Površine poljščin, 2022

Objavljamo prve podatke o posejanih površinah v letu 2022

 V strukturi njivskih posevkov nismo zaznali večjih sprememb. Še vedno na več kot polovici njiv pridelujemo žita za zrnje (56 %), sledijo njive za pridelavo zelene krme (30 %), industrijske rastline (7 %) ter korenovke in gomoljnice (2 %).

  • 28. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 5. 10. 2022 ob 11:45
  • |
  • začasni podatki

Površina, posejana z žiti, ponovno nekoliko večja …

Po prvih podatkih smo v 2022 obdelovali 176.378 hektarjev njiv, kar je za skoraj 1 % več kot v predhodnem letu. Žitom za zrnje je bilo namenjenih več kot polovico vseh njivskih površin (99.251 hektarjev), zeleni krmi z njiv 54.386 hektarjev, oljnicam 9.739 hektarjev ter korenovkam in gomoljnicam 3.016 hektarjev njiv.

Površina, posejana s pšenico, se je od lani povečala za 3 %, pridelovali smo jo na 26.948 hektarjih. Pire smo posejali nekoliko manj (za 10 % manj), skupno je bilo z njo posejanih 628 hektarjev njiv. Rž in soržica sta pokrivali 798 hektarjev oz. za četrtino večjo površino. Soržica je mešana setev pšenice in rži, njena moka se uporablja za peko kruha.

Med krmnimi žiti še vedno prevladuje koruza za zrnje, letos je rasla na 41.537 hektarjih, to je podobna površina kot lani. Ječmena je bilo posejanega nekoliko več oz. je bil posejan na nekoliko večji površini (za 3 %). Rasel je namreč na 22.562 hektarjih. Tritikalo smo posejali na podobno veliki površini kot lani, na 5.135 hektarjih. Ovsa je bilo posejanega za 15 % manj, ozelenil je 1.020 hektarjev njiv.
 
… prav tako s korenovkami in gomoljnicami (predvsem krompirjem)

 
Za pridelavo krompirja smo namenili 5 % večjo površino oz. 2.875 hektarjev. Preostalih korenovk in gomoljnic smo pridelovali manj. Površina, posejana s krmnimi korenovkami (krmno peso, kolerabo in korenjem), se je zmanjšala za 12 %; skupno smo jih pridelovali na 57 hektarjih njiv. Za skoraj 40 % je bila manjša površina, posejana s sladkorno peso – obsegala je 78 hektarjev.
 
Oljnice posejane na nekoliko manjši površini

Oljnice smo pridelovali na 9.739 hektarjih oz. na okoli 1 % manjši površini, kot jim je bila namenjena v 2021. Večje spremembe smo opazili v strukturi površin posameznih oljnic. Povečala se je površina, posejana z oljno ogrščico, sojo in sončnicami, zmanjšala pa površina oljnih buč, konoplje za olje in drugih oljnic. V primerjavi z letom prej smo oljno ogrščico pridelovali na za 5 % večji površini. Rasla je na 2.939 hektarjih. Površina, posejana s sojo, se je povečala za 24 %, na 2.348 hektarjev. Sončnice smo posejali na za 33 % večji površini oz. na 561 hektarjih njiv. Največji upad površine med oljnicami smo zaznali pri bučah za olje (za 17 %), letos so uspevale na 3.714 hektarjih. Manj je bilo posejane tudi konoplje za olje (za 35 %), rasla je na 139 hektarjih. Druge oljnice (gorčica, mak, lan za olje, sezam) so prav tako rastle na manjši površini; skupno na 38 hektarjih.
 
Površina njiv, namenjena zeleni krmi, znova nekoliko manjša

Površina njiv, namenjena za pridelavo krme za živino, je bila letos ponovno nekoliko manjša, za okoli 1 % – obsegala je 54.386 hektarjev. Manj smo posejali koruze za silažo (za 1 %), na 26.889 hektarjih, ter tudi detelje in lucerne (za 5 %), ti sta skupno rastli na 5.125 hektarjih. Travam in travnim mešanicam smo namenili za 5 % večjo površino, posejane so bile na 9.254 hektarjih, travno-deteljnim in deteljno-travnim mešanicam pa za 4 % manjšo površino, tj. 12.745 hektarjev.
 
S hmeljem zasajena večja površina

Površina, zasajena s hmeljem, je bila za okoli 6 % večja kot v 2021. Skupno je ta poljščina rastla na 1.622 hektarjih hmeljišč.
 
V prahi za polovico več njiv

Površina njiv v prahi je bila za 53 % večja kot v prejšnjem letu. Letos namreč počiva 2.391 hektarjev njiv. V praho štejemo njive, ki zaradi počivanja zemlje v tem letu niso bile posejane, in tudi njive, posejane z različnimi kulturami, ki ustvarijo veliko zelene mase, namenjene zelenemu gnojenju; ta masa je pozneje zadelana v tla, pridelek pa se ne pospravi.

Pomembnejše oljnice, Slovenija
Pomembnejše oljnice, Slovenija
Površina pomembnejših posevkov na njivah, Slovenija
1. 6. 20211. 6. 20222022
2021
haindeks
Žita za zrnje97.86199.251101,4
   pšenica in pira26.78527.576103,0
   ječmen21.86322.562103,2
   tritikala5.1525.13599,7
   koruza za zrnje41.40241.537100,3
Stročnice za suho zrnje74973798,4
   fižol za zrnje387387100,0
   krmni grah34632794,5
Korenovke in gomoljnice2.9293.016103,0
   krompir2.7342.875105,1
   krmne korenovke655787,9
Industrijske rastline11.60011.53899,5
Oljnice9.8759.73998,6
   oljna ogrščica2.8062.939104,7
   sončnice420561133,4
   soja1.8932.348124,0
   buče za olje4.4913.71482,7
Hmelj1.5351.622105,7
Zelena krma z njiv55.15054.38698,6
   silažna koruza27.18926.88998,9
   detelje in lucerna5.4035.12594,9
   trave, travne mešanice in travno deteljne mešanice22.15322.00099,3
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.