Bruto domači proizvod in drugi agregati nacionalnih računov ter zaposlenost, 2021

BDP v 2021 za 8,2 % večji kot v letu prej

Bruto domači proizvod je v letu 2021 po redni reviziji letnih ocen znašal 52.208 milijonov EUR. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah večji za 11,0 %, realno pa za 8,2 %.

  • 31. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Na voljo je prva ocena bruto domačega proizvoda za leto 2021, pripravljena na podlagi prvih letnih podatkovnih virov. Podatki za leta od 2018 naprej pa so bili revidirani v običajni reviziji podatkov prejšnjih let.

Po upadu BDP v predhodnem letu v 2021 rast

Po oceni bruto domačega proizvoda za leto 2021 je ta znašal 52.208 milijonov EUR. To je nominalno za 11,0 % več kot v predhodnem letu, v katerem je gospodarstvo prizadela pandemija, v obsegu oz. z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 8,2 % več. S tem je gospodarstvo preseglo predkrizni obseg iz leta 2019.
K povečanju obsega BDP so največ prispevale predelovalne dejavnosti (prispevek 2,3 odstotne točke), finančne in zavarovalniške dejavnosti (0,7 odstotne točke) ter dejavnost promet in skladiščenje (0,7 odstotne točke). Največji negativen prispevek k rasti obsega BDP je imela dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro (−0,3 odstotne točke). Največjo rast obsega dodane vrednosti je v 2021 imela dejavnost gostinstvo (28,4 %), ki je tudi najbolj upadla v 2020 (−41,7 %).

Rast izdatkovnih komponent

Domača končna potrošnja se je v letu 2021 realno povečala za 8,4 %, pri čemer je bila končna potrošnja gospodinjstev večja za 9,4 %, končna potrošnja sektorja država pa za 5,8 %. Bruto investicije so se realno povečale za 15,1 %, pri čemer so bruto investicije v osnovna sredstva realno zrasle za 13,7 %. Zaloge so se povečale za 807 milijonov EUR v tekočih cenah, kar je predstavljalo 1,5 % BDP. Izvoz blaga in storitev se je realno povečal za 14,5 %, uvoz pa za 17,6 %, pri čemer je bilo povečanje tako pri izvozu kot pri uvozu večje pri storitvah kot pri blagu (tudi upad v 2020 je bil izrazitejši pri storitvah kot pri blagu). Ob močnejši realni rasti uvoza od izvoza je bil prispevek salda menjave s tujino k rasti BDP negativen, −0,8 odstotne točke. Implicitni deflator uvoza je presegel izvoznega, pogoji menjave s tujino so se v 2021 poslabšali. Saldo zunanje menjave je ostal pozitiven in je v tekočih cenah znašal 3.310 milijonov EUR ali 6,3 % BDP.

Še vedno pomemben delež subvencij in sredstev za zaposlene

Deleža subvencij in sredstev za zaposlene v BDP sta se v 2021 sicer zmanjšala v primerjavi s predhodnim letom; sredstva za zaposlene za −0,9 odstotne točke, na 52,8 % BDP, in subvencije za −1,6 odstotne točke, na 2,9 % BDP, kar pa je bilo še vedno več kot pred pandemijo. Delež davkov na proizvodnjo v dohodkovni razčlenitvi BDP se je v 2021 povečal za 0,5 odstotne točke, na 13,3 %. Delež potrošnje stalnega kapitala se je zmanjšal za 1,3 odstotne točke, na 18,2 % BDP. Delež neto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka se je povečal za 0,1 odstotne točke, na 18,6 % BDP.

Zaposlenost večja

Število zaposlenih se je v letu 2021 povečalo za 1,2 %, število samozaposlenih pa za 1,9 %. Skupna zaposlenost se je zvišala za 1,3 %; povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na 1.053 tisoč oseb. Od teh je bilo zaposlenih 80,9 %, samozaposlenih pa 19,1 %.


