Eksperimentalna statistika: Odpadki, 1. četrtletje 2022

V reciklažo skoraj vsi kovinski odpadki

V 1. četrtletju 2022 je bilo zbranih v povprečju 106 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Več kot tri četrtine vseh zbranih odpadkov je bilo mineralnih.

  • 7. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Še naprej visok delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov

Skupno je bilo zbranih 1,8 milijona ton vseh vrst odpadkov. Največ je bilo mineralnih odpadkov (77,2 %). Komunalni odpadki so predstavljali 12,4 % (oz. 106 kg na prebivalca), od katerih je bilo ločeno zbranih 72,4 %. Nevarnih odpadkov je bilo za 23 tisoč ton oz. 1,3 % vseh. Približno četrtina teh so bili oljni odpadki in odpadki tekočih goriv, predvsem z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode.
Zbranih je bilo tudi 528 ton odpadnih nagrobnih sveč.

Največ mineralnih odpadkov predvidenih za zasipanje

Za predelavo po končnih postopkih (recikliranje, uporaba kot gorivo, zasipanje) je bilo predvidenih skupno približno 1,5 milijona ton odpadkov, od tega največ mineralnih (80 %), pri katerih je bila večina predvidena za predelavo po postopku zasipanja. Sledili so kovinski (8 %) in komunalni odpadki (4 %). Druge vrste odpadkov so bile predvidene za predelavo v manjših količinah.

Za odstranjevanje po končnih postopkih (odlaganje, sežig, trajno skladiščenje) je bilo predvidenih skupno 92 tisoč ton odpadkov. Prevladovale so mešane frakcije komunalnih odpadkov in ostanki po mehansko-biološki obdelavi odpadkov (skupno 54 %), sledili so mineralni odpadki (17 %) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (12 %).

Skoraj vsi kovinski odpadki se reciklirajo

Za postopke reciklaže je bilo predvidenih skupno nekaj manj kot 600 tisoč ton odpadkov. Količinsko je bilo za recikliranje predvidenih največ mineralnih odpadkov (41 % vseh).

Od predvidenih končnih postopkov ravnanja je bila stopnja reciklaže najvišja pri kovinskih odpadkih (99 %) ter živalskih in rastlinskih odpadkih (97%). Večina slednjih (77 %) je bila predvidena za predelavo v kompostarnah in bioplinarnah.
Deleži predvidenega ravnanja z odpadki po končnih postopkih, Slovenija, 1. četrtletje 2022
Deleži predvidenega ravnanja z odpadki po končnih postopkih, Slovenija, 1. četrtletje 2022
Deleži odpadkov, predvidenih za recikliranje, po vrstah (brez mineralnih), Slovenija, 1. četrtletje 2022
Deleži odpadkov, predvidenih za recikliranje, po vrstah (brez mineralnih), Slovenija, 1. četrtletje 2022
Tok odpadkov, Slovenija, 1. četrtletje 2022
I 2022
tone
Zbrani odpadki1.799.826
  od tega komunalni odpadki223.384
Odpadki, predvideni za predelavo1.546.807
  od tega za recikliranje586.403
  od tega za zasipanje904.727
Odpadki, predvideni za odstranjevanje91.942
  od tega za odlaganje38.583
V podatkih o predelanih in odstranjenih odpadkih so upoštevane količine odpadkov, obdelanih s končnimi postopki.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletne podatke objavljamo prvič, kot eksperimentalne, ker je metodologija zajema in obdelave podatkov še v razvoju. Vir podatkov so evidenčni listi za odpadke, pridobljeni iz aplikacije IS-Odpadki. Zaradi nepopolnih podatkov o količinah komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, so nekatere agregirane vrednosti ocenjene na podlagi podatkov prejšnjega leta.

V objavi so obravnavani podatki o zbranih količinah odpadkov in predvidenih postopkih ravnanja z njimi. Uvoz, izvoz in začasno skladiščenje odpadkov niso upoštevani.

Četrtletne ocene so eksperimentalne statistike, zato so manj zanesljive in zanje velja previdna uporaba.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.