Odločitve tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, 2022

Manj polnoletnih ovadenih in obsojenih, več mladoletnikov ovadenih, vendar ti v manj primerih spoznani za krive

Število ovadenih odraslih je bilo lani manjše za 3,5 %, število obsojenih pa za 6,3 %. Pri petini ovadb je šlo za vse vrste tatvin. Mladoletnikov je bilo ovadenih za 8,7 % več, a so jim izrekli za 18,5 % manj kazni oz. vzgojnih ukrepov, v dveh tretjinah kot nadzorstvo organa socialnega skrbstva.

  • 15. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Vloženih manj ovadb zoper polnoletne osebe, manj tudi zastaranih primerov

Tožilstva so ovadila 23.819 polnoletnih oseb ali za 3,5 % manj kot leto pred tem. Največ ovadb (59 %) je bilo zavrženih. V 39 % primerov ni bilo utemeljenega suma za kaznivo dejanje (za štiri odstotne točke manj kot leto prej).

V dveh tretjinah primerov mladoletnikom kot glavna sankcija določeno nadzorstvo organa socialnega skrbstva

Vzgojni ukrep ali kazen so na sodiščih izrekli 194 mladoletnim osebam. Število je bilo na letni ravni za skoraj petino manjše. V nasprotju z letom prej, ko v mladoletniški zapor ni odšla nobena mladoletna oseba, sta bila lani taka primera dva. Med vzgojnimi ukrepi je z 69 % prevladovalo nadzorstvo socialnega skrbstva (za osem odstotnih točk več kot leto prej).

Najpogosteje določena zaporna kazen, pogosteje izrečena moškim

Obsojeni polnoletni so bili v večini primerov moški. Od skupno 5.373 obsojenih je bilo 85,6 % moških in 14,4 % žensk. Zaporna kazen je bila enako kot v prejšnjih letih določena najpogosteje, vendar jih bo le 27 % kazen odslužilo v zaporu, preostalim 73 % pa je bila izrečena pogojna zaporna kazen. Denarna kazen je bila izrečena 426 obsojenim osebam, med njimi je bilo 86,2 % moških in 13,8 % žensk. 

Pri obsojencih zaradi kaznivih dejanj na prvem mestu tatvina 

Največ obsodb je bilo za kazniva dejanja zoper premoženje; med temi so bile najpogostejše tatvine (38,2 %) in goljufije (16,8 %). Ti dve kaznivi dejanji sta predstavljali več kot polovico obsodb, povezanih s kaznivimi dejanji zoper premoženje.

Za ponarejanje listin, ki je zajemalo 82,2 % vseh obsodb med kaznivimi dejanji zoper pravni promet, je bil obsojenih 578 polnoletnih storilcev.

Za kazniva dejanja zoper javni red in mir so bili storilci najpogosteje (v 43 % tovrstnih kaznivih dejanj) obsojeni zaradi nezakonitega prehajanja državne meje. Obsodba na podlagi tega je bila izrečena 226 polnoletnim storilcem.

Obsojene ženske so pri vrstah kaznivih dejanj največji delež med spoloma dosegle pri kaznivih dejanjih zoper pravosodje (30,6 %, moški 69,4 %), najmanj pa pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost (4,2 %, moški 95,8 %).Število ovadb pravnih oseb od leta 2015 upada, kazensko odgovornih pa več

Po končanih kazenskih postopkih tožilstev je bilo po 958 ovadbah pravnih oseb 85,0 % teh zavrženih. Čeprav število vloženih ovadb zoper pravne osebe od leta 2015 upada, je bilo lani 29 pravnih oseb spoznanih za kazensko odgovorne za kaznivo dejanje.  To je bilo za 20,8 % več kot leto prej in za 61,1 % več kot v 2020. Pravne osebe so bile v večini primerov (6) obsojene za kršitev temeljnih pravic delavcev, v petih primerih je šlo za poslovno goljufijo in v treh za ponarejanje oz. uničevanje listin.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Razlogi za zavrženje ovadb pri polnoletnih storilcih, Slovenija
20212022
število %število %
Razlog zavrženja – skupaj14.23910013.982100
Ni utemeljenega suma6.092435.44839
Izključen pregon1.16881.1658
Nesorazmerje med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami kazenskega pregona1.773122.11315
Ni znakov kaznivega dejanja1.784131.75513
Umik predloga za pregon1.843131.99114
Po odloženem kazenskem pregonu1.26091.2789
Smotrnost3000
Zastaranje690401
Po poravnavi23421850
Izključena kazenska odgovornost8070
Oportuniteta – kazen v teku4000
Mladoletne osebe, ki jim je bil izrečen vzgojni ukrep ali kazen, po vrsti glavne kazni in spolu, Slovenija
20212022
skupajmoškiženske skupajmoškiženske
Glavna kazen – skupaj2382073119417024
Mladoletniški zapor000220
Vzgojni ukrepi – skupaj2382073119216824
  ukor1613313103
  navodila in prepovedi5852637325
  nadzorstvo organa socialnega skrbstva1451242113211715
  oddaja v vzgojni zavod12111871
  oddaja v prevzgojni dom770220
Obsojeni polnoletni storilci po spolu in glavni kazenski sankciji, Slovenija
20212022
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Glavna kazen – skupaj5.7364.8349025.3734.601772
Zaporna kazen5.1354.3268094.8754.175700
  od tega pogojna3.8603.1577033.5783.014564
Denarna kazen5184417742636759
  od tega pogojna169718144
Kazen odpuščena32201230228
Varnostni ukrep brez izreka kazni5147442375
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.