Opomba o revizijah BDP

Podatke nacionalnih računov redno revidiramo s posodobljenimi podatkovnimi viri in metodami v skladu z veljavno in mednarodno usklajeno politiko revizij, tako da so podatki o BDP za določeno leto podvrženi rednim revizijam nekaj let zapored. Velikosti sprememb podatkov po nekaj letih glede na prvotne objave so v povprečju primerljive z drugimi državami. Je pa v slovenskem primeru največja razlika običajno med prvo oceno na podlagi četrtletnih računov in prvo oceno na podlagi letnih podatkovnih virov, torej že pol leta po četrtletni oceni, medtem ko je v številnih drugih državah prehod do revidirane ocene običajno postopnejši in traja nekaj let. Več informacij o velikosti revizij v drugih državah je na voljo na povezavi (v angleščini).

Bruto domači proizvod – revizija 2022
2018201920202021
V tekočih cenah, mio. EUR45.87648.53347.02152.208
  prejšnja vrednost, mio. EUR45.86448.39746.91852.020*
  sprememba, %0,00,30,20,4
Rast obsega, %4,53,5-4,38,2
  prejšnja vrednost, %4,43,3-4,28,1*
  sprememba, odstotne točke0,00,2-0,10,1
* ocena po četrtletnih podatkovnih virih
Dodana vrednost po proizvodnih dejavnostih in BDP v letu 2021
V tekočih cenahDelež v BDPLetna sprememba obsegaPrispevek k rasti BDP
Mio. EUR%Odstotne točke
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo8821,7-9,9-0,2
B Rudarstvo1200,2-6,60,0
C Predelovalne dejavnosti10.45620,011,42,3
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro1.0181,9-11,1-0,3
E Oskrba z vodo, ravnanje z odpadki, saniranje okolja4520,919,00,2
F Gradbeništvo2.8245,410,00,5
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil5.58910,70,60,1
H Promet in skladiščenje2.7155,212,90,7
I Gostinstvo8331,628,40,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2.0173,914,60,5
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1.9553,721,20,7
L Poslovanje z nepremičninami3.2566,22,10,1
  v tem: pripisana stanovanjska dejavnost gospodinjstev2.6275,00,80,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti3.2206,29,00,5
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti1.2332,410,50,2
O Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezna socialna varnost2.7945,41,50,1
P Izobraževanje2.6525,12,30,1
Q Zdravstvo in socialno varstvo2.8885,57,70,4
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti4910,96,50,1
S Druge dejavnosti4490,97,90,1
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem350,1-0,50,0
U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Dodana vrednost skupaj45.88087,97,56,6
Neto davki na proizvode6.32812,113,71,6
Bruto domači proizvod52.208100,08,28,2
Izdatkovna struktura BDP v letu 2021
V tekočih cenahDelež v BDPLetna sprememba obsega
Mio. EUR%
Domača potrošnja skupaj48.89893,79,9
Končna potrošnja37.46871,88,4
  gospodinjstva26.20650,29,4
  NPISG4840,914,6
  država10.77820,65,8
Bruto investicije11.43021,915,1
  bruto investicije v osnovna sredstva10.61920,313,7
  spremembe zalog1)8071,50,4
  spremembe vrednostnih predmetov1)50,00,0
Saldo menjave s tujino1)3.3106,3-0,8
Izvoz blaga in storitev43.66283,614,5
  izvoz blaga35.25567,513,4
  izvoz storitev8.40716,119,3
Uvoz blaga in storitev40.35277,317,6
  uvoz blaga34.37365,817,2
  uvoz storitev5.97911,519,5
Bruto domači proizvod52.208100,08,2
Pri komponentah, označenih z 1), je namesto letne spremembe obsega prikazan prispevek k rasti BDP.
Dohodkovna struktura BDP v letu 2021
V tekočih cenahDelež v BDPLetna sprememba deleža
Mio. EUR%Odstotne točke
Bruto domači proizvod52.208100,0
Sredstva za zaposlene27.54352,8-0,9
Davki na proizvodnjo in uvoz6.94913,30,5
Minus: Subvencije1.5092,9-1,6
Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek19.22536,8-1,2
  potrošnja stalnega kapitala9.51718,2-1,3
  neto poslovni presežek in raznovrstni dohodek9.70818,60,1
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.