Energetika, oktober 2022

Najmanjša mesečna proizvodnja električne energije v zadnjih 19 letih

Proizvodnja električne energije se je oktobra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala za več kot polovico, prav tako se je zmanjšala količina oskrbe z energenti.

  • 25. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 530 GWh in se je v primerjavi s septembrom zmanjšala za 48 %, v primerjavi s prejšnjim oktobrom pa za 54 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 27 % večja, v termoelektrarnah pa za 53 % manjša kot pred enim letom. Jedrska elektrarna je oktobra 2022 imela redni remont in ni obratovala. Hkrati z remontom jedrske elektrarne je bil v oktobru iz sistema izklopljen tudi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj, kar je prispevalo k rekordnemu upadu proizvodnje električne energije, ta je bila najmanjša v zadnjih 19 letih.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi upad porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 54 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo rekordnih 1.210 GWh, izvozili pa 655 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim oktobrom je bil uvoz za 42 % večji in izvoz za 16 % manjši.

Poraba električne energije večja kot v prejšnjem mesecu

Gospodinjstva so oktobra porabila 263 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 610 GWh. S porabo 329 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost. Poraba električne energije se je v primerjavi s prejšnjim oktobrom v gospodinjstvih zmanjšala za 12 %, pri poslovnih subjektih pa za 7 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in upad na letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah razen pri rjavem premogu in lignitu, petrolejskem gorivu za reaktivne motorje ter koksu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 39 %, 27% oz. 14 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 47 %, drugimi naftnimi proizvodi za 26 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 25 %, zemeljskim plinom za 15 %, utekočinjenim naftnim plinom za 12 %, dizelskim gorivom za 9 % in motornim bencinom za 7 %.

V primerjavi s prejšnjim oktobrom pa so upadle količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 63 %, zemeljskim plinom za 30 %, drugimi naftnimi proizvodi za 29 %, črnim premogom in antracitom za 27 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 23 % in koksom za 6 %.

V bruto končni porabi energije skoraj četrtina energije iz obnovljivih virov

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji je bil v letu 2021 24,64-odstoten. V sektorju ogrevanja in hlajenja je ta delež znašal 35,22 %, v sektorju električne energije 34,98 %, v sektorju transporta pa 10,64 %. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Električna energija, Slovenija
X
2021
IX
2022
X
2022
X 2022
X 2021
X 2022
IX 2022
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.1561.019530–54–48
  od tega hidroelektrarne264307335279
  od tega termoelektrarne364200169–53–15
  od tega jedrska elektrarna5084850–100–100
Uvoz8518421.2104244
Izvoz783799655–16–18
Razpoložljiva električna energija1.1891.0331.049–122
Poraba gospodinjstva300239263–1210
Poraba poslovni subjekti657628610–7–3
Oskrba z energenti, Slovenija
X
2021
IX
2022
X
2022
X 2022
X 2021
X 2022
IX 2022
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)1.101547803–2747
Koks (t)1.7211.8821.626–6–14
Rjavi premog in lignit (t)289.560176.950107.793–63–39
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.1345.9616.673–612
Motorni bencin, neosvinčen (t)33.10033.89836.425107
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)1.2951.7721.288–1–27
Dizelsko gorivo (t)131.136135.869147.781139
Kurilno olje, ekstra lahko (t)24.64715.15818.939–2325
Drugi naftni proizvodi (t)15.4558.73411.044–2926
Zemeljski plin (1.000 Sm3)79.45348.37955.872–3015
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije se od referenčnega leta 2021 dalje izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (RED II direktiva), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.