Odpadki, 2021

V 2021 nastalo več odpadkov predvsem zaradi gradbenih odpadkov

Leta 2021 je v Sloveniji nastalo 9,4 milijona ton odpadkov oz. za skoraj četrtino več kot leto prej. Precej več je bilo gradbenih odpadkov – dodatnih 1,5 milijona ton. Za nekaj več kot 6 % (oz. za 65.000 ton) se je povečala tudi količina vseh komunalnih odpadkov. 

  • 22. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 24. 11. 2022 ob 12:56
  • |
  • končni podatki
Gradbenih odpadkov skoraj dvakrat toliko kot vseh preostalih odpadkov skupaj

Skoraj dve tretjini (6 milijonov ton) vseh nastalih odpadkov so predstavljali gradbeni odpadki, med katerimi sta prevladovala zemljina in kamenje iz zemeljskih izkopov. Z 12 % so sledili komunalni odpadki in z 8 % odpadki iz termičnih procesov.
Ob zelo veliki zasedenosti bolnišnic so se pričakovano povečale količine odpadkov, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju. Teh odpadkov je nastalo za skoraj petino več.
Za več kot tretjino so upadle količine odpadkov iz obdelave in predelave lesa.
Nevarni odpadki so s 140.000 tonami predstavljali 1,5 % vseh odpadkov, več kot polovica jih je nastala v predelovalnih dejavnostih.

Povečanje količin veliko bolj izrazito v storitvenih kot proizvodnih dejavnostih

V storitvenih dejavnostih je nastalo 5,5 milijona ton odpadkov oz. za 35 % več kot v letu prej, od tega več kot polovica v dejavnosti javne uprave in obrambe. Tako v slednji kot v večini preostalih storitvenih dejavnosti so prevladovali gradbeni odpadki.
Povečale so se tudi količine odpadkov v proizvodnih dejavnostih, in sicer za skoraj 300.000 ton (za 11 %).

Prebivalec Slovenije v povprečju proizvedel več kot pol tone komunalnih odpadkov

Komunalni odpadki so predstavljali skoraj 12 % vseh odpadkov, nastalih v Sloveniji v 2021. Njihova količina se je povečala za 6 %, kar v povprečju znaša 518 kg na prebivalca, to je 29 kg več kot leto prej. Gre za največjo količino komunalnih odpadkov na prebivalca v zadnjem desetletju.
V gospodinjstvih je nastalo skoraj 700.000 ton komunalnih odpadkov oz. 11 % več. Več kot četrtino so predstavljali mešani komunalni odpadki, a so se količine v primerjavi z letom prej zmanjšale za 1 %, v primerjavi z letom 2011 pa za več kot 35 %.

V reciklažo največ mineralnih odpadkov

S končnimi postopki predelave je bilo predelanih 8,1 milijona ton odpadkov oz. za petino več kot v predhodnem letu. Za 36 % so se povečale količine odpadkov, ki so se uporabile za zasipanje, in za 5 % količine odpadkov, ki so se reciklirale.
Med recikliranimi odpadki je bilo največ mineralnih (56 %), sledili so kovinski (21 %), živalski in rastlinski (7 %) ter odpadki iz papirja in kartona (6 %). Druge vrste odpadkov so se reciklirale v manjših količinah.

Količine odloženih odpadkov manjše

V 2021 je bilo odstranjenih približno 404.000 ton odpadkov. Odloženih je bilo skupno 173.000 ton odpadkov, od tega 93 % na komunalnih odlagališčih, 5 % na industrijskih in 2 % na odlagališču za nevarne odpadke. Med odloženimi odpadki so prevladovale mešane frakcije komunalnih odpadkov in ostanki po mehansko-biološki obdelavi (skupno 48 %), sledili so gradbeni odpadki (28 %), odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (7 %) ter kosovni odpadki (5 %). Količine drugih vrst odpadkov so bile manjše.

Več uvoženih in izvoženih odpadkov

Na letni ravni sta se povečala tako uvoz kot izvoz odpadkov; prvi za 4 %, drugi za 10 %. Uvoz odpadkov se je povečal predvsem zaradi količin odpadkov, uvoženih iz držav nečlanic EU, na drugi strani pa se je izvoz povečal izključno zaradi količin odpadkov, izvoženih v države članice EU.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Vrste recikliranih odpadkov, Slovenija, 2021
Vrste recikliranih odpadkov, Slovenija, 2021
Tok odpadkov, Slovenija
20202021 2021
2020
tonesprememba v %
Odpadki, nastali v Sloveniji – SKUPAJ7.669.1119.435.32723
… od tega komunalni odpadki1.026.0101.091.1776
Uvoženi odpadki991.7571.035.2324
Predelani odpadki1)6.758.6448.082.57220
… od tega reciklirani3.193.2203.343.1675
… od tega uporabljeni za zasipanje3.374.0254.584.66736
Odstranjeni odpadki1)386.220403.7005
… od tega odloženi177.024172.722-2
Izvoženi odpadki1.125.7981.235.27710
1) V podatkih o predelanih in odstranjenih odpadkih so upoštevane količine odpadkov, obdelanih s končnimi postopki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.