Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2015

Gospodarska rast v prvem četrtletju letos 2,9-odstotna

Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju 2015 v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta povečal za 2,9 odstotka.

  • 29. 5. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2015 za 2,9 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2015 za 0,8 odstotka višji kot v četrtem četrtletju 2014  in za  3 odstotke višji kot v prvem četrtletju 2014.

Predelovalne dejavnosti in turizem poganjali gospodarsko rast
V prvem četrtletju 2015 so h gospodarski rasti prispevale 1,4 odstotne točke, torej skoraj polovico, predelovalne dejavnosti. Dodana vrednost v tej panogi se je glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečala za 7,1 odstotka. Podobno kot v prejšnjih dveh četrtletjih so najbolj rasle avtomobilska industrija ter z njo povezane panoge. Visoka rast dodane vrednosti pa je bila prisotna tudi v dejavnostih, povezanih s turizmom. Dodana vrednost v gostinstvu se je povečala za 5 odstotkov, najbolj v gostinski in nastanitveni dejavnosti. V trgovini je bila višja za 3,8 odstotka. Skupna dodana vrednost slovenskega gospodarstva se je zvišala za 2,8 odstotka. Ta se ne zvišuje tako silovito kot v prejšnjih četrtletjih predvsem zaradi dodane vrednosti v gradbeništvu in z njim povezanih dejavnostih. Dodana vrednost v gradbeništvu se je tokrat znižala za 1,7 odstotka.

Rast izvoza in uvoza se nadaljuje
Zunanje povpraševanje še naprej pozitivno vpliva na gospodarsko rast. Izvoz se je v tem četrtletju kljub že doseženim visokim rastem v prejšnjih četrtletjih okrepil za 5,4 odstotka. Izvoz blaga se je povečal za 5,5 odstotka. V okviru tega se je ponovno zelo povečal izvoz motornih vozil. Večji je bil tudi izvoz kovin in kovinskih izdelkov. V približno enaki meri kot izvoz se je povečal tudi uvoz: za 5,4 odstotka. Povečala sta se predvsem uvoz blaga, povezanega z avtomobilsko industrijo, ter uvoz energentov. Zmanjšal pa se je uvoz storitev, in sicer za 1,9 odstotka. Prispevek salda menjave s tujino je h gospodarski rasti prispeval 0,5 odstotne točke. Pogoji menjave so ugodni vse od drugega četrtletja 2013, tokrat so bili ugodni predvsem zaradi nižjih cen energentov (indeks 101,3).

Veliko povečanje zalog
Domače trošenje se je v tem četrtletju po padcu v prejšnjem četrtletju (-1,6 odstotka) povečalo za 2,6 odstotka. Podobno kot v 4. četrtletju 2014 so tudi v tem četrtletju na gibanje domačega trošenja močno vplivale investicije v spremembe zalog. Te so tokrat prispevale k rasti obsega BDP 2,5 odstotne točke, predvsem s povečanjem zalog trgovskega blaga ter zalog nedokončanih proizvodov. Bruto investicije v osnovna sredstva so se ponovno zmanjšale, in sicer za 0,8 odstotka, predvsem zaradi manjših investicij v zgradbe in objekte (-2,2 odstotka) ter investicij v drugo opremo in stroje (-1,1 odstotka). Ponovno pa so se zelo povečale investicije v transportno opremo, in sicer za 7,2 odstotka.
Končno trošenje se je povečalo za 0,2 odstotka. Pri tem se je končno trošenje gospodinjstev povečalo za 0,4 odstotka, predvsem zaradi večjega trošenja trajnih dobrin (10,7 odstotka). Končno trošenje države se je po rasti v prejšnjem četrtletju tokrat ponovno zmanjšalo, in sicer za 0,5 odstotka.

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki
Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20142015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Nedesezonirano
  Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta2,12,93,22,42,9
Desezonirano
  Sprememba glede na predhodno četrtletje-0,11,10,70,30,8
  Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta1,82,83,12,13,0
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20142015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta
Domača potrošnja0,92,31,8-1,62,6
Končna potrošnja0,30,20,1-0,30,2
  Gospodinjstva1,10,70,3-0,80,4
  NPISG-1,00,31,00,23,6
  Država-1,8-0,9-0,41,2-0,5
Bruto investicije3,110,37,8-7,011,8
  Bruto investicije v osnovna sredstva5,07,38,1-0,9-0,8
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-0,40,60,0-1,22,5
Saldo menjave s tujino1)1,20,71,54,00,5
Izvoz proizvodov4,94,96,88,45,4
  Blago (fob)5,55,18,49,55,5
  Storitve2,03,90,83,65,1
Minus: uvoz proizvodov3,54,35,33,35,4
  Blago (fob)2,03,06,73,76,6
  Storitve14,213,0-2,11,0-1,9
Bruto domači proizvod2,12,93,22,42,9
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20142015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo11,77,04,24,41,5
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami2,94,24,85,15,9
od tega: C Predelovalne dejavnosti3,44,15,46,77,1
F Gradbeništvo15,719,910,2-0,7-1,7
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo3,12,73,53,63,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,9-1,40,04,31,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti2,3-3,7-3,617,8-3,5
L Poslovanje z nepremičninami0,3-0,81,60,21,3
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti2,83,69,50,72,3
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo0,90,40,61,20,4
RST Druge storitvene dejavnosti-2,11,30,0-0,67,2
Skupaj dodana vrednost2,73,13,73,22,8
Neto davki na proizvode-2,11,4-0,2-2,53,7
Bruto domači proizvod2,12,93,22,42,9
Vir: SURS
Tabela 4: Revizija sprememb obsega bruto domačega proizvoda
PrvaPrejšnjaZadnjaRevizija
objava%-točke
Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta, nedesezonirano, %I-III 20142,12,12,10,0
IV-VI 20142,92,92,90,0
VII-IX 20143,23,23,20,0
X-XII 20142,42,42,40,0
Sprememba glede na predhodno četrtletje, desezonirano, %I-III 20140,00,0-0,1-0,2
IV-VI 20141,01,01,10,1
VII-IX 20140,70,60,70,1
X-XII 20140,30,30,30,1
Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta, desezonirano, %I-III 20141,91,91,8-0,1
IV-VI 20142,82,82,80,0
VII-IX 20143,13,13,10,0
X-XII 20142,02,02,10,1
Vir: SURS
Tabela 5: Implicitni deflatorji, pogoji menjave, indeksi
20142015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Glede na isto obdobje predhodnega leta
Bruto domači proizvod101,5100,5100,499,3100,5
Domača potrošnja 100,5100,2100,398,799,6
Pogoji menjave101,5100,5100,3100,8101,3
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.