Bruto domači proizvod, 1. četrtletje 2023

Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 0,7 %

Po letu in pol je bilo zunanje povpraševanje večje od domačega. Končna potrošnja je bila nekoliko manjša kot v zadnjem četrtletju 2022.

  • 16. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Izvoz zrasel, uvoz upadel

V 1. četrtletju se je izvoz povečal (za 1,9 %), uvoz pa zmanjšal (za 3,8 %). Saldo je bil pri storitvah pozitiven četrto četrtletje zapored, pri blagu pa prvič v zadnjih dveh letih. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil s 5,1 odstotne točke najvišji v zadnjih 10 letih. Na saldo so ugodno vplivali tudi izboljšani pogoji menjave. Pozitivni so bili prvič po 4. četrtletju 2020.

Upad domačega povpraševanja

Domača potrošnja se je v primerjavi s 1. četrtletjem prejšnjega leta zmanjšala za 4,4 %. K upadu je znatno prispevalo zmanjšanje zalog. Obe pomembnejši komponenti domačega trošenja, potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva, sta na rast BDP vplivali pozitivno. Potrošnja gospodinjstev se je povečala za 2,1 %, kar je bilo nekoliko manj kot četrtletje prej (2,6 %), bruto investicije v osnovna sredstva pa za 6,5 % (nekoliko bolj kot v prejšnjem četrtletju, ko so se dvignile za 5,9 %).

K rasti dodane vrednosti najbolj prispevalo gradbeništvo

Dodana vrednost se je v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta zvišala za 1,1 %. Na njeno rast je najbolj vplivala gradbena dejavnost, sledile so druge storitvene dejavnosti. Po drugi strani so imele največji negativni vpliv na rast dodane vrednosti združene dejavnosti trgovine, gostinstva in transporta.

Zaposlenost še naraščala, vendar po nižji stopnji

Skupna zaposlenost je znašala 1.080.200 oseb; na letni ravni se je povečala za 1,1 odstotka ali za 12.100 oseb. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih.

Tabele s podrobnejšimi podatki bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 18. 5. 2023.
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20222023
Č1Č2Č3Č4Č1
Originalni podatki
  Letna rast10,28,63,30,20,7
Desezonirani podatki
  Četrtletna rast1,20,7-1,30,70,6
  Letna rast9,78,33,91,30,7
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20222023
Č1Č2Č3Č4Č1
sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja17,911,23,31,2-4,4
končna potrošnja15,39,32,11,41,0
  gospodinjstva20,313,23,32,62,1
  NPISG4,6-2,0-3,2-11,011,1
  država4,80,8-0,6-1,0-1,9
bruto investicije26,316,77,60,5-19,9
  bruto investicije v osnovna sredstva9,47,38,75,96,5
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)3,72,4-0,2-1,1-6,5
Saldo menjave s tujino1)-6,1-1,90,1-0,95,1
izvoz proizvodov8,29,311,9-2,51,9
  blago (fob)4,03,28,5-5,30,2
  storitve29,638,323,98,67,9
minus: uvoz proizvodov17,212,612,6-1,5-3,8
  blago (fob)15,09,411,9-2,1-5,3
  storitve31,633,416,82,04,7
Bruto domači proizvod10,28,63,30,20,7
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20222023
Č1Č2Č3Č4Č1
sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo11,72,7-0,5-4,0-2,2
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami5,04,1-0,3-6,3-0,7
od tega: C Predelovalne dejavnosti4,13,84,0-4,1-0,1
F Gradbeništvo7,87,710,415,015,2
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo24,822,57,32,3-1,6
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,812,810,52,29,5
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti5,77,84,56,2-2,7
L Poslovanje z nepremičninami4,50,6-1,6-0,70,1
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti11,912,49,610,03,5
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo5,02,61,51,5-0,4
RST Druge storitvene dejavnosti20,823,24,54,020,4
Skupaj dodana vrednost9,98,94,01,41,1
Neto davki na proizvode12,86,1-1,8-8,3-2,6
Bruto domači proizvod10,28,63,30,20,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo na originalne podatke, spremembe obsega (oziroma realne spremembe) in spremembe v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta, razen če je navedeno drugače.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.