Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, julij 2022

Obseg prodaje se je zmanjšal prvič po šestih mesecih

Obseg prodaje je julija na mesečni ravni upadel prvič po januarju 2022. Zmanjšal se je sicer samo v storitvenih dejavnostih, v trgovini pa je bil večji.

  • 29. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni največji upad v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v primerjavi z mesecem prej manjši za 2,0 %. Upadel je sicer samo v storitvenih dejavnostih (za 3,5 %), v trgovini pa je zrasel (za 0,7 %).

Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje povečal v poslovanju z nepremičninami (za 1,1 %) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,3 %). Najbolj se je zmanjšal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,2 %), upadel je tudi v prometu in skladiščenju (za 2,2 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,4 %) ter gostinstvu (za 0,4 %).

Na letni ravni zmanjšanje le v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih

V primerjavi s prejšnjim julijem je bil skupni obseg prodaje večji za 6,3 % – v storitvenih dejavnostih za 6,5 %, v trgovini za 5,6 %.

Povečal se je v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 20,0 %). Sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (rast za 11,5 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 10,4 %), promet in skladiščenje (za 6,4 %) ter poslovanje z nepremičninami (za 3,1 %). Zmanjšal se je samo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 5,4 %).

V prvih sedmih mesecih 2022 je bil skupni obseg prodaje za 13,9 % večji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Rast v storitvenih dejavnostih je bila 17,2-odstotna, v trgovini pa 8,5-odstotna. Obseg prodaje je zrasel v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu (za 101,4 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
VII 2022
VI 2022
VII 2022
VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 2022
Ø 2015
Skupaj G-N1)98,0106,3113,9138,0
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil100,7105,6108,5138,9
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil101,099,796,3140,1
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili99,3105,8108,3136,5
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili100,1107,3112,0136,3
H-N Storitvene dejavnosti1)96,5106,5117,2136,8
H Promet in skladiščenje97,8106,4110,9147,6
49 Kopenski promet; cevovodni transport96,9108,1112,6145,9
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet83,073,4109,5z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti98,7112,0111,9176,7
53 Poštna in kurirska dejavnost97,789,495,596,4
I Gostinstvo99,6120,0201,4142,3
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve98,6135,1256,4157,6
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač98,7111,5168,5141,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti92,8111,5110,6127,3
58 Založništvo90,982,787,870,1
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi78,4136,2138,9158,3
60 Radijska in televizijska dejavnost87,494,6108,481,2
61 Telekomunikacijske dejavnosti100,7100,3101,782,0
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti96,5119,9115,3181,8
63 Druge informacijske dejavnosti100,1115,0121,8201,2
L Poslovanje z nepremičninami101,1103,1100,6114,9
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)100,3110,4109,8146,0
69 Pravne in računovodske dejavnosti103,3115,0110,0114,3
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje102,899,499,5178,1
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje89,5102,6110,5127,2
73 Oglaševanje in raziskovanje trga111,3142,0128,6221,2
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti93,3112,0120,5139,0
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti98,694,6113,0107,8
77 Dajanje v najem in zakup102,488,185,8113,2
78 Zaposlovalne dejavnosti101,0104,8105,785,9
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti103,5 M168,2 M278,1 M98,0 M
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti99,0103,1101,897,1
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice98,4102,9109,2120,4
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti83,290,6126,5208,5
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.