Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni proračun 2014 in začetni proračun 2015, Slovenija

V 2014 namenjenih za raziskovalno-razvojno dejavnost najmanj državnih proračunskih sredstev v zadnjih 10 letih

V letu 2014 je bilo v Sloveniji namenjenih za razvojno-raziskovalno dejavnost 161,3 milijona EUR državnih proračunskih sredstev ali 0,43 % slovenskega BDP.

  • 30. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Za RRD namenjenih 161,3 milijona EUR državnih proračunskih sredstev
Slovenija je v letu 2014 (po končnem proračunu 2014) namenila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 161,3 milijona EUR državnih proračunskih sredstev, kar je za 8 % manj kot leto prej, ko so ta sredstva znašala 174,5 milijona EUR.

Opažamo, da se ta sredstva v zadnjih letih zmanjšujejo, tako v absolutnem znesku kot tudi v deležu slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP). Če državna proračunska sredstva za ta namen izrazimo kot delež v BDP, vidimo, da je ta delež v letu 2014 znašal 0,43 % slovenskega BDP1), kar je za 0,06 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu.

Obseg državnih proračunskih sredstev za RRD se zmanjšuje tudi v letu 2015. Začetna sredstva iz državnega proračuna za RRD v tem letu so namreč znašala 157,9 milijonov EUR; to pomeni, da bo država namenila letos za to dejavnost 3,4 milijona EUR manj sredstev, kot jih je dejansko namenila v letu 2014.   

Splošni napredek znanja je pomemben družbenoekonomski cilj
Struktura državnih proračunskih sredstev za RRD po družbenoekonomskih ciljih kaže, da so sredstva za družbenoekonomskih cilj »splošni napredek znanja« tudi v letu 2014 pomenila največji delež v celotnih državnih proračunskih sredstvih za RRD (56 %); pomembna cilja za Slovenijo sta ostala tudi »industrijska proizvodnja in tehnologija« in »zdravje«. Podobno velja tudi za načrtovana državna proračunska sredstva za RRD v letu 2015.

Zajetje sredstev za RRD iz strukturnih skladov EU
Zgornji podatki ne zajemajo sredstev za RRD, ki prihajajo v državo iz tujih javnih virov, ne zajemamo torej tudi evropskih sredstev za RRD iz proračuna strukturnih skladov EU. Če sredstvom, namenjenim za RRD, iz državnega proračuna, prištejemo še evropska sredstva, ki jih je država prejela za RRD iz strukturnih skladov EU (ta so znašala 45,3 milijona EUR), so skupna proračunska sredstva za RRD v letu 2014 znašala 206,6 milijona EUR, kar je 0,55 % slovenskega BDP.

1) Delež državnih proračunskih sredstev za RRD v BDP je bil izračunan na podlagi zadnje revizije BDP.
Grafikon 1: Državna proračunska sredstva za RRD (končni poračun), Slovenija
Grafikon 1: Državna proračunska sredstva za RRD (končni poračun), Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Državna proračunska sredstva za RRD po družbenoekonomskih ciljih, Slovenija
Končni proračun 2014Začetni proračun 2015
1.000 EUR
Skupaj1) 161.337157.892
Raziskovanje in izkoriščanje zemlje2.5093.218
Okolje5.3176.361
Raziskovanje in izkoriščanje vesolja563346
Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura5.3615.213
Energija4.9664.815
Industrijska proizvodnja in tehnologija22.70821.269
Zdravje12.09415.351
Kmetijstvo6.7598.254
Izobraževanje2.8182.758
Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja2.6743.382
Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi4.0855.156
Splošni napredek znanja2)3) 91.15081.136
Obramba333635
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
2) Vključen je tudi del državnih proračunskih sredstev, ki ni bil razvrščen po družbenoekonomskih ciljih.
3) RRD, financiran iz splošnih univerzitetnih fondov in drugih virov.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.