Bruto domači proizvod, 4. četrtletje 2022

Bruto domači proizvod v 4. četrtletju 2022 višji za 0,2 %

V 4. četrtletju smo zaznali nadaljnje umirjanje gospodarske aktivnosti. V primerjavi s 4. četrtletjem 2021 se je BDP povečal za 0,2 %. Domače trošenje je imelo pozitiven, izvoz pa negativen vpliv na rast BDP. Po desezoniranih podatkih se je BDP povečal za 0,8 %, glede na 3. četrtletje 2022.

  • 14. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Pri domačem povpraševanju umiritev

V 4. četrtletju 2022 se je domača potrošnja v primerjavi z istim obdobjem leto prej povečala za 1,2 % (v tretjem četrtletju za 3,3 %). K temu so pozitivno prispevale potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Potrošnja gospodinjstev se je povečala za 2,6 %, bruto investicije v osnovna sredstva pa za 5,9 %. Vpliv spremembe zalog na rast BDP je bil tokrat negativen.

Upad izvoza in uvoza

V opazovanem četrtletju sta upadla tako izvoz (za 2,5 %) kot uvoz (za 1,5 %), kar je bilo pri obeh prvo zmanjšanje po 4. četrtletju 2020. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil negativen, in sicer za 0,9 odstotne točke.

Rast upočasnjena v večini dejavnosti

Dodana vrednost se je v primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta zvišala za 1,4 %. K njeni rasti sta največ prispevali dejavnost gradbeništvo ter strokovne, znanstvene, tehnične in druge poslovne dejavnosti. Najizrazitejši upad dodane vrednosti smo zaznali v združenih dejavnostih rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo (BCDE). V primerjavi z istim obdobjem leta 2021 je upad znašal 6,3 %, v tej dejavnosti je bilo to prvo zmanjšanje v zadnjih dveh letih. 

Zaposlenost še naraščala, vendar po nižji stopnji

Skupna zaposlenost je znašala 1.083.800 oseb, na letni ravni se je povečala za 1,6 odstotka ali za 16.700 oseb. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih.

BDP lani zrasel za 5,4 %

V celotnem letu 2022 je bil BDP za 5,4 % višji kot leta 2021. V prvi polovici leta 2022 je bila rast večine komponent BDP izrazitejša kot v drugi polovici leta. K rasti BDP so pozitivno prispevale tako končna potrošnja kot tudi bruto investicije, medtem ko je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda negativen. Zaradi hitrejšega naraščanja uvoza v primerjavi z izvozom in slabših pogojev menjave v vseh štirih četrtletjih leta 2022 se je zunanjetrgovinski presežek zmanjšal, in sicer na 961 milijonov evrov (leto prej 3.310 milijonov evrov).

Tabele s podrobnejšimi podatki bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 16. 2. 2023.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
2022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIIskupaj
Originalni podatki
  Letna rast10,28,63,30,25,4
Desezonirani podatki
  Četrtletna rast1,00,8-1,30,85,7
  Letna rast9,68,33,91,35,7
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
2022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIIskupaj
sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja17,911,23,31,28,0
končna potrošnja15,39,32,11,46,6
  gospodinjstva20,313,23,32,69,1
  NPISG4,6-2,0-3,2-11,0-3,4
  država4,80,8-0,6-1,00,9
bruto investicije26,316,77,60,512,4
  bruto investicije v osnovna sredstva9,47,38,75,97,8
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)3,72,4-0,2-1,11,1
Saldo menjave s tujino1)-6,1-1,90,1-0,9-2,1
izvoz proizvodov8,29,311,9-2,56,5
  blago (fob)4,03,28,5-5,32,4
  storitve29,638,323,98,623,8
minus: uvoz proizvodov17,212,612,6-1,59,8
  blago (fob)15,09,411,9-2,18,2
  storitve31,633,416,82,019,0
Bruto domači proizvod10,28,63,30,25,4
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
2022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIIskupaj
sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo11,72,7-0,5-4,02,2
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami5,04,1-0,3-6,30,4
od tega: C Predelovalne dejavnosti4,13,84,0-4,11,8
F Gradbeništvo7,87,710,415,010,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo24,822,57,32,313,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,812,810,52,27,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti5,77,84,56,26,0
L Poslovanje z nepremičninami4,50,6-1,6-0,70,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti11,912,49,610,010,9
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo5,02,61,51,52,6
RST Druge storitvene dejavnosti20,823,24,54,012,0
Skupaj dodana vrednost9,98,94,01,45,9
Neto davki na proizvode12,86,1-1,8-8,31,8
Bruto domači proizvod10,28,63,30,25,4
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.