Realni dohodek iz kmetijstva – druga ocena, 2022

Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu zaradi občutne rasti cen predvidoma za petino višji

Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil v primerjavi s podpovprečno letino 2021 večji za petino zaradi občutne rasti cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi podražitev inputov so bili precej višji tudi stroški pridelave.

  • 27. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Faktorski dohodek v kmetijstvu višji

Ocenjevanje dohodka v kmetijstvu je zaradi gospodarskih razmer in prilagajanja kmetijstva nanje čedalje zahtevnejše. Tako visokih rasti cen v kmetijstvu do zdaj še nismo zaznali, za leto 2022 pa je značilna visoka rast cen tako pridelkov kot inputov.

V primerjavi s prvo oceno ni večjih sprememb pri količinski pridelavi, nekoliko bolj so se zvišale le cene kmetijskih proizvodov. Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil v primerjavi z letom prej realno višji za 19 %, pri čemer je bila predhodna letina podpovprečna. Vrednost kmetijske pridelave bo predvidoma za skoraj petino višja, stroški pa zaradi višjih cen inputov prav tako višji za skoraj petino. Ob tem predpostavljamo, da so bile subvencije realno tolikšne kot v prejšnjem letu. Faktorski dohodek na polnovredno delovno moč (PDM) naj bi bil večji za 20 %, ker ni pričakovati pomembnejših razlik v zaposlenosti. 

Obseg kmetijske proizvodnje manjši, cene pridelkov znatno višje
 

Po drugi oceni naj bi vrednost kmetijske proizvodnje znašala 1.670 mio. EUR. Višja vrednost proizvodnje naj bi bila posledica manjšega obsega  (za 1 %) in zvišanja cen (za petino). 

Vrednost rastlinske pridelave zaradi občutno višjih cen zrasla 

Vrednost rastlinske pridelave naj bi se zvišala za 15 %, pri čemer se je pridelava zmanjšala za 1 %, cene pa naj bi se dvignile za 16 %. Količinsko manjšo pridelavo je pričakovati na skoraj vseh področjih rastlinske pridelave, in sicer kot posledico neugodnih vremenskih razmer (predvsem suše). Izjema so sadje in oljke oz. oljčno olje. Pri teh se pričakuje večja pridelava v primerjavi z izrazito slabo letino 2021. 

Vrednost sadja naj bi se kljub nižjim cenam več kot podvojila zaradi dvainpolkrat večje pridelave. Pri oljčnem olju naj bi se zaradi količinsko boljše letine vrednost podvojila. Vrednost žit naj bi zrasla za več kot tretjino zaradi 50-odstotnega zvišanja cen kljub manjšemu pridelku (za skoraj desetino). Kljub količinsko manjši letini se pri pridelavi krompirja zaradi dviga cen za polovico pričakuje za skoraj tretjino višja vrednost.

Pri industrijskih rastlinah se bo vrednost predvidoma znižala za skoraj desetino, kljub višjim cenam (za 8 %) zaradi toliko manjše pridelave (za 15 %). Vrednost pridelave zelenjadnic naj bi se znižala za desetino zaradi ocenjenega 17-odstotnega upada količinske pridelave kljub pričakovanim višjim cenam. Nekoliko nižja vrednost se pričakuje tudi pri vinu – cene naj bi zrasle, a naj bi se zmanjšala proizvodnja. Vrednost krmnih rastlin naj bi bila nižja zaradi upada pridelave za četrtino in kljub za četrtino višjim cenam. 

Vrednost živinoreje zaradi rasti cen prav tako višja

Ocenjujemo, da bo vrednost živinoreje višja za skoraj četrtino. Cene naj bi se prav tako zvišale za skoraj četrtino, prirast pa naj bi bil manjši za 1 %. 

Na agregatni ravni se ne pričakujejo večje spremembe v prirastu prireje živine. Zaradi za petino višjih cen pa naj bi se prav tako za petino zvišala vrednost prireje živine. Pri govedu se pričakuje dvig vrednosti za tretjino – zaradi občutno višjih cen (prav tako za tretjino). Višja naj bi bila tudi vrednost pri prašičih. Zaradi rasti cen se pričakuje višja vrednost tudi pri perutnini (za skoraj desetino) in drobnici (za desetino), pri zadnji tudi zaradi večje prireje. 
 
Vrednost živalskih proizvodov naj bi bila kljub manjšemu prirastu višja za skoraj tretjino. Največji vpliv na vrednost teh proizvodov ima mleko – pričakujejo se manjša prireja in za več kot tretjino višje cene. Vrednost proizvodnje jajc in preostalih živalskih proizvodov naj bi bila prav tako višja. 

Stroški kmetijske proizvodnje navzgor zaradi občutnih podražitev inputov

Vrednost vmesne potrošnje naj bi se po naših ocenah realno zvišala za skoraj petino, predvsem zaradi rasti cen. 

Pričakuje se občutno zvišanje cen vseh pomembnih inputov. Najbolj naj bi zaradi dviga cene – ta se je podvojila – zrasli stroški za gnojila. Zvišali naj bi se tudi stroški krme (za skoraj petino) in energije (prav tako za petino). Prav tako se pričakuje rast preostalih stroškov (zvišanje med 1 % in 5 %).

Zaposlenost predvidoma nespremenjena

Ocenjujemo, da bo zaposlenost ostala na ravni prejšnjega leta.
 
Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kmetijska proizvodnja, bruto dodana vrednost in zaposlenost, Slovenija
Kmetijska proizvodnja, bruto dodana vrednost in zaposlenost, Slovenija
1) Ocena.
Letne spremembe glavnih agregatov v kmetijstvu, Slovenija, 2022
Letne spremembe
realnih vrednosti v osnovnih cenah 1)
%
Kmetijska proizvodnja, osnovne cene18,8
  Rastlinska pridelava15,2
  Živinoreja24,2
Vmesna potrošnja18,4
Bruto dodana vrednost, osnovne cene19,4
Potrošnja stalnega kapitala0,0
Neto dodana vrednost, osnovne cene57,9
Ostali davki na proizvodnjo0,0
Ostale subvencije na proizvodnjo 0,0
Faktorski dohodek19,4
Zaposlenost-0,9
Realni faktorski dohodek na polnovredno delovno moč20,5
1) Deflator je implicitni indeks cen BDP v tržnih cenah. Njegova vrednost za leto 2022, po Eurostatovih podatkih, znaša 106,578289590111.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.