Učna mobilnost mladih, Slovenija, 2. četrtletje 2014

Vsaj ene oblike učne mobilnosti (formalne ali neformalne) je bilo deležnih 22 % mladih v starosti 18–34 let

Po podatkih iz 2. četrtletja 2014 je bilo med študijem učno mobilnih 12 % diplomantov ali študentov terciarnega izobraževanja. Vsaj ene oblike učne mobilnosti v tujini (formalne ali neformalne) je bilo deležnih 22 % mladih v starosti 18–34 let, približno 20 % moških in 23 % žensk.

  • 20. 3. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Učna mobilnost ali pridobivanje znanja v tujini postaja dandanes čedalje bolj razširjena, saj čedalje več mladih v okviru šolanja odhaja v tujino na študijske izmenjave oz. prakse. Poleg tega se mladi udeležujejo tudi različnih neformalnih učnih dejavnosti v tujini, kot so tečaji, konference, mladinski projekti in prostovoljstva.

Na Statističnem uradu RS smo v 2. četrtletju lanskega leta izvedli v okviru evropskega projekta pilotno raziskavo o učni mobilnosti mladih. Mlade v starosti 18–34 let smo povprašali, ali so se v okviru formalnega izobraževanja vsaj dva tedna šolali v tujini (tovrstno izobraževanje zajema študijske izmenjave in prakse v tujini in tudi opravljanje celotnega izobraževalnega programa v tujini) in ali so se kadarkoli udeležili kakšnih neformalnih učnih dejavnosti v tujini (te zajemajo npr. večdnevne tečaje, konference, projekte za mlade, prostovoljstvo).  

Pri formalnem izobraževanju nas je zanimala učna mobilnost v začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju (nižje ali srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje) ter druga splošna učna mobilnost, tj. mobilnost v okviru osnovnošolskega, srednješolskega splošnega ter terciarnega, tj. višje- oz. visokošolskega izobraževanja.

Vsaj ene oblike učne mobilnosti je bilo deležnih 22 % mladih

Po podatkih iz 2. četrtletja 2014 je bilo učno mobilnih (formalno ali neformalno) 22 % mladih v starosti 18–34 let in sicer približno 20 % vprašanih moških in približno 23 % vprašanih žensk.

Med študijem učno mobilnih 12 % diplomantov in študentov terciarnega izobraževanja

Od vprašanih, starih 18–34 let in z doseženo terciarno izobrazbo ali vključenih v izobraževanje za pridobitev terciarne izobrazbe, jih je bilo v okviru študija vsaj dva tedna v tujini približno 12 %. Pri tem je šlo pričakovano v glavnem (pri 86 % teh oseb) za kratkoročno učno mobilnost; približno 10 % vprašanih je namreč izjavilo, da so bili na kratkoročni študijski izmenjavi ali praksi v tujini v okviru domačega študija (t. i. kreditna mobilnost), blizu 2 % oseb pa sta opravljala v tujini celoten študijski program, vpisan v tujini.

Učna mobilnost v začetnem poklicnem izobraževanju redek pojav

Po podatkih pilotnega raziskovanja je učna mobilnost v začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji razmeroma redka. Od vprašanih oseb, ki so odgovorile, da so končale poklicno oz. strokovno izobraževanje, sta bila v okviru poklicnega izobraževanja vsaj dva tedna v tujini okoli 2 %, pri čemer je treba opozoriti, da gre zaradi redkosti pojava za manj natančno vzorčno oceno.

Poleg tega je omenjeno pilotno raziskovanje pokazalo, da je bilo t.i. druge formalne učne mobilnosti, ki vključuje predvsem mobilnost v okviru srednjega splošnega in osnovnošolskega izobraževanja, deležnih približno 4 % oseb, starih 18–34 let.

Zunaj formalnega izobraževanja učno mobilnih približno 18 % vprašanih

Kot je bilo omenjeno, smo v raziskovanju želeli pridobiti tudi informacijo glede obsega učne mobilnosti zunaj formalnega izobraževanja. Podatki so pokazali, da je imelo izkušnje z neformalno učno mobilnostjo približno 18 % oseb, starih 18–34 let. Delež žensk je bil nekoliko višji (19,3 %) od deleža moških (16,4 %);  narašča pa tudi delež glede na doseženo izobrazbo mladih (11,6 % med srednješolsko izobraženimi ter 35,7 % med osebami s terciarno izobrazbo).

Grafikon 1: Delež mladih, 18–34 let, ki so bili neformalno učno mobilni, glede na spol in doseženo izobrazbo, Slovenija, 2. četrtletje 2014
Grafikon 1: Delež mladih, 18–34 let, ki so bili neformalno učno mobilni, glede na spol in doseženo izobrazbo, Slovenija, 2. četrtletje 2014
Vir: SURS
Tabela 1: Delež mladih, 18–34 let, ki so diplomirali ali študirajo na terciarni ravni izobraževanja in so bili v okviru terciarnega študija učno mobilni, Slovenija, 2. četrtletje 2014
Mobilni v terciarnem
izobraževanju
Kratkoročno mobilni v
okviru domačega študija
Opravljali celoten študijski
program vpisan v tujini
%
Skupaj11,710,11,6M
Moški 11,1M8,6M2,5M
Ženske12,111,20,9M
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V 2. četrtletju 2014 smo v vprašalnik za raziskovanje Anketa o delovni sili dodali nekaj vprašanj, povezanih z učno mobilnostjo v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja. Na ta dodatna vprašanja so odgovarjali izbrani prebivalci v starostni skupini 18–34 let.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.