Bruto domači proizvod, 3. četrtletje 2023

Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 1,1 %

V 3. četrtletju smo zaznali umirjanje gospodarske aktivnosti. Gospodarska rast je bila v 3. četrtletju 2023 1,1-odstotna, v obdobju od januarja do septembra 2023 pa 1,3-odstotna v primerjavi z istim obdobjem leta 2022. 

  • 14. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Izrazito zmanjšanje uvoza, upadel tudi izvoz

Podobno kot v prejšnjem četrtletju smo zaznali upad pri blagovni menjavi s tujino. Uvoz se je v 3. četrtletju v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za 12,1 %. Znižal se je tudi izvoz, in sicer za 9,2 %. Zunanjetrgovinski presežek je v tekočih cenah znašal 1.145 milijonov evrov in je k rasti obsega BDP prispeval 2,4 odstotne točke. 

Upad domačega povpraševanja

Domača potrošnja se je znižala za 1,4 %. Končna potrošnja je zrasla za 0,2 %, bruto investicije pa so se zmanjšale za 6,1 %. K njihovemu upadu je znatno prispevalo zmanjšanje zalog, medtem ko so se bruto investicije v osnovna sredstva dvignile za 8,3 %; največji vpliv so imele investicije v gradbene objekte. Potrošnja gospodinjstev se je zmanjšala, in sicer za 0,8 %.


Tabele s podrobnejšimi podatki bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 16. 11. 2023.
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20222023
Č3Č4Č1Č2Č3
Originalni podatki
  Letna rast0,9-0,21,01,61,1
Desezonirani podatki
  Četrtletna rast-0,10,60,21,0-0,2
  Letna rast1,61,01,11,71,6
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20222023
Č3Č4Č1Č2Č3
sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja-0,70,1-3,2-3,0-1,4
končna potrošnja-1,5-0,41,91,10,2
  gospodinjstva-1,60,03,20,3-0,8
  NPISG18,58,72,20,90,4
  država-2,1-1,6-0,83,42,8
bruto investicije2,21,9-16,9-15,0-6,1
  bruto investicije v osnovna sredstva3,80,77,711,28,3
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-0,30,3-6,3-6,1-3,2
Saldo menjave s tujino1)1,6-0,24,34,42,4
izvoz proizvodov12,7-1,32,5-1,3-9,2
  blago (fob)9,1-4,20,2-1,6-9,7
  storitve25,410,111,4-0,6-6,4
minus: uvoz proizvodov11,4-1,1-2,1-6,2-12,1
  blago (fob)11,4-1,9-3,6-7,3-13,5
  storitve12,23,45,70,3-3,3
Bruto domači proizvod0,9-0,21,01,61,1
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20222023
Č3Č4Č1Č2Č3
sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-5,7-9,3-4,2-1,5-1,6
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami1,8-4,1-2,02,01,2
od tega: C Predelovalne dejavnosti4,2-3,4-1,13,40,0
F Gradbeništvo6,111,115,121,018,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo-4,5-8,6-0,4-1,2-1,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti11,63,48,6-1,20,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-0,33,2-2,19,7-3,6
L Poslovanje z nepremičninami-0,10,90,50,71,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti12,610,75,41,10,9
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo-0,93,50,11,81,6
RST Druge storitvene dejavnosti-13,162,816,24,41,5
Skupaj dodana vrednost1,10,81,52,51,6
Neto davki na proizvode-0,4-7,3-2,5-4,7-2,4
Bruto domači proizvod0,9-0,21,01,61,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo na originalne podatke, spremembe obsega (oziroma realne spremembe) in spremembe v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta, razen če je navedeno drugače.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.