Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev, 2021

Najpomembnejši industrijski proizvodi so motorna vozila, prikolice in polprikolice

V letu 2021 je vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev znašala 27,7 milijarde EUR, od tega je bilo 3,2 milijarde EUR ustvarjene s prodajo motornih vozil, prikolic in polprikolic.

  • 21. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Večina proizvodnje opravljena za svoj račun

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev je znašala 27,7 milijarde EUR, od tega sta 27,2 milijarde EUR predstavljali vrednost prodaje proizvodov, proizvedenih iz lastnega materiala proizvajalca, in vrednost opravljenih industrijskih storitev. Preostalih 0,4 milijarde EUR je zajemala vrednost proizvodov, ki so bili narejeni iz materiala naročnika in tudi prodani naročniku.

Najpomembnejši proizvodi so motorna vozila, prikolice in polprikolice

Motorna vozila, prikolice in polprikolice so bili z vidika vrednosti od prodaje proizvodov, proizvedenih za svoj račun, v letu 2021 najpomembnejši industrijski proizvodi. Vrednost njihove prodaje je znašala 3,2 milijarde EUR. Na drugem mestu so bile električne naprave (3,0 milijarde EUR) in na tretjem kovinski izdelki, razen strojev in naprav (2,9 milijarde EUR).

Vrednost opravljenih industrijskih storitev je znašala 1,3 milijarde EUR. Nekaj več kot polovica industrijskih storitev (ali 51,5 % vrednosti) je bilo opravljenih na domačem trgu. Skoraj polovico vrednosti industrijskih storitev so predstavljali montaže industrijskih strojev in naprav, njihova popravila in vzdrževanje. Sledile so industrijske storitve površinske obdelave kovin, te so zavzemale tretjino vrednosti opravljenih industrijskih storitev.

Pri proizvodih, ki so bili narejeni iz materiala naročnika in so bili naročniku prodani v okviru podizvajalskega razmerja, so prevladovali izdelki iz gume in plastičnih mas ter kovinski izdelki, razen strojev in naprav. Vrednost prejetih plačil za proizvodnjo teh proizvodov je znašala 0,2 milijarde EUR.

Večina proizvodov prodana na tujem trgu 

Tri četrtine vrednosti od prodaje proizvodov in opravljenih storitev predelovalnih dejavnosti v 2021 (ali 20,6 milijarde EUR) je bilo ustvarjene na tujem trgu. Visoka izvozna usmerjenost je bila značilna za večino opazovanih predelovalnih dejavnosti. Najvišji deleži izvoza so bili doseženi pri proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (95,4-odstoten), drugih vozil in plovil (88,1-odstoten) ter električnih naprav (87,7-odstoten).

Četrtino vrednosti od prodaje industrijskih proizvodov in storitev (ali 6,7 milijarde EUR) je predstavljala prodaja na domačem trgu. V pretežni meri je bila značilna za proizvode in storitve proizvajalcev živil in pijač ter ponudnikov tiskanja in razmnoževanja nosilcev zapisa; ti so na domačem trgu prodali približno dve tretjini svojih proizvodov in storitev.

Proizvodna vrednost najvišja v osrednjeslovenski regiji

Najvišjo vrednost od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih v letu 2021 so ustvarila podjetja v osrednjeslovenski statistični regiji (5,6 milijarde EUR ali 20,8 %). Sledila so podjetja iz jugovzhodne Slovenije (4,7 milijarde EUR ali 17,5 %) in iz savinjske statistične regije (3,9 milijarde EUR ali 14,7 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o proizvodnji industrijskih proizvodov in storitev za leto 2021 bodo objavljeni 23. 9. 2022.

Zaradi uvedbe nove evropske zakonodaje na področju poslovnih statistik so bile pri podatkih o vrednosti in količini prodaje proizvedenih proizvodov in storitev spremenjene definicije.

V podatkih so prvič vključena podjetja z glavno dejavnostjo po SKD E38.32 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.