložb RS, ki jih upravlja Slovenski državni holding  (SDH). Podatki o pogojnih obveznostih niso neposredno povezani s kazalniki maastrichtskega dolga sektorja država.

Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
1) Napoved.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.