Eksperimentalna statistika: Kazalniki podnebnih sprememb, 2021

Prvič objavljamo kazalnike podnebnih sprememb za Slovenijo

Zaradi vse večjega vpliva podnebnih sprememb na naše življenje in potrebe po hitrejšem prilagajanju nanje smo za prikaz stanja v Sloveniji skladno z mednarodnimi priporočili prvič pripravili eksperimentalni nabor kazalnikov podnebnih sprememb.

  • 26. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Kazalniki podnebnih sprememb so pripravljeni v skladu s priporočili projektne skupine, ki deluje v okviru Združenih narodov, in so razdeljeni v pet skupin.

Prva skupina: Gonilne sile

V prvo skupino uvrščamo kazalnike, ki prikazujejo antropogene vzroke podnebnih sprememb, povezane z viri emisij. Vrednosti vseh petih izbranih kazalnikov v tej skupini so se od leta 2010 znižale. Kazalnik oskrba z energijo, ki prikazuje, koliko energije je bilo v opazovanem letu uporabljene v državi, je v primerjavi z 2010 upadel za 9,5 % in je v 2021 znašal nekaj manj kot 275.000 teradžulov (TJ). Delež fosilnih goriv v oskrbi z energijo se je med istima letoma zmanjšal za 6,8 odstotne točke. Fosilna goriva so tako leta 2021 v oskrbi z energijo predstavljala 57,5 %. V tej skupini kazalnikov se je vrednost najbolj (za 27,7 %) znižala pri uporabi energije v gospodinjstvih na prebivalca, v 2020 je upadla na 35,7 gigadžula (GJ) na prebivalca.

Druga skupina: Emisije

Spremembe na področju emisij toplogrednih plinov opisuje skupina sedmih kazalnikov, pri katerih smo prav tako večinoma zaznali upad. Količina skupnih izpustov toplogrednih plinov v nacionalnem gospodarstvu se je leta 2021 v primerjavi z 2010 zmanjšala za 15 %, na 16.111 kiloton ekvivalenta CO2 (kt ekv. CO2). Količine emisij toplogrednih plinov iz proizvodnih dejavnosti so med omenjenima letoma upadle za 16 %, emisije toplogrednih plinov iz gospodinjstev pa za desetino.

Tretja skupina: Vplivi

Podnebne spremembe vplivajo tudi na številne ekosisteme. Pri tej skupini kazalnikov so se vrednosti v zadnjem času zvišale. Intenzivnost črpanja vodnih virov se je po oceni Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v Sloveniji v 2020 v primerjavi s stanjem pred desetimi leti povečala za 0,5 odstotne točke. V 2020 je količina načrpane vode predstavljala 6,8 % vseh razpoložljivih sladkovodnih virov, s čimer se je Slovenija uvrstila na 8. mesto med državami članicami EU z najmanjšo obremenitvijo vodnih virov. Odklon povprečne temperature zraka na ravni Slovenije glede na povprečje primerjalnega obdobja 1961–1990 je prvič presegel 2 °C leta 2014, največji odklon (2,6 °C) pa je bil izmerjen lani.

Četrta skupina: Blaženje

Kazalniki blaženja podnebnih sprememb merijo prizadevanja ljudi pri premagovanju posledic podnebnih razmer. Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije se je glede na leto 2010 zvišal za 3,9 odstotne točke in je v 2021 znašal 25 % (0,36 % te energije je bilo zagotovljene z mehanizmom statističnega prenosa obnovljive energije iz druge države članice EU). Delež davkov na energijo in promet med skupnimi davki in socialnimi prispevki je v primerjavi z 2010 upadel za 1,7 odstotne točke, na 7,4 % vseh davkov v 2022. Razlika med neto emisijami CO2 in ponori CO2 gozdnih površin na ozemlju države se je v 2021 zmanjšala za skoraj 60 % v primerjavi z 2010; na to so v veliki meri vplivale posledice žledoloma v 2014. Leta 2021 je bila ta razlika v korist ponorov CO2 iz ozračja in je znašala –2.942 kt ekv. CO2.

