Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih, Slovenija, šolsko leto 2014/15

Čeprav je v vrtcih vse več otrok, strateški cilj EU 2020 za predšolsko izobraževanje še ni dosežen

V šolskem letu 2014/15 je bilo v  vrtce  vključenih 84.750 otrok ali že več kot tri četrtine vseh predšolskih otrok. Ne glede na to pa Slovenija strateškega cilja EU 2020 za predšolsko izobraževanje še ni dosegla.

  • 8. 5. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Predšolsko vzgojo in izobraževanje izvaja 979 vrtcev in njihovih enot

V šolskem letu 2014/15 izvaja predšolsko vzgojo 979 vrtcev in njihovih enot ali 19 vrtcev več kot v prejšnjem šolskem letu. Večina vrtcev, 93 %, je javnih, 65 vrtcev ali 7 % vseh vrtcev pa je zasebnih.

Število v vrtce vpisanih otrok še narašča, vendar ne v tolikšni meri kot v prejšnjih letih

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih  je bilo po stanju 30. septembra 2014 (to je referenčni datum pridobitve podatkov za opazovano šolsko leto) vključenih  84.750 otrok, to je 76,8 % vseh otrok v starosti 1–5 let.

Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v opazovanem  šolskem letu  za 1,3 % večje  kot  v prejšnjem šolskem letu, vendar rast ni bila več tolikšna kot  v prejšnjih letih. V zadnjih 10 letih se je število otrok, vključenih v vrtce, povečalo za več kot polovico (za 54,6 %): s 54.815 otrok v šolskem letu 2004/05 na 84.750 otrok v šolskem letu 2014/15.

Število otrok v vrtcih se je v primerjavi s prejšnjim šolskim letom povečalo predvsem v drugi starostni skupini (otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo), in sicer za 1,4 %. V vrtce je bilo tako vključenih 88 % otrok te starostne skupine. Število otrok v prvem starostnem obdobju (otroci, stari 1 in 2 leti) se je glede na prejšnje leto povečalo le neznatno, v vrtce pa je bilo vključenih že več kot polovica otrok te starostne skupine.

Strateški cilj EU 2020  o vključenosti otrok od 4. leta starosti do vstopa v obvezno izobraževanje  v predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih še ni dosežen

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je bilo vključenih 40.600 4- in 5-letnikov ali 90,5 % vseh otrok te starosti. Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva, da naj bi bilo v predšolsko izobraževanje vključenih 95 % otrok te starosti. Slovenija tega cilja še ni dosegla.

Na vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v povprečju 8 otrok

V šolskem letu 2014/15 je izvajalo predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih 10.782 strokovnih delavcev, od tega 5.140 vzgojiteljev in 5.642 pomočnikov vzgojiteljev. Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja je bilo povprečno dodeljenih 8 otrok (8,1).

Grafikon 1: Vključenost otrok v vrtce po starostnih obdobjih, Slovenija
Grafikon 1: Vključenost otrok v vrtce po starostnih obdobjih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Vrtci, Slovenija
Šolsko leto 2013/14Šolsko leto 2014/15
vrtci z enotamioddelkivrtci z enotamioddelki
Skupaj9604.9209795.002
Javni vrtci8954.7219004.776
Zasebni vrtci6519979226
Vir: SURS
Tabela 2: Otroci v vrtcih, Slovenija
Šolsko leto 2013/14Šolsko leto 2014/15
skupaj1. starostno
obdobje
2. starostno
obdobje
skupaj1. starostno
obdobje
2. starostno
obdobje
Skupaj83.70023.96759.73384.75024.30660.444
Javni vrtci80.62622.88757.73981.27923.03358.246
Zasebni vrtci3.0741.0801.9943.4711.2732.198
Vir: SURS
Tabela 3: Vključenost otrok v vrtce po starosti, Slovenija, šolsko leto 2014/15
Starost otrok
skupaj1 leto2 leti3 leta4 leta5 let 6 ali več let
%
Skupaj76,842,869,082,889,391,86,5
Dečki77,342,469,582,589,592,18,2
Deklice76,343,168,483,189,091,54,8
Vir: SURS
Tabela 4: Strokovni delavci v vrtcih, Slovenija, šolsko leto 2014/15
SkupajMoškiŽenske
Skupaj11.65828011.378
Vzgojitelji – skupaj5.140535.087
  v programih 1. starostnega obdobja1.878131.865
  v programih 2. starostnega obdobja3.262403.222
Pomočniki vzgojitelja – skupaj5.6421955.447
  v programih 1. starostnega obdobja2.256552.201
  v programih 2. starostnega obdobja3.3861403.246
Vodstveni delavci40412392
Svetovalni delavci1411140
Drugi strokovni delavci33119312
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.