Popravek – Število živine, podrobni podatki, 1. december 2022

Popravek – podatke o Številu živine, podrobni podatki, 1. december 2022 ponovno objavljamo

Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o številu pitovnih piščancev, predstavljenih v objavi dne 30. 3. 2023, omenjene podatke ponovno objavljamo. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

  • 7. 2. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Goved manj kot pred letom dni

Govedorejci so v 2022 redili približno 465.000 goved ali v letni primerjavi za približno 4 % manj.

Mladih goved, starih do 1 leto, je bilo približno 149.000 ali za 5 % manj kot leto prej (približno 8.000 manj). Medtem ko je število živali za zakol (bikcev in teličk) naraslo (za približno 11 % oz. 1.000 bikcev in približno 1.000 teličk za zakol več), se je število živali za nadaljnjo rejo zmanjšalo, in sicer bikcev za približno 7 % in teličk za okoli 5 % oz. približno 5.000 bikcev in 4.000 teličk manj na letni ravni.

Število mladih goved, starih 1–2 leti, je upadlo za okoli 1 % (1.000 živali manj), na približno 130.000. Plemenskih telic je bilo za približno 6 % oz. 3.000 manj (skupno je bilo v tej starostni kategoriji približno 49.000 živali, in sicer okoli 18.000 brejih in 30.000 nebrejih plemenskih telic; prvih za približno 21 % manj in drugih za približno 5 % več kot pred enim letom). Za okoli 14 % pa se je povečalo število telic za pitanje (za približno 3.000). Število bikov in volov je ostalo na približno enaki ravni kot leto pred tem, a z negativnim trendom (približno 200 živali manj).

Goved, starih več kot 2 leti, je bilo približno 186.000 ali za 5 % manj (9.000 manj). Plemenskih telic, starejših od dveh let, je bilo približno 18.000 ali za okoli 6 % manj (1.000 živali manj, od tega približno 100 brejih in 1.000 nebrejih oz. za okoli 1 % manj prvih in za 22 % manj drugih). Za 11 % se je povečalo število telic za pitanje. Podobno manj številčni sta bili tudi kategoriji plemenskih bikov ter bikov in volov za pitanje; prvih je bilo približno 1.000 ali za okoli 34 % manj. Bikov in volov za pitanje pa je bilo približno 6.000 ali za okoli 3 % manj. V tej starostni kategoriji gre za številčno manjše kategorije in precej visoki ali nizki indeksi ne odražajo sprememb v skupnem številu goveda.

V starostni kategoriji nad dve leti so kmetijska gospodarstva skupaj redila približno 158.000 krav. To je bilo za okoli 8.000 ali 5 % manj na letni ravni. Od tega je bilo približno 93.000 krav molznic (za okoli 8 % oz. 8.000 živali manj) in približno 64.000 drugih krav (kar je približno enako kot leto pred tem, vendar z negativnim trendom oz. približno 200 živali manj).


Prašičev znova manj in najmanj od leta 1991

Vsa kmetijska gospodarstva skupaj so redila približno 202.000 prašičev, to je bilo za okoli 6 % ali 14.000 živali manj kot pred enim letom.
Dolgoletno upadanje števila prašičev se je nadaljevalo. Lani smo tako v Sloveniji redili najmanj teh živali po letu 1991. Največji stalež je bil leta 2002, ko smo redili 656.000 prašičev.

Upada nismo zaznali le v kategoriji 'pujski, do 20 kg – skupaj'; število teh živali se je povečalo za približno 12 % ali 5.000 (v tej kategoriji je bilo skupaj okrog 47.000 pujskov). Podkategorija sesnih pujskov je bila manjša za okoli 2 % (400 živali manj), podkategorija odstavljenih pujskov pa večja za okoli 27 % (5.000 živali več).

V preostalih kategorijah je število živali upadlo, z nekaterimi manjšimi izjemami. V kategoriji 'mladi prašiči, 20–50 kg' se je zmanjšalo za okoli 23 % ali 9.000 živali (v tej kategoriji je bilo skupno približno 31.000 živali).

Pri kategoriji 'prašiči v pitanju – skupaj' se je stalež zmanjšal za približno 7 % (9.000 živali manj; skupno je bilo okoli 110.000 živali). Opazno je bilo povečanje števila v podkategoriji prašičev v pitanju 50–80 kg, in sicer za približno 6 % ali 2.000 živali več. Po drugi strani sta bili v številu manjši kategoriji 80–110 kg in 110 kg ali več, in sicer prva za približno 9 % (3.000 živali manj), druga pa za okoli 14 % (8.000 živali manj).

Opazen je bil tudi upad v številu 'plemenske živali nad 50 kg – skupaj' za približno 6 % ali 1.000 živali (plemenskih prašičev je bilo v Sloveniji skupaj manj kot 14.000, najmanj po letu 1991, leta 2000 pa jih je bilo največ, približno 68.000).

