Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, maj 2022

Obseg prodaje nekoliko manjši kot mesec prej

Obseg prodaje se je maja na mesečni ravni v trgovini nekoliko povečal, v storitvenih dejavnostih pa je bil manjši. Najbolj se je zmanjšal v dejavnosti promet in skladiščenje, povečal pa v gostinstvu.

  • 29. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni rast v trgovini, upad v storitvenih dejavnostih

Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je v primerjavi z mesecem prej zmanjšal za 0,1 %. V trgovini se je sicer povečal za 0,5 %, v storitvenih dejavnostih pa zmanjšal za 1,0 %.

Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje najbolj povečal v gostinstvu (za 2,5 %), poleg tega je bil višji tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,7 %) ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,5 %). Najbolj je upadel v prometu in skladiščenju (za 3,9 %), prav tako se je zmanjšal v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 3,7 %) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 3,0 %).

Na letni ravni upad samo v poslovanju z nepremičninami

V primerjavi s prejšnjim majem je bil skupni obseg prodaje večji za 16,7 % – v storitvenih dejavnostih za 21,9 %, v trgovini za 9,3 %.

Povečal se je v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 108,3 %). Sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 22,2 %), promet in skladiščenje (za 18,0 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 12,0 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 11,7 %). Zmanjšal se je samo v poslovanju z nepremičninami (za 4,5 %).

V prvih petih mesecih 2022 je bil skupni obseg prodaje za 16,7 % večji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Rast v storitvenih dejavnostih je bila 20,9-odstotna, v trgovini pa 10,3-odstotna. Obseg prodaje se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu (za 176,9 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
V 2022
IV 2022
V 2022
V 2021
I-V 2022
I-V 2021
V 2022
Ø 2015
Skupaj G-N1)99,9116,7116,7139,8
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil100,5109,3110,3142,0
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil102,1100,396,0141,4
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili101,5110,5110,0143,8
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili100,1111,9114,6139,3
H-N Storitvene dejavnosti1)99,0121,9120,9138,8
H Promet in skladiščenje96,1118,0113,8158,4
49 Kopenski promet; cevovodni transport92,9121,2116,4161,6
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet92,0151,8137,2z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,3118,5112,7180,1
53 Poštna in kurirska dejavnost85,394,397,6100,3
I Gostinstvo102,5208,3276,9135,5
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve104,7312,7405,3141,8
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač100,9160,8214,4132,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti97,0111,7109,0128,8
58 Založništvo97,489,086,973,6
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi91,7132,2131,6130,4
60 Radijska in televizijska dejavnost92,2102,2110,086,1
61 Telekomunikacijske dejavnosti97,0102,4102,481,8
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti99,8117,7112,2179,0
63 Druge informacijske dejavnosti91,4116,1124,5213,3
L Poslovanje z nepremičninami96,395,5101,1109,3
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)101,7112,0109,2144,9
69 Pravne in računovodske dejavnosti100,3112,4109,2114,1
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje101,1105,999,3188,4
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje108,4113,4110,0134,8
73 Oglaševanje in raziskovanje trga97,3124,0130,2199,0
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti99,6112,8123,7145,6
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti100,5122,2118,8114,9
77 Dajanje v najem in zakup114,4113,389,1148,2
78 Zaposlovalne dejavnosti99,7110,3106,088,8
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti96,6466,3451,674,1
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti99,0100,4102,196,3
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice101,8112,7112,5125,5
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti102,2141,5132,8262,0
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.