Energetska statistika, 2021

Domača proizvodnja manjša, končna raba energije pa večja

Na letni ravni je bila domača proizvodnja energije v Sloveniji v 2021 za 7 % manjša, količina energije, namenjene končni rabi, pa za 7 % večja. Prvič objavljamo podatke o letni porabi električne energije po vrsti odjemalca in občinah.

  • 6. 10. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več kot polovica potreb po energiji zagotovljena z domačimi viri

Domača proizvodnja energije je v 2021 znašala več kot 143.000 terajoulov (TJ) oz. za 7 % manj kot leto prej. Skoraj 44 % te je predstavljala jedrska energija, 35 % je je bilo pridobljene iz obnovljivih virov energije (skupaj s hidroenergijo), 21 % pa iz premoga. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila več kot polovico (skoraj 53 %) potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena z uvozom.

V oskrbi z energijo prevladovali naftni proizvodi

Za oskrbo z energijo je bilo, upoštevajoč uvoz in izvoz energije, na voljo skoraj 275.000 TJ. V strukturi oskrbe z energijo so prevladovali naftni proizvodi z 31-odstotnim deležem; sledili so jedrska energija (23 %), energija iz obnovljivih virov skupaj s hidroenergijo (20 %), premog (14 %) in zemeljski plin (12 %).

Največ energije za promet

Količina energije, namenjene končni rabi, je v 2021 znašala skoraj 202.000 TJ oz. na letni ravni za 7 % več. Največji, več kot 37-odstotni delež je predstavljala poraba v prometu. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom (28 %), sledili so gospodinjstva (24 %) ter drugi porabniki (11 %).

V strukturi končne rabe so prevladovali naftni proizvodi (skoraj 43 %), sledili so električna energija (24 %), obnovljivi viri energije (16 %), zemeljski plin (13 %), toplota (4 %) in trdna goriva (1 %).

Največ energije v gospodinjstvih za ogrevanje prostorov

Končni rabi energije v gospodinjstvih je bilo namenjenih skoraj 48.600 TJ oz. v letni primerjavi za 6 % več. Največji delež je bil porabljen za ogrevanje prostorov (64 %), sledili so razsvetljava in električne naprave (15 %), ogrevanje sanitarne vode (15 %), kuhanje (5 %) ter hlajenje prostorov (1 %).

V strukturi porabe energentov v gospodinjstvih so največji delež obsegala lesna goriva, 39 %, sledili so električna energija z 28 %, zemeljski plin z 10 %, ekstra lahko kurilno olje s skoraj 8 %, daljinska toplota s 7 %, toplota iz okolice (ki se izkorišča s toplotnimi črpalkami) s 5 %, utekočinjeni naftni plin s skoraj 3 % ter sončna energija z 1 %.

Prvič objavljeni podatki o letni porabi električne energije po vrsti odjemalca in občinah

V podatkovni bazi SiStat prvič objavljamo porabo električne energije za gospodinjstva in poslovne subjekte po občinah na letni ravni, in sicer za leto 2021. Gospodinjstva in poslovni subjekti so v tem letu porabili več kot 11 teravatnih ur (TWh) električne energije.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.