Izdatki sektorja država po namenih, 2022

Največ izdatkov za socialno zaščito in zdravstvo

Izdatki sektorja država so v letu 2022 znašali 47,2 % BDP, več kot polovica je bila namenjena socialni zaščiti (17,6 % BDP) in zdravstvu (7,6 % BDP).

  • 24. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Izdatki za socialno zaščito največji: 17,6 % BDP
Izdatki so se v primerjavi z letom prej nominalno zvišali za 8,7 %, na 10.032 milijonov EUR, v deležu BDP pa je bila njihova struktura podobna preteklemu letu.
Več kot pol izdatkov za socialno zaščito je bilo namenjenih za področje starost (predvsem za starostne pokojnine); zrasli so za 8,7 %, na 5.870 milijonov EUR. Izdatki za bolezen in invalidnost so se zvišali za 12,0 %, na 1.510 milijonov EUR, glavni razlog za rast so bili višji izdatki za osebno asistenco (52 milijonov EUR). Za področje družina in otroci so se izdatki zvišali za 11,1 %, na 1.121 milijonov EUR. Zaradi nižje brezposelnosti v 2022 so se za 12,8 % zmanjšali izdatki za ta namen, na 204 milijone EUR. 

Za zdravstvo 7,6 % BDP
Za to področje smo namenili 4.344 milijonov EUR. Izdatki so ostali nominalno na podobni ravni kot v letu pred tem, izdatki za bolnišnične storitve in javno zdravstvo pa so se zaradi konca epidemije znižali (za 20 in 61 milijonov EUR).

Izdatki za ekonomske dejavnosti: s 6,8 % na 5,9 % BDP
Ti izdatki so bili za 185 milijonov EUR nižji kot leto prej zaradi izteka ukrepov, sprejetih kot odziv na epidemijo: izplačila subvencij za splošne ekonomske zadeve in podporo trgu dela so se v primerjavi z letom prej zmanjšala s 738 milijonov na 190 milijonov EUR. Po drugi strani pa so se v primerjavi s predhodnim letom povečali izdatki za bruto investicije, za 494 milijonov EUR, najbolj za področje transport.

Za preostale namene skupno 16,0 % BDP
Za izobraževanje smo namenili 5,6 % BDP oz. nominalno za 6,0 % več (3.218 milijonov EUR).
Izdatki za javno upravo so znašali 4,7 % BDP. Največ so obsegali izdatki za servisiranje javnega dolga (obresti); v primerjavi z letom 2021 so se znižali za 3,0 %, na 652 milijonov EUR.
Za javni red in varnost smo namenili 1,6 % BDP, za rekreacijo, kulturo in religijo 1,5 % BDP, za obrambo 1,2 % BDP, za varstvo okolja 0,9 % BDP ter za stanovanjske dejavnosti in prostorski razvoj 0,5 % BDP. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
2019202020212022
mio. EUR
SKUPAJ21.07324.16125.86126.899
Javna uprava2.5402.5312.6762.708
Obramba471494620656
Javni red in varnost776821910914
Ekonomske dejavnosti2.1993.7613.5583.373
Varstvo okolja399429470515
Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja201273280272
Zdravstvo 3.2313.7634.3044.344
Rekreacija, kultura in religija672683779866
Izobraževanje2.6072.6423.0373.218
Socialna zaščita7.9768.7649.22810.032
Izdatki sektorja država za socialno zaščito, Slovenija
2019202020212022
mio. EUR
SKUPAJ7.9768.7649.22810.032
Bolezen in invalidnost9861.1531.3491.510
Starost4.7655.1715.4025.870
Preživeli družinski člani593639640694
Družine in otroci8969321.0091.121
Brezposelnost207288234204
Stanovanja121399
Druge oblike socialne izključenosti435490499546
RR na področju socialne zaščite0011
Druge dejavnosti s področja socialne zaščite82768576
METODOLOŠKO OPOZORILO
V primerjavi s prejšnjimi objavami izdatkov sektorja država po namenih smo za obdobje 2019–2022 v namen varstvo okolja vključili izdatke sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov (OVE) in visokoučinkovite soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE), ki jo izvaja Center za podpore pri Borzenu.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.