Peta skupina: Prilagajanje

Zadnja skupina kazalnikov prikazuje prizadevanja za prilagajanje podnebnim spremembam. Kazalnik učinkovitost uporabe vode meri spremembo pri uporabi vode v določenem časovnem obdobju na območju države in tako omogoča oceno, v kolikšni meri je gospodarska rast odvisna od uporabe vodnih virov. V Sloveniji je v obdobju 2010–2020 po oceni FAO njegova vrednost zrasla za 7,9 % in dosegla 41 dolarjev na m3 vode. Po drugi strani pa se je delež kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo ali v preusmeritvi od leta 2010 povečal za 4,7 odstotne točke in je lani znašal 11,1 %. 
Izbrani kazalniki podnebnih sprememb, Slovenija
20102015202020212022
Gonilne sile
Skupna raba energije v nacionalnem gospodarstvu (PJ)312,3280,8277,9......
Oskrba z energijo (TJ)303.415,0274.676,0267.450,0274.711,0...
Delež fosilnih goriv v oskrbi z energijo (%)64,360,155,757,5...
Skupna energetska intenzivnost proizvodnih dejavnosti v nacionalnem gospodarstvu (TJ/mio. EUR)8,37,16,9......
Poraba energije v gospodinjstvih na prebivalca (GJ/preb.)49,444,235,7......
Emisije
Emisije toplogrednih plinov v nacionalnem gospodarstvu (kt ekv. CO2)19.021,216.175,216.409,516.111,5...
Emisije toplogrednih plinov (brez sektorja LULUCF) na državnem ozemlju (kt ekv. CO2)12.631,217.720,912.832,113.000,7...
Emisije CO2 iz zgorevanja goriv v nacionalnem gospodarstvu (kt ekv. CO2)14.950,512.164,712.481,8......
Emisije CO2 iz zgorevanja goriv na ozemlju države (kt ekv. CO2)15.554,412.746,411.892,712.114,1...
Emisije toplogrednih plinov v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) (kt ekv. CO2)-7.166,8808,4-3.142,7-3.105,8...
Emisije toplogrednih plinov iz prozvodnih dejavnosti (kt ekv. CO2)15.142,112.771,413.105,212.665,4...
Intenzivnost emisij toplogrednih plinov v proizvodnih dejavnostih (kt ekv. CO2 /1 mio. EUR)0,50,40,40,3...
Emisije toplogrednih plinov iz gospodinjstev (kt ekv. CO2)3.879,13.403,83.304,33.446,0...
Vplivi
Anomalije povprečnih temperatur (primerjalno obdobje 1961–1990) (°C)0,52,12,01,42,6
Stopnja vodnega stresa: načrpana voda kot delež razpoložljivih vodnih virov (%)6,36,16,8......
Blaženje
Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije (%)21,122,925,025,0...
Delež davkov, povezanih z energijo in prometom, v skupnih davkih in socialnih prispevkih (%)9,09,98,37,87,4
Neto emisije/ponori ogljikovega dioksida gozdnih površin na ozemlju države (kt ekv. CO2)-7.145,5869,3-3.003,9-2.942,2...
Prilagajanje
Učinkovitost uporabe vode skozi čas ($/m3)38,340,541,4......
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo ali v preusmeritvi (%)6,48,910,410,811,1
... Ni podatka.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki se nanašajo na izbrani nabor kazalnikov, pripravljen v skladu z mednarodnimi priporočili projektne skupine statistikov pod okriljem Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), ki je pripravila 44 kazalnikov podnebnih sprememb.  
Kazalniki se osredotočajo na okoljsko, socialno in ekonomsko področje ter so zaradi lažjega pregleda in interpretacije združeni v pet področij, povezanih s podnebnimi spremembami:
- gonilne sile ("drivers"): kazalniki prikazujejo posledice različnih virov emisij na podnebne spremembe;
- emisije ("emissions"): kazalniki prikazujejo emisije toplogrednih plinov in njihove povzročitelje;
- vplivi ("impacts"): kazalniki prikazujejo vplive podnebnih sprememb na različne ekosisteme;
- blaženje ("mitigation"): kazalniki prikazujejo prizadevanja za blaženje posledic podnebnih sprememb;
- prilagajanje ("adaptation"): kazalniki prikazujejo prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.

Statistični urad je na podlagi trenutne dostopnosti podatkov ter razvitosti kazalnika in njegovega metodološkega okvira pripravil eksperimentalni nabor 20 kazalnikov za Slovenijo.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.