Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2013

Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji v 2013: 5,5 % BDP

 Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2013 znašali 1,971 milijarde EUR, izračunani kot delež v BDP, so se v 2013 v primerjavi z 2012 znižali za 0,2 odstotne točke.

  • 18. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v letu 2013 namenjenih 1,971 milijarde EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2013 znašali 1.971 milijonov EUR ali 5,5 % BDP. 96 % vseh javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 4 % (77 milijonov EUR) pa so bili porabljeni za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. Večina sredstev za javne transferje je bila v letu 2013 namenjena visokošolskemu (69 %) in srednješolskemu izobraževanju (31 %).

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2013 pomenili 6,1 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2013 porabljenih 2.194 milijonov EUR, kar je 6,1 % BDP. 86 % izdatkov za izobraževalne ustanove so bili javni izdatki, nekaj manj kot  13 % zasebni izdatki in nekaj manj kot odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove so bili izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje (vrtci, 1. in 2. starostno obdobje) 20,9 %,  izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 42,3 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 17,7 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19,1 % (1,1 % izdatki za višješolsko strokovno in 18 % izdatki za visokošolsko izobraževanje).

Izobraževalne ustanove so v letu 2013 za tekoče in investicijske stroške porabile 2.294 milijonov EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2013 znašali 2.026 milijonov EUR ali 88 % vseh izdatkov (velika večina teh izdatkov, 74 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 12 % izdatkov (268 milijona EUR) so bili  investicijski izdatki.

Grafikon 1: Izdatki za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2013
Grafikon 1: Izdatki za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2013
Vir: SURS
Tabela 1: Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 20131)
Ravni
izobraževanja
Namen izdatkov
skupajneposredni izdatki za
izobraževalne ustanove
transferji, plačila gospodinjstvom
in drugim zasebnim entitetam
1.000 EUR
Skupaj1.970.6221.893.16377.459
Predšolsko346.827346.8189
  1. starostno obdobje128.323128.323
  2. starostno obdobje218.504218.4959
Osnovnošolsko844.568844.49672
Srednješolsko372.684348.92823.756
Terciarno404.642351.02153.621
  višješolsko20.93820.938
  visokošolsko383.704330.08353.621
Nerazporejeno1.9011.901
… ni podatka
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 20131)
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj2.193.5631.893.163283.00317.397
Predšolsko457.943346.818111.06758
  1. starostno obdobje170.203128.32341.85922
  2. starostno obdobje287.740218.49569.20837
Osnovnošolsko927.359844.49682.359505
Srednješolsko387.570348.92837.788854
Terciarno418.792351.02151.79015.980
  višješolsko23.27220.9382.194139
  visokošolsko395.520330.08349.59615.841
Nerazporejeno1.9011.901
… ni podatka
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 3: Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 20131)
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj2.293.6992.025.594268.105
Predšolsko460.124403.30956.814
  1. starostno obdobje170.246149.22421.021
  2. starostno obdobje289.878254.08535.793
Osnovnošolsko934.795849.67885.117
Srednješolsko394.805347.05347.751
Terciarno502.075423.69178.384
  višješolsko23.81618.5805.236
  visokošolsko478.259405.11173.148
Nerazporejeno1.9011.86338
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.