Bruto domači proizvod, 2. četrtletje 2022

Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 8,2 %

H gospodarski rasti v drugem četrtletju je pripomoglo domače in tuje povpraševanje. Na rast domače potrošnje je najbolj ugodno vplivala potrošnja gospodinjstev, na tuje pa storitvena menjava.

  • 16. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Rast domačega povpraševanja visoka že peto četrtletje zapored

V 2. četrtletju 2022 se je domača potrošnja v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečala za 8 %. K temu je največ prispevala potrošnja gospodinjstev, narasla je za 10,6 %. Povečale so se tudi investicije v osnovna sredstva (za 6,4 %) in v zaloge. Slednje so k rasti BDP prispevale 1,1 odstotne točke.

Saldo menjave s tujino po štirih četrtletjih znova pozitiven

V 2. četrtletju se je izvoz povečal bolj kot uvoz; izvoz za 8,7 %, uvoz pa za 8,5 %. Na to dinamiko je bistveno vplivala menjava storitev, saj se je izvoz teh povečal za 38,7 %, uvoz pa za 22,4 %. Pri blagu pa je uvoz – podobno kot v preteklih štirih četrtletjih – narasel bolj kot izvoz. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil tokrat pozitiven (za 0,6 odstotne točke).

V storitvenih dejavnostih pospešek, pri preostalih dejavnostih umirjanje gospodarske rasti

Dodana vrednost se je v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečala za 8,7 %. K rasti dodane vrednosti so že tretje četrtletje zapored največ prispevale združene dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva (GHI), ki so se kljub umirjanju medletno povečale za 20,8 %. V storitvenih dejavnostih je bil zaznan ponoven pospešek; v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (J) je medletna rast znašala 13,7 %, v strokovnih, znanstvenih, tehničnih in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (MN) pa 12,4 %. Rast dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih (C) je bila upočasnjena že peto zaporedno četrtletje, kljub temu pa je na medletni ravni ostala pozitivna, znašala je 2,7 %.

Zaposlenost je še naraščala

Skupna zaposlenost je v 2. četrtletju znašala 1.080.000 oseb, kar je bilo za okoli 36.000 ali 3,4 % oseb več kot v istem četrtletju 2021. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Tabele s podrobnejšimi podatki bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 18. 8. 2022. 

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Originalni podatki
  Letna rast16,15,010,49,68,2
Desezonirani podatki
  Četrtletna rast2,01,35,20,70,9
  Letna rast15,64,710,49,48,3
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja18,69,713,914,88,0
Končna potrošnja13,86,018,214,47,3
  gospodinjstva17,97,222,919,610,6
  NPISG20,18,015,9-1,0-0,2
  država4,43,27,03,2-0,5
Bruto investicije36,324,50,816,210,0
  bruto investicije v osnovna sredstva20,410,511,08,66,4
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)3,22,4-2,01,81,1
Saldo menjave s tujino1)-0,8-3,7-2,3-4,10,6
Izvoz proizvodov30,511,612,18,48,7
  blago (fob)30,97,29,54,22,4
  storitve28,529,923,230,038,7
Minus: uvoz proizvodov36,119,116,814,68,5
  blago (fob)37,216,315,611,76,3
  storitve30,033,723,534,522,4
Bruto domači proizvod16,15,010,49,68,2
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-3,2-4,9-4,710,03,1
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami26,96,34,94,73,1
od tega: C Predelovalne dejavnosti27,86,54,53,92,7
F Gradbeništvo8,72,50,47,87,7
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo20,18,720,325,520,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti11,06,410,93,513,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-1,22,945,65,223,8
L Poslovanje z nepremičninami1,83,12,94,40,3
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti22,28,610,98,912,4
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,70,22,73,71,2
RST Druge storitvene dejavnosti18,58,237,519,924,4
Skupaj dodana vrednost14,85,19,49,28,7
Neto davki na proizvode26,54,318,312,75,1
Bruto domači proizvod16,15,010,49,68,2
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.