Bruto domači proizvod, 3. četrtletje 2022

Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 3,4 %

V 3. četrtletju smo zaznali umirjanje gospodarske aktivnosti. Rast domačega povpraševanja, pri katerem je bila umiritev najizrazitejša, je bila v okviru dolgoletnega povprečja. Na rast BDP so pozitivno vplivale potrošnja gospodinjstev, investicije v osnovna sredstva in storitvena menjava s tujino.

  • 15. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Pri domačem povpraševanju umiritev

V 3. četrtletju 2022 se je domača potrošnja v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečala za 2,7 %. K temu so pozitivno prispevali potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Potrošnja gospodinjstev se je dvignila za 2,6 %, bruto investicije v osnovna sredstva pa za 7,1 %. Vpliv povečanja zalog na rast BDP je bil tokrat nevtralen.

Prispevek menjave s tujino znova pozitiven

Po petih zaporednih četrtletjih hitrejšega naraščanja uvoza v primerjavi z izvozom se je v 3. četrtletju izvoz povečal po nekoliko višji stopnji kot uvoz (izvoz za 11,0 %, uvoz pa za 10,7 %). K pozitivnemu saldu je prispevala storitvena menjava; izvoz storitev se je namreč povečal za 21,5 %, njihov uvoz pa za 8,4 %. Pri blagu pa je uvoz – podobno kot v prejšnjih petih četrtletjih – narasel bolj kot izvoz. Zunanjetrgovinski presežek je k rasti BDP tokrat prispeval 0,8 odstotne točke.

Rast upočasnjena v večini dejavnosti

Dodana vrednost se je v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta zvišala za 4,1 %. K njeni rasti so že četrto četrtletje zapored največ prispevale združene dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva (GHI) – kljub umirjanju so se te medletno povečale za 6,4 %. Tudi v večini preostalih dejavnostih smo zaznali umirjanje gospodarske aktivnosti, v nekaterih pa upad – v kmetijstvu, poslovanju z nepremičninami ter dejavnosti uprave, obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. Med rastočimi dejavnostmi je izstopalo gradbeništvo, v katerem je bilo zvišanje dodane vrednosti večje kot v prejšnjem četrtletju (10,4 %; v prejšnjem četrtletju 7,7 %).

Zaposlenost je še naraščala

Skupna zaposlenost je v 3. četrtletju znašala 1.082.000 oseb, kar je bilo za okoli 21.000 oseb ali 2,0 % več kot v istem četrtletju 2021. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Tabele s podrobnejšimi podatki bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 17. 11. 2022.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
VII–IXX–XIII–IIIIV–VIVII–IX
Originalni podatki
  sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta5,110,59,78,33,4
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  sprememba glede na prejšnje četrtletje2,55,2-0,10,2-1,4
  sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta5,110,79,37,93,9
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
VII–IXX–XIII–IIIIV–VIVII–IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja9,213,516,910,72,7
končna potrošnja5,617,514,78,91,6
  gospodinjstva5,721,219,612,62,6
  NPISG11,221,84,6-2,0-3,2
  država5,48,34,50,7-0,9
bruto investicije24,21,123,815,96,7
  bruto investicije v osnovna sredstva11,813,29,47,37,1
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)2,1-2,33,22,20,0
Saldo menjave s tujino1)-3,2-1,9-5,7-1,70,8
izvoz proizvodov12,613,88,18,611,0
  blago (fob)7,310,63,92,48,1
  storitve33,827,729,637,721,5
minus: uvoz proizvodov19,518,116,511,610,7
  blago (fob)16,016,214,68,611,5
  storitve37,728,528,730,28,4
Bruto domači proizvod5,110,59,78,33,4
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
VII–IXX–XIII–IIIIV–VIVII–IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-8,9-8,811,72,7-0,5
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami5,85,74,94,12,2
od tega: C Predelovalne dejavnosti7,97,14,13,83,4
F Gradbeništvo10,67,27,87,710,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo0,518,824,822,66,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti11,620,33,712,710,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti24,218,24,98,54,4
L Poslovanje z nepremičninami3,03,04,50,6-1,1
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti8,09,79,412,08,9
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo3,24,83,71,3-0,1
RST Druge storitvene dejavnosti4,132,020,823,14,5
Skupaj dodana vrednost5,09,69,38,64,1
Neto davki na proizvode5,917,612,86,1-1,8
Bruto domači proizvod5,110,59,78,33,4
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.