Popis kmetijskih gospodarstev, 2020

Nekaj več kot tri četrtine gospodarjev-upraviteljev družinskih kmetij je moških

Podrobnejše strukturne podatke iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2020 (delovna sila in druge pridobitne dejavnosti ter bivalni objekti za živali in ravnanje z živinskimi gnojili) objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 21. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 21. 7. 2022 ob 13:31
  • |
  • končni podatki
Podatki o strukturi kmetijskih gospodarstev so na podrobnejši ravni na voljo v podatkovni bazi SiStat

Kot vabilo k ogledu povzemamo nekaj zanimivih podatkov:

… o povprečni starosti gospodarjev-upraviteljev:

Gospodarji-upravitelji družinskih kmetij so bili stari povprečno 58 let. Med njimi je bilo nekaj manj kot četrtina žensk (23 %); te so bile dve leti starejše od moških. Najmlajši gospodarji-upravitelji so bili v koroški statistični regiji (56 let), najstarejši pa v posavski, goriški in obalno-kraški statistični regiji (61 let).

… o bivalnih objektih za živali:

Za krave molznice je bilo največ mest zagotovljenih v hlevih z nastiljem (sistem s hlevskim gnojem), v katerih je bila živina privezana (36 %), sledila so mesta, pri katerih so bile krave molznice proste in je bil uporabljen sistem gnojevke (34 %), nato hlevi s sistemom gnojevke, v katerih so bile krave privezane (23 %), najmanj pa je bilo na voljo mest v hlevih z nastiljem (tudi globoki), v katerih je bila živina prosta (7 %).
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o delovni sili in drugih pridobitnih dejavnostih ter podatki o bivalnih objektih za živali in ravnanju z živinskimi gnojili za leto 2020 se nanašajo na kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo pragovom iz priloge 2 k uredbi EU št. 1091/2018 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (CELEX št. 32018R1091). Ta zajem je drugačen, kot je veljal do leta 2020, zato podatki o delovni sili niso primerljivi s podatki iz preteklih raziskovanj. Poleg tega so podatki o bivalnih objektih za živali in ravnanju z živinskimi gnojili reprezentativni le za kmetijska gospodarstva, ki redijo vsaj eno izmed naštetih vrst živali: govedo, prašiči, ovce, koze, perutnina.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

SURS pri izkazovanju podatkov upošteva spremembe v mejah ter poimenovanju kohezijskih in statističnih regij v objavah podatkov, ki se nanašajo na stanja od 1. 1. 2015 naprej. Te spremembe so v skladu z uredbo NUTS (ES) št. 1319/2013 in so bile pojasnjene v objavi, izdani decembra 2013. 

Prvi začasni podatki iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2020 v Sloveniji so bili objavljeni v marcu 2021, drugi začasni podatki pa v oktobru 2021.

Končni podatki iz Popisa kmetijstva 2020 so bili objavljeni v marcu 2022, končni podatki s tipologijo kmetijskih gospodarstev pa bodo objavljeni do konca leta 2022.

Izvedbo popisa sofinancira Evropska unija, kar je določeno z Uredbo (EU) št. 2018/1091 o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.