Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, 2021

Manj oseb pod pragom tveganja revščine

Prag tveganja revščine je znašal 771 EUR na mesec, pod njim je živelo 11,7 % prebivalcev Slovenije. Tveganju socialne izključenosti je bilo izpostavljenih 13,2 % oseb.

  • 16. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Pod pragom tveganja revščine manj oseb kot v prejšnjem letu

Stopnja tveganja revščine je bila v 2021 11,7-odstotna in se je v primerjavi z letom prej znižala za 0,7 odstotne točke. Nižja je bila le še v letih 2006, 2007 in 2009. Z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, je živelo približno 243.000 prebivalcev Slovenije.


Prag tveganja revščine je za enočlansko gospodinjstvo znašal 771 EUR na mesec oz. 32 EUR več kot v prejšnjem letu, za štiričlansko družino (dva odrasla in dva otroka, mlajša od 14 let) 1.619 EUR, za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa 1.156 EUR na mesec.

Nekaj manj kot četrt milijona prebivalcev z dohodki pod tem pragom

Med 243.000 osebami, živečimi z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je bilo 85.000 upokojencev, 46.000 delovno aktivnih, 40.000 mladoletnih otrok, 38.000 brezposelnih in 34.000 drugih oseb (nezmožnih za delo, gospodinj, študentov, drugih neaktivnih in nerazvrščenih oseb).


Socialni transferji še vedno zmanjšujejo revščino

V Sloveniji pomemben dejavnik zniževanja revščine še vedno ostajajo socialni transferji, vključno s pokojninami. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi bila stopnja tveganja revščine 21,2-odstotna. Če bi od dohodka odšteli še pokojnine, bi se stopnja tveganja revščine zvišala na 40,3 %.

Neenakost porazdelitve dohodka manjša

Dohodek je bil med gospodinjstvi porazdeljen nekoliko enakomerneje, saj se je vrednost Ginijevega količnika znižala za 0,5 odstotne točke, vrednost razmerja kvintilnih razredov pa za 0,1 odstotne točke.

Tveganju socialne izključenosti izpostavljenih manj oseb kot v prejšnjem letu

Stopnja tveganja socialne izključenosti je bila 13,2-odstotna in se je v primerjavi s prejšnjim letom znižala za 1,1 odstotne točke. Tveganju socialne izključenosti je bilo izpostavljenih približno 275.000 prebivalcev.

Zmanjšanje števila oseb, izpostavljenih temu tveganju, je bilo posledica znižanja vrednosti vseh treh kazalnikov socialne izključenosti: stopnje tveganja revščine (za 0,7 odstotne točke), stopnje resne materialne in socialne prikrajšanosti (za 0,8 odstotne točke) ter stopnje zelo nizke delovne intenzivnosti (za 0,3 odstotne točke).

Delež oseb, ki so bile sočasno izpostavljene vsem trem oblikam socialne izključenosti, je ostal enak. Teh najranljivejših oseb je bilo 0,3 %.


Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Osnovni kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, Slovenija
20202021
Mediana letnega ekvivalentnega razpoložljivega dohodka (EUR)14.77415.415
Letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo (EUR)8.8649.249
Mesečni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo (EUR)739771
Stopnja tveganja socialne izključenosti (% oseb)14,313,2
Stopnja tveganja revščine (% oseb)12,411,7
Stopnja resne materialne in socialne prikrajšanosti - za 7 od 13 elementov (% oseb)2,61,8
Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti, starost 0–64 let (% oseb)3,93,6
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji, razen pokojnin (% oseb)22,421,2
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji, vključno s pokojninami (% oseb)39,440,3
Neenakost porazdelitve dohodka - razmerje kvintilnih razredov (80/20)3,33,2
Neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik (%)23,523,0
Osebe z najnižjo stopnjo tveganja revščine, Slovenija
20202021
% oseb pod pragom
tveganja revščine
Delovno aktivne osebe (starost 18+)5,05,0
Osebe z vsaj višješolsko izobrazbo (starost 18+)4,95,3
Gospodinjstva, v katerih so vsi odrasli člani delovno aktivni3,43,1
Osebe z najvišjo stopnjo tveganja revščine, Slovenija
20202021
% oseb pod pragom
tveganja revščine
Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva
  gospodinjstva brez delovno aktivnih članov40,441,7
Glede na najpogostejši status aktivnosti v letu pred anketiranjem (starost 18+)
  brezposelne osebe43,439,7
  upokojene ženske22,619,6
  drugi neaktivni (gospodinje, študenti, nezmožni za delo…)18,919,4
Glede na starost in spol
  ženske, starejše od 59 let22,419,5
Glede na stanovanjsko razmerje gospodinjstva
  najemniki stanovanj28,126,7
Glede na dokončano izobrazbo (starost 18+)
  osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo29,529,0
METODOLOŠKO OPOZORILO

Izračun praga in stopnje tveganja revščine ter vrednosti drugih dohodkovnih kazalnikov temelji na dohodkih, prejetih v letu 2020.

Podatkovni vir je mednarodno primerljivo raziskovanje Življenjski pogoji (SILC). V današnji objavi so prikazani podatki za leto 2021, pridobljeni z anketnim vprašalnikom v 2021 (leto izvedbe SILC) ter iz registrov in administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto 2020 (referenčno leto za dohodek).

Zaradi epidemije covida-19 je bilo zbiranje podatkov prvič izvedeno samo po telefonu (terensko zbiranje ni bilo mogoče), stopnja odgovora je bila predvsem zaradi nedostopnosti telefonskih številk nižja kot v prejšnjih letih in obdobje zbiranja podatkov daljše (od februarja do konca septembra). Podatki so se do leta 2020 zbirali na terenu ter po telefonu, in sicer v celotni prvi polovici leta (januar–junij), tisti za 2020 pa v dveh obdobjih (od 15. januarja do 15. marca in od 15. maja do 15. septembra). Podatki za 2021 zato niso popolnoma primerljivi s prejšnjimi leti in tudi ne z 2020 (anketiranje je bilo treba prekiniti).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.