Izdatki in viri financiranja zdravstvenega varstva, Slovenija, 2013

Celotni izdatki za zdravstveno varstvo so v letu 2013 znašali 3.278 milijonov EUR in so se zmanjšali

V letu 2012 smo za zdravstveno varstvo namenili 3.308 milijonov EUR, v letu 2013 pa 3.278 milijonov EUR ali za 0,9 % manj kot v prejšnjem letu.

  • 30. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Celotna vrednost izdatkov za zdravstveno varstvo se je v letu 2013 zmanjšala glede na prejšnje leto
Celotna vrednost izdatkov za zdravstveno varstvo se je v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšala za 0,9 % (na račun zmanjšanja izdatkov za investicije), pri čemer je bila tedaj rast BDP pozitivna (narasel je za 0,4 %). To je imelo za posledico zmanjšanje deleža celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo v odstotnem deležu od BDP, in sicer se je ta od leta 2012 do 2013 zmanjšal z 9,19 % na 9,07 %. Delež tekočih izdatkov, tj. celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo brez izdatkov za investicije, v odstotnem deležu od BDP se je v opazovanem obdobju zmanjšal za nekoliko manj, za 0,03 odstotne točke (z 8,73 % na 8,70 %), in sicer zaradi nominalne rasti celotnih tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo (za 0,1 %).

Več kot četrtina celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo se financira iz zasebnih virov
V letu 2013 je delež zasebnih virov pri financiranju zdravstvenega varstva znašal 28,2 %. V primerjavi z letom 2012 se je ta delež povečal na račun zmanjšanja javnih izdatkov za zdravstveno varstvo (za 0,8 %). Sicer pa so v vseh letih opazovanja osnovni nosilec financiranja zdravstvenega varstva skladi socialne varnosti. Tako so v letu 2013 pokrili skoraj 70 % celotnih izdatkov za zdravstvo.

Največji del izdatkov za zdravstveno varstvo je bil porabljen za storitve kurativnega zdravljenja in za zdravila
Malo več kot tri četrtine tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo so bile leta 2013 porabljene za financiranje storitev kurativnega zdravljenja ter za zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke. Sicer pa se je delež izdatkov za storitve kurativnega zdravljenja v letu 2013 povečal glede na leto 2012 (s 53,0 % na 53,2 %). Ravno tako se je v opazovanem obdobju povečal delež izdatkov za medicinsko-tehnične pripomočke (s 23,6 % v letu 2012 na 23,7 % v letu 2013).
Tem izdatkom so po deležu v celotnih tekočih izdatkih za zdravstveno varstvo sledili izdatki za storitve dolgotrajne zdravstvene oskrbe (v letu 2013 so znašali 10 %). Za celotne izdatke za dolgotrajno oskrbo smo v letu 2013 namenili 1,30 % BDP (0,03 odstotne točke manj kot v letu 2012). Sicer so izdatki za dolgotrajno oskrbo sestavljeni iz zdravstvenega in socialnega dela: izdatki za prvi del so leta 2013 znašali 314 milijonov EUR, za drugi pa 157 milijonov EUR.

Izdatki za dejavnosti v bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego so bili še enkrat višji od izdatkov za zunajbolnišnične ambulante ali od dejavnosti lekarn
V strukturi celotnih tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo v letu 2013 so bili izdatki za zdravstvene storitve, opravljene v bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego, še enkrat višji od izdatkov za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih ambulantah, ali od dejavnosti prodaje zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov (tako so izdatki za storitve, opravljene v bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego, znašali 47,1 % od skupnih tekočih izdatkov za zdravstvo, za zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke 23,2 % ter za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih ambulantah, 22,2 %).

Grafikon 1: Celotni tekoči izdatki za zdravstveno varstvo po vrstah dejavnosti, Slovenija, 2013
Grafikon 1: Celotni tekoči izdatki za zdravstveno varstvo po vrstah dejavnosti, Slovenija, 2013
Tabela 1: Tabela 1: Celotni izdatki in viri financiranja za zdravstveno varstvo po namenih in za dolgotrajno oskrbo, Slovenija
SkupajSektor državaZasebni sektorjiSkupajSektor državaZasebni sektorji
20122013
1.000 EUR
Nameni zdravstvenega varstva1)3.308.3772.403.037905.3403.278.0692.352.222925.847
HC.1 Storitve kurativnega zdravljenja1.666.1831.359.319306.8641.674.7791.357.161317.618
HC.2 Storitve rehabilitacije65.35832.08733.27066.91131.19435.717
HC.3 Storitve dolgotrajne oskrbe (zdravstveni del)326.538310.79615.742314.340302.40611.934
HC.4 Pomožne zdravstvene storitve103.94070.18633.754102.42271.08731.335
HC.5 Zdravila in medicinsko-tehnični pripomočki742.304338.277404.027745.963330.607415.355
HC.6 Preventiva in javne zdravstvene storitve120.49687.75032.747118.56982.34036.229
HC.7 Upravljanje v zdr. varstvu in zdr. zav.117.15757.52259.635122.18558.32663.859
HC.R.1 Investicije166.400147.10019.300132.900119.10013.800
HC.R.6.1 Storitve dolgotrajne oskrbe (socialni del) 153.22638.152115.074156.80039.116117.685
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujamejo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.