Število plemenskih živali se je zmanjšalo v vseh številčno močnejših podkategorijah te kategorije; izjema je podkategorija breje plemenske svinje, v kateri smo zaznali za okoli dvoodstotno rast v številu (približno 100 živali več). Najbolj se je zmanjšalo število nebrejih mladic, in sicer za okoli 21 % (300 živali manj). Brejih mladic je bilo za približno 12 % ali 200 živali manj, nebrejih plemenskih svinj pa za okoli 10 % ali 400 živali manj. Število merjascev (ti so v kategoriji plemenskih živali nad 50 kg po številu najmanjša podkategorija prašičev) je upadlo za okoli 5 % (približno 30 živali manj, skupaj je v tej podkategoriji približno 500 merjascev).


Perutnine skupno manj, predvsem kokoši nesnic

Skupno smo redili približno 6.119.000 kljunov perutnine ali približno 6 % oz. 406.000 živali manj kot pred letom dni.

Nespremenjeno ostaja le število pitovnih piščancev, najštevilčnejše kategorije perutnine, vendar z negativnim trendom ali s približno 12.000 živalmi manj; tako jih je bilo skupno okoli 3.942.000.

Število kokoši nesnic se je zmanjšalo za okoli 17 % (295.000 živali manj). Manjše število smo zaznali tudi pri drugih kokoših (jarkice in petelini); upadlo je za približno 12 % ali za 84.000 živali (na 633.000). Tudi puric in puranov je bilo manj, vendar ta kategorija v primerjavi s pitovnimi piščanci ni tako številčna; bilo jih je približno 9.000 ali za 9 % manj kot pred letom dni. Skupno pa je bilo vseh puranov okrog 95.000. 

Preostalih vrst perutnine (gosi, race, pegatke, noji in druga perutnina) je v primerjavi s števili prej omenjenih vrst zelo malo in na skupno število perutnine nimajo bistvenega vpliva. 


Ovc manj, koz več

Ovc smo skupno redili približno 117.000, kar je bilo okoli 2.000 (ali za 2 %) manj kot pred letom dni. Jagnjet in mladih ovc je bilo za približno 11 % ali 4.000 manj (skupno je bilo okoli 28.000 jagnjet in mladih ovc), medtem ko se je število plemenskih živali zvišalo za okoli 2 %. Največji porast števila v tej kategoriji je bil zaznan pri mlajših živalih (tistih, ki do 1. decembra 2022 še niso povrgle mladičev); pri mlečnih za približno 93 %, pri drugih (mesnih) pa za okoli 55 % (gre za številčno manjše podkategorije). Število starejših plemenskih živali (tistih, ki so do omenjenega datuma vsaj enkrat povrgle mladiča) pa se je zmanjšalo, in sicer število mlečnih za okoli 7 % in drugih (mesnih) za okoli 8 % (slednja je najštevilčnejša podkategorija; skupno je v njej približno 61.000 živali), medtem ko je plemenskih živali bilo skupno približno 84.000. Ovnov je bilo približno 5.000 oz. za 3 % več.

Koz smo redili približno 26.000 oz. za 1 % več kot pred leto prej (približno 300 živali več). Kozličkov in mladih koz je bilo za okoli 3 % oz. 200 več; skupno je bilo teh živali približno 6.000. Medtem pa je število plemenskih koz ostalo na enaki ravni kot leto prej, vendar s pozitivnim trendom (v številu je to približno 50 živali več; skupaj jih je bilo okrog 18.000). Največje zmanjšanje števila v kategoriji plemenskih živali je bilo zaznano pri starejših živalih (tistih, ki so do 1. decembra 2022 vsaj enkrat povrgle mladiča); pri mlečnih za okoli 7 %, pri drugih (mesnih) za okoli 8 %. Število mlajših živali (tistih, ki do omenjenega datuma še niso povrgle mladičev) se je zvišalo, in sicer mlečnih za okoli 40 %, drugih (mesnih) za okrog 30 % (tudi v tem primeru gre za številčno manjše podkategorije). Kozlov je bilo približno 2.000 oz. za okoli 4 % več kot leto prej.


Tabele z najnovejšimi končnimi podatki o številu živali v letu 2022 so na voljo v podatkovni bazi SiStat. V objavi so povzeti končni podatki o številu živine v letu 2022; zbrani so bili na dan 1. decembra 2022.
Perutnina, Slovenija, 1. december
Perutnina, Slovenija, 1. december
1) Gosi, race, pegatke in druga perutnina.
Živina, Slovenija, 1. december
202120222022/2021
številostopnja rasti (%)
Govedo482.619464.908-3,7
Prašiči215.713202.148-6,3
Perutnina6.524.9816.118.659-6,2
Ovce119.267117.196-1,7
Koze25.68425.9551,1
Perutnina, Slovenija, 1. december
202120222022/2021
številostopnja rasti (%)
Kokoši nesnice1.713.4211.418.618-17,2
Pitovni piščanci3.953.9383.942.385-0,3
Druge kokoši717.345632.927-11,8
Purice in purani104.03894.542-9,1
Drugo1)36.23930.187-16,7
1) Gosi, race, pegatke in druga perutnina.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.