Nefinančni sektorski računi, 2021

Ponovno odprtje države in postopna odprava omejitev v 2021 sta se odrazila v večji potrošnji gospodinjstev

Presežek celotnega gospodarstva s tujino je po štirih zaporednih letih rasti v 2021 upadel. Nižji presežek so imele nefinančne družbe in gospodinjstva. Finančne družbe so po presežku, ki so ga ustvarile v 2020, tokrat ponovno zaključile s primanjkljajem. Država je zmanjšala primanjkljaj.  

  • 30. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

V celotnem gospodarstvu delež presežka v BDP upadel

V 2021 je celotno gospodarstvo s tujino izkazalo 2.138 mio. EUR presežka ali za 4,1 % BDP. Ta je bil precej nižji kot leto prej, ko je bil njegov delež v BDP 7,2-odstoten. Prav tako je bil nižji kot v obdobju 2017–2019. Presežek pri menjavi blaga in storitev je bil nižji kot leto prej in je znašal 3.310 mio. EUR. Rast uvoza blaga in storitev je bila večja od rasti izvoza. Pozitivni saldo pri menjavi blaga in storitev s tujino je bil ustvarjen predvsem pri menjavi s storitvami.

V sektorju nefinančnih družb presežek nižji

Nefinančne družbe so v 2021 poslovale s presežkom; ta je znašal 327 mio. EUR ali 0,6 % BDP. Bil je precej nižji kot leto prej, ko je bil njegov delež v BDP 3,4-odstoten. Stopnja bruto investiranja nefinančnih družb (razmerje med bruto investicijami v osnovna sredstva in bruto dodano vrednostjo) se je med letoma zvišala z 20,3 % na 21,4 % in tako dosegla primerljivo stopnjo s tistimi iz zadnjih treh let pred epidemijo covida-19. Še vedno pa je bila nižja od povprečja v EU-27 (2021: 24,1 %) in od povprečja v evrskem območju (2021: 23,7 %).

V sektorju finančnih družb primanjkljaj

Finančne družbe so leto 2021 zaključile s 67,2 mio. EUR primanjkljaja, medtem ko so leto prej ustvarile 44 mio. EUR presežka. V 2021 so se sprostile omejitve za razdelitev dobičkov (v 2020 so bile uvedene zaradi epidemije), zato so finančne družbe izplačale precej več dividend. Več je bilo tudi izplačil za reinvestirane dobičke od neposrednih tujih naložb v Sloveniji.

V sektorju država znižanje primanjkljaja

V letu 2021 je država ustvarila primanjkljaj 2.440 mio. EUR ali 4,7 % BDP. Ta je bil za 1.192 mio EUR nižji kot leto prej. Prav tako se je zmanjšal delež primanjkljaja, izražen v odstotku BDP, in sicer za 3 odstotne točke (2020: 7,7 % BDP). Rast prihodkov (14-odstotna) je prehitela rast izdatkov (7-odstotna), še vedno pa so skupni izdatki države ostali višji kot njeni skupni prihodki. Na povečanje prihodkov so najizraziteje vplivali davčni prihodki, in sicer davek na dodano vrednost in davek na dohodek, na rast izdatkov pa izdatki za socialna nadomestila in podpore. Precej manjši kot leto prej so bili izdatki za subvencije; ti so bili v 2020 zaradi blaženja posledic epidemije izjemno visoki.

V sektorju gospodinjstev in NPISG presežek

V 2021 je presežek sektorja gospodinjstev skupaj z NPISG znašal 4.318 mio. EUR. Dohodek, s katerim so razpolagala gospodinjstva, se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 7,7 %. Sredstva za zaposlene so predstavljala največji delež v strukturi celotnega dohodka gospodinjstev. Njihov delež je znašal 51,9 %, kar je 0,2 odstotne točke več kot leto prej. Gospodinjstva so občutno povečala svoje izdatke za končno potrošnjo, in sicer za 13,3 %. Gre za eno najvišjih stopenj rasti izdatkov za končno potrošnjo gospodinjstev, in je bila rezultat zmanjšanja omejitev in ponovnega odprtja, ki sta sledila zaprtju v 2020, ko smo dosegli rekordni upad izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo.

Po rekordni stopnji v 2020 stopnja bruto varčevanja gospodinjstev tokrat nižja

Rast bruto razpoložljivega dohodka in okrepljena rast izdatkov za končno potrošnjo gospodinjstev sta se odrazili v nižjem bruto varčevanju gospodinjstev, to je znašalo 6.149 mio. EUR. Pričakovano se je stopnja bruto varčevanja gospodinjstev (razmerje med bruto varčevanjem in bruto razpoložljivim dohodkom) znižala. Upadla je za 4 odstotne točke, na 18,7 %. Kljub temu je ostala višja kot v obdobju pred epidemijo. Njeno znižanje je bilo v Sloveniji izrazitejše od – po trenutno objavljenih podatkih – znižanja na ravni povprečja EU-27 (z 18,4 % na 16,7 %) in povprečja v evrskem območju (z 19,5 % na 17,4 %).

Bruto nacionalni dohodek se je v 2021 povečal za desetino

Višina bruto nacionalnega dohodka je tista, od katere je odvisna višina sredstev, ki jih Slovenija vplača v evropski proračun. V 2021 je ta dohodek znašal 51.471 mio. EUR in je bil za 10,2 % večji kot v predhodnem letu.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, Slovenija, tekoče cene
Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-)  po institucionalnih sektorjih, Slovenija, tekoče cene
Stopnja bruto investiranja nefinančnih družb, Slovenija, EU-27, evrsko območje
Stopnja bruto investiranja nefinančnih družb, Slovenija, EU-27, evrsko območje
Stopnja bruto varčevanja gospodinjstev, Slovenija, EU-27, evrsko območje
Stopnja bruto varčevanja gospodinjstev, Slovenija, EU-27, evrsko območje
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o sektorju gospodinjstev se v tej objavi nanašajo na sektor gospodinjstev in na sektor nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG) skupaj. Pri izračunu kazalnika stopnja bruto varčevanja gospodinjstev smo zaradi primerljivosti s kazalnikom EU-27 in kazalnikom za evrsko območje upoštevali gospodinjstva skupaj z NPISG. Stopnji varčevanja za EU-27 in evrsko območje sta namreč na voljo le za oba sektorja skupaj. Vpliv vrednosti podatkov za NPISG na skupno vrednost z gospodinjstvi je majhen in zato zanemarljiv.

V skladu z redno letno revizijo BDP ter računov države in tujine objavljamo tudi revidirane letne nefinančne sektorske račune za obdobje 2018–2020.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.