Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, 2020

V letu 2020 je novonastalo manj podjetij z vsaj eno zaposleno osebo kot v 2019

Med podjetji, ki zaposlujejo, jih je v letu 2020 nastalo na novo 5.470 ali za 19,3 % manj kot v prejšnjem letu. Število teh podjetij se je najbolj zmanjšalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

  • 22. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Nastalo manj podjetij z vsaj eno zaposleno osebo

Ustanovljenih je bilo 5.470 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, kar je za 19,3 % manj kot v letu 2019. Tudi zaposlovala so ta podjetja manj oseb kot tista, ki so nastala v letu pred tem: število zaposlenih je bilo v njih manjše za 17,5 %, število oseb, ki delajo, pa za 18,2 %. Največ novih podjetij je po svoji dejavnosti spadalo v področje gradbeništvo (18,9 %). Sledila so podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (16,3 %) ter podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (16,2 %).

Po pravnoorganizacijski obliki so bila v 2020 nastala podjetja v 53,1 % pravne osebe, v 46,9 % pa fizične osebe.

Med podjetji z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, prevladovale fizične osebe


Po začasnih podatkih je prenehalo poslovati 6.831 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo. Največ jih je spadalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (16,2 %), sledila so podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (15,7 %) ter podjetja v gradbeništvu (14,1 %).

54,0 % podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, so bile fizične osebe, 46,0 % pa pravne osebe.

Med vsemi podjetji v Sloveniji z vsaj eno zaposleno osebo, ki so delovala v letu 2020, jih je bilo v tem letu ustanovljenih 7,5 %, 9,3 % pa jih je v tem letu prenehalo poslovati.

Leto po nastanku še poslovalo 80 % podjetij z vsaj eno zaposleno osebo

Od podjetij, ki so nastala v 2019, jih je v 2020 (leto po nastanku) še poslovalo 80,2 %; od podjetij, nastalih v 2017, jih je po treh letih še delovalo 54,3 %, in od podjetij, nastalih v 2015 pa jih je po petih letih poslovalo 42,7 %.

Deleži podjetij, ki so še poslovala eno leto po nastanku, so bili najvišji v dejavnosti promet in skladiščenje (87,9 %), v gradbeništvu (83,3 %) ter v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (82,5 %). Število oseb, ki delajo, se je v podjetjih po enem letu od ustanovitve povečalo za 47,8 % (iz 8.809 v 2019 na 13.019 v 2020).

Večina podjetij, ki so v 2020 nastala ali prenehala poslovati, zaposlovala največ po 4 osebe

Velika večina podjetij, ki so bila ustanovljena v letu 2020, in tudi velika večina tistih, ki so v tem letu prenehala poslovati, sta zaposlovali po največ 4 osebe. 1 do 4 osebe je zaposlovalo 97 % na novo nastalih podjetij, 5 do 9 oseb je bilo 2,2 % ter 10 in več oseb pa 0,8 % na novo nastalih podjetij. 1 do 4 osebe je zaposlovalo 98,2 % podjetij, ki so prenehala poslovati, 5 do 9 je bilo 1,2 % ter 10 in več 0,6 % podjetij, ki so prenehala poslovati.
Na novo nastala podjetja z vsaj eno zaposleno osebo po pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, 2020
Na novo nastala podjetja z vsaj eno zaposleno osebo po pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, 2020
Delež na novo nastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so poslovala eno, tri in pet let po nastanku, Slovenija
Delež na novo nastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so poslovala eno, tri in pet let po nastanku, Slovenija
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Na novo nastala podjetjaPodjetja, ki so prenehala poslovati1
število% od vseh podjetijštevilo% od vseh podjetij
20196.7819,26.0948,2
20205.4707,56.8319,3
1) Podatki za podjetja, ki so prenehala poslovati v 2020, so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2020 bodo objavljeni 9. septembra 2022 v podatkovni bazi SiStat.

Podatki o podjetjih, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika, za leto 2020 so začasni; končne bomo objavili predvidoma v juliju 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.