Tabeli ponudbe in porabe, 2020

Predstavljamo tabeli ponudbe in porabe za leto 2020

Skupna ponudba blaga in storitev na ozemlju Slovenije je v 2020 dosegla 93,4 % vrednosti iz leta prej. Vrednost domače proizvodnje je znašala 95,2 %, vrednost uvoza pa 89,3 % vrednosti iz predhodnega leta.

  • 20. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
V ponudbi na domačem ozemlju 69,9 % predstavljala domača proizvodnja – pri proizvodih oz. blagu 47,4 %, pri storitvah 90,0 %

Delež domače proizvodnje proizvodov oz. blaga in storitev v celotni vrednosti ponudbe proizvodov oz. blaga in storitev na domačem ozemlju v kupčevih cenah se je v 2020 povečal, dosegel je 69,9 %. Delež uvoza je znašal 25,8 %, delež neto davkov (davkov, zmanjšanih za subvencije na proizvode) pa 4,4 %. Leto prej je v celotni ponudbi na domačem ozemlju domača proizvodnja predstavljala 68,5 %, uvoz 26,9 %, neto davki pa 4,6 %.

Domača proizvodnja je pri proizvodih oz. blagu v 2020 pomenila 47,4 %, uvoz 46,3 % in neto davki na proizvode 6,3 % celotne vrednosti ponudbe, pri storitvah pa je predstavljala 90,0 %, uvoz 7,3 % in neto davki na proizvode 2,7 % celotne vrednosti ponudbe. Kot proizvode oz. blago upoštevamo skupine proizvodov iz kmetijskih, gozdarskih, ribiških, rudarskih in predelovalnih dejavnosti po klasifikaciji CPA, kot storitve pa skupine proizvodov od vključno oskrbe z električno energijo, plinom in paro dalje.

K domači proizvodnji so proizvodi oz. blago prispevali 32,1 % (v 2019: 33,5 %), storitve pa 67,9 % (v 2019: 66,5 %) vrednosti.

Delež proizvodov oz. blaga v uvozu je bil 85,1-odstoten, delež storitev pa 14,9-odstoten, kar je bilo enako kot v 2019.

V opazovanem letu je bilo 67,8 % neto davkov na proizvode realiziranih v transakcijah s proizvodi oz. blagom (v 2019: 67,1 %), 32,2 % pa v transakcijah s storitvami (v 2019: 32,9 %). Največji delež teh davkov je bil realiziran pri transakcijah z naftnimi derivati (24,4 % vseh), kar pa je bilo nižje od deleža v 2019 (27,4 %). Sledila so živila, pijače in tobačni izdelki s 17,6 % vseh neto davkov (v 2019: 16,1 %).

K celotni vrednosti ponudbe proizvodov oz. blaga in storitev na domačem ozemlju v kupčevih cenah so proizvodi oz. blago prispevali 54,1-odstotni delež, storitve pa 45,9-odstotni delež. V letu 2019 sta bila deleža 55,2 % in 44,8 %.

Za vmesno potrošnjo porabljenih 36,5 %, za potrošnjo gospodinjstev pa 19,0 % vseh razpoložljivih proizvodov in storitev, delež potrošnje države zrasel na 7,8 %

Od celotne vrednosti proizvodov oz. blaga in storitev iz domače proizvodnje in uvoza v kupčevih cenah, ki so bili na voljo na domačem ozemlju, je bilo 36,5 % porabljenih za vmesno potrošnjo v proizvodnih procesih, 19,0 % za končno potrošnjo v gospodinjstvih, 28,8 % proizvodov in storitev je bilo izvoženih, 7,1 % so obsegale investicije v osnovna sredstva, 7,8 % potrošnja države, drugo pa sta predstavljali poraba nepridobitnih institucij in sprememba zalog. V 2019 je poraba za vmesno potrošnjo pomenila 36,8 %, potrošnja v gospodinjstvih 20,0 %, izvoz 28,8 %, investicije 7,1 % ter potrošnja države 6,7 % celotne vrednosti proizvodov oz. blaga in storitev.

Primerjava deležev porabe proizvodov oz. blaga in porabe storitev v posameznih vrstah porab kaže, da so proizvodi oz. blago v vmesni potrošnji v 2020 predstavljali 47,9 % vrednosti, preostalih 52,1 % je bila vrednost porabe storitev. V potrošnji gospodinjstev so proizvodi oz. blago pomenili 53,9 %, v izvozu pa 80,6 % vrednosti. V 2019 so bili deleži porabe proizvodov oz. blaga naslednji: v vmesni potrošnji 48,7 %, v potrošnji gospodinjstev 52,5 %, v izvozu pa 81,2 %.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Struktura ponudbe na domačem ozemlju, Slovenija, 2020
Struktura ponudbe na domačem ozemlju, Slovenija, 2020
Struktura porabe na domačem ozemlju, Slovenija, 2020
Struktura porabe na domačem ozemlju, Slovenija, 2020
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.