Izdatki za formalno izobraževanje, 2021

Javni izdatki za formalno izobraževanje za 10,7 % višji, njihov delež v BDP pa enak kot leto prej

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove (javni, zasebni, mednarodni) so znašali 2.975 milijonov EUR (5,7 % BDP). Na letni ravni so se nominalno zvišali za 10,3 %, preračunani na udeleženca izobraževanja pa za 8,8 %.

  • 15. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Za formalno izobraževanje porabljenih za desetino več javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so znašali 2.805 milijonov EUR ali 5,4 % BDP. Na njihov obseg so tudi lani vplivali interventni ukrepi, sprejeti kot odziv na epidemijo covida-19.

V primerjavi z letom prej so bili ti izdatki nominalno višji za 10,7 %. Najbolj sta se povečala obsega javnih sredstev za srednješolsko in osnovnošolsko izobraževanje (nominalno za 13,4 % oz. 12,5 %).


79 % vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na centralni ravni, 21 % pa izdatki države na lokalni ravni (občin). Občine so prispevale 84,6 % vseh javnih sredstev za predšolsko in 15,7 % za osnovnošolsko izobraževanje. 

93 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. Obseg teh sredstev je bil nominalno večji za 10,6 %. Najbolj, za 12,8 %, se je – med drugim zaradi za 29 % višjih izdatkov občin – povečal obseg teh sredstev za ustanove osnovnošolskega izobraževanja. 

Za transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam je bilo porabljenih 199 milijonov EUR, večina (84,6 %) za srednješolsko in terciarno izobraževanje. Ti transferji za srednješolsko izobraževanje so se predvsem zaradi višjih subvencij za prevoze dijakov povečali za 25,6 % in so predstavljali 18,7 % vseh javnih sredstev za to raven izobraževanja. Obseg transferjev zasebnemu sektorju za terciarno izobraževanje se je povečal za 3,4 %.

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove (javni, zasebni in mednarodni) obsegali 5,7 % BDP 

Za izobraževalne ustanove je bilo porabljenih 2.975 milijonov EUR (5,7 % BDP), od tega 96 % za javne in 4 % za zasebne izobraževalne ustanove. 87,6 % vseh sredstev za izobraževalne ustanove so predstavljali javni izdatki, 11,4 % zasebni izdatki in 1 % izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

Skupni obseg zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove je bil v primerjavi s predhodnim letom večji nominalno za 10,7 %. Povečal se je na vseh ravneh izobraževanja, razen visokošolski, najbolj v višješolskem strokovnem in predšolskem izobraževanju. Na omenjenih ravneh izobraževanja je bil tudi sicer delež zasebnih izdatkov med vsemi izdatki za izobraževalne ustanove najvišji (35,3 % oz. 21,6 %).

Obseg sredstev za izobraževalne ustanove iz mednarodnih virov se je zmanjšal na vseh ravneh izobraževanja, skupno za 15,8 %. Več kot tri četrtine teh sredstev je bilo namenjenih ustanovam terciarnega izobraževanja.
 
Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so bili nominalno višji za 10,3 %, preračunani na udeleženca izobraževanja pa za 8,8 % (s 6.426 EUR na 6.990 EUR). Izdatki na udeleženca izobraževanja so zrasli na vseh ravneh izobraževanja, razen visokošolski; na tej so bili za 2 % nižji kot predhodno leto. 


Struktura izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja je podobna kot v prejšnjih letih. Lani se je nekoliko (za 0,9 odstotne točke) povečal delež izdatkov za ustanove osnovnošolskega izobraževanja, zmanjšal pa (za 0,7 odstotne točke) delež sredstev za ustanove terciarnega izobraževanja. Izobraževalne ustanove za tekoče in investicijske stroške porabile 2,98 milijarde EUR

Tekoči izdatki v javnih in zasebnih izobraževalnih ustanovah so znašali 2.756 milijonov EUR ali 92,5 % vseh izdatkov. Največji del (81,3 %) je bil namenjen plačam in drugim nadomestilom za zaposlene. Ti izdatki so se povečali nominalno za 12,3 %, izdatki za blago in storitve pa za 8,2 %.
 
Investicijski izdatki so znašali 223 milijonov EUR ali 7,5 % vseh izdatkov in so bili višji za 9,2 %. Največji del sredstev za investicije (41 %) je bil porabljen za ustanove osnovnošolskega izobraževanja.

Celotni izdatki za formalno izobraževanje na letni ravni zrasli za 10,3 %

Celotni izdatki za formalno izobraževanje, to je javni, zasebni in mednarodni izdatki neposredno za izobraževalne ustanove in izdatki gospodinjstev, plačani zunaj izobraževalnih ustanov (skupaj s subvencijami za te izdatke iz proračuna), so v 2021 znašali 3.201 milijon EUR (6,1 % BDP). Na 225 milijonov EUR (7 %) so bili ocenjeni izdatki gospodinjstev, plačani zunaj izobraževalnih ustanov (ocena na podlagi raziskovanja o porabi v gospodinjstvih iz 2018 in obsega javnih subvencij gospodinjstvom v letu 2021 glede na leto 2020).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2021
Ravni
izobraževanja
1.000 EUR%% od BDP1)
Skupaj2)2.804.889100,05,4
Predšolsko452.43416,10,9
  1. starostno obdobje165.2915,90,3
  2. starostno obdobje287.14310,20,5
Osnovnošolsko1.251.99344,62,4
Srednješolsko514.55618,31,0
Terciarno585.90620,91,1
  višješolsko strokovno29.5911,10,1
  visokošolsko556.31519,81,1
1) Javni izdatki za formalno izobraževanje v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 31. avgust 2022; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301910S.px).
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 2021
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj1)2.975.4492.605.967339.00930.474
Predšolsko577.360452.434124.556371
  1. starostno obdobje212.223165.29146.801131
  2. starostno obdobje365.138287.14377.754240
Osnovnošolsko1.300.3031.221.28577.8171.201
Srednješolsko474.155418.47050.6785.006
Terciarno623.631513.77885.95723.896
  višješolsko strokovno34.28121.74412.114423
  visokošolsko 589.350492.03473.84323.473
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 2021
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj1)2.978.9932.755.648223.344
Predšolsko587.555545.29942.256
  1. starostno obdobje215.876200.38515.490
  2. starostno obdobje371.680344.91426.766
Osnovnošolsko1.327.3521.235.32792.024
Srednješolsko459.712430.31329.399
Terciarno604.374544.70859.666
  višješolsko strokovno32.69031.2301.460
  visokošolsko571.684513.47958.205
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.