Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev, 2022

Najpomembnejši industrijski proizvod lani kovinski izdelki

Lani je vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev znašala 31,9 milijarde EUR, od tega je bilo 3,5 milijarde ustvarjene s prodajo kovinskih izdelkov.

  • 21. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Večina proizvodnje opravljena za svoj račun

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev je v letu 2022 obsegala 31,9 milijarde EUR ali za 15,5 % več kot leto prej. Od tega sta 31,5 milijarde EUR predstavljali vrednost prodaje proizvodov, proizvedenih iz lastnega materiala proizvajalca, in vrednost opravljenih industrijskih storitev. Preostalih 0,5 milijarde EUR je zajemala vrednost proizvodov, narejenih iz materiala naročnika in tudi prodanih naročniku.

Med najpomembnejšimi proizvodi na prvem mestu kovinski izdelki

Kovinski izdelki, razen strojev in naprav, ter površinska obdelava kovin so bili z vidika vrednosti od prodaje proizvodov, proizvedenih za svoj račun, lani najpomembnejši industrijski proizvodi in storitve. Vrednost njihove prodaje je znašala 3,5 milijarde EUR (oz. za 21,0 % več kot leto prej). Dve tretjini teh proizvodov (ali 2,4 milijarde EUR) sta bili prodani na tujem trgu. Ti proizvodi so bili pomembni tudi z vidika proizvodnje za naročnikov račun; vrednost prejetih plačil za njihovo proizvodnjo je znašala 0,1 milijarde EUR in je predstavljala četrtino vrednosti vseh plačil v okviru proizvodnje za naročnikov račun.
 
Na drugem mestu so bile električne naprave s 3,4 milijarde EUR (ali za 12,0 % več kot pred enim letom). Skoraj 87 % te vrednosti je bilo ustvarjene s prodajo na tujem trgu. Sledili so motorna vozila, prikolice in polprikolice s 3,2 milijarde EUR. Med predelovalnimi dejavnostmi je vrednost prodaje proizvodov na letni ravni upadla le pri motornih vozilih, prikolicah in polprikolicah (za 2,9 %) ter pri oblačilih (za 16,9 %). Pri vseh drugih smo zaznali rast, najvišjo pri kovinah (za 33,6 %).

Pri proizvodih, ki so bili narejeni iz materiala naročnika in so bili temu tudi prodani, so prevladovali izdelki iz gume in plastičnih mas ter kovinski izdelki, razen strojev in naprav. Vrednost prejetih plačil za proizvodnjo teh proizvodov je znašala 0,2 milijarde EUR in je predstavljala 55,1 % celotne vrednosti plačil v okviru proizvodnje za naročnikov račun.


  
Večina proizvodov prodana na tujem trgu
 
Tri četrtine vrednosti od prodaje proizvodov in opravljenih storitev predelovalnih dejavnosti v prejšnjem letu (ali 23,7 milijarde EUR) so bile ustvarjene na tujem trgu. Visoka izvozna usmerjenost je bila značilna za večino opazovanih predelovalnih dejavnosti. Najvišjo smo zaznali pri proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (95,6-odstotna), sledili sta proizvodnja drugih vozil in plovil (89,9-odstotna) ter električnih naprav (86,9-odstotna).

Četrtino vrednosti od prodaje industrijskih proizvodov in storitev (ali 7,8 milijarde EUR) je predstavljala prodaja na domačem trgu. Pri tej so bili v ospredju proizvajalci živil in pijač ter ponudniki tiskanja in razmnoževanja nosilcev zapisa. Na domačem trgu je bilo ustvarjene 65,3 % vrednosti prodaje živil in 73,1 % vrednosti prodaje pijač ter 64,8 % vrednosti prodaje storitev tiskanja.

Proizvodna vrednost najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji

Najvišjo vrednost od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih so lani ustvarila podjetja v osrednjeslovenski statistični regiji (6,5 milijarde EUR ali 21,0 % celotne vrednosti). V primerjavi z letom pred tem so svoj položaj še okrepila, saj so s 16,7-odstotno rastjo še povečala razliko do drugega mesta. Podjetja iz jugovzhodne Slovenije so ustvarila 4,8 milijarde EUR, sledila so podjetja iz savinjske in podravske statistične regije (po 4,5 milijarde EUR vsaka).
Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o proizvodnji industrijskih proizvodov in storitev za leto 2022 bodo objavljeni 22. 9. 2023.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.