Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, 1. četrtletje 2022

Četrtletna rast cen storitev pri proizvajalcih 2,4-odstotna, letna 5,5-odstotna

V primerjavi s 4. četrtletjem 2021 so se najbolj zvišale cene storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v primerjavi s 1. četrtletjem 2021 pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami.

  • 20. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih višje kot v prejšnjem četrtletju

V 1. četrtletju 2022 so bile cene storitev pri proizvajalcih v povprečju za 2,4 % višje kot v četrtletju pred tem.

Po posameznih dejavnostih so se cene najbolj zvišale v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,9 %), nato v dejavnosti promet in skladiščenje (za 3,7 %). V gostinstvu in v poslovanju z nepremičninami so se zvišale za 2,9 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 1,5 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 0,1 %.

Cene storitev pri proizvajalcih višje tudi na letni ravni

Cene storitev so bile v 1. četrtletju v povprečju za 5,5 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

Najizraziteje so se zvišale v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 8,9 %. Nekoliko manj so se dvignile cene storitev v gostinstvu (za 7,8 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,4 %). V dejavnosti promet in skladiščenje so se zvišale za 6,9 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 4,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,9 %.


Tabeli z najnovejšimi podatki sta dostopni v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
I–III 22
X–XII 21
I–III 22
I–III 21
I–III 22
Ø 15  
Skupaj102,4105,5115,53
H Promet in skladiščenje103,7106,9112,69
49 Kopenski promet; cevovodni transport103,2105,3108,01
50 Vodni promet114,5145,5362,34
51 Zračni promet112,5117,8111,38
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti103,9107,0113,64
53 Poštna in kurirska dejavnost101,9106,7134,14
I Gostinstvo102,9107,8121,32
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti100,8106,3127,66
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač104,1108,6117,62
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti100,1101,9102,57
58 Založništvo102,4101,7110,00
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi93,1114,5103,13
60 Radijska in televizijska dejavnost95,896,197,19
61 Telekomunikacijske dejavnosti100,099,7123,53
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti101,2102,3105,15
63 Druge informacijske dejavnosti100,5100,590,97
L Poslovanje z nepremičninami102,9108,9112,79
68 Poslovanje z nepremičninami102,9108,9112,79
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)101,5104,1114,05
69 Pravne in računovodske dejavnosti102,2102,6118,18
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje101,0111,1114,14
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje102,4103,9118,49
73 Oglaševanje in raziskovanje trga100,098,1101,67
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti101,0102,398,51
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti103,9107,4109,11
77 Dajanje v najem in zakup108,1114,3109,49
78 Zaposlovalne dejavnosti100,5102,0140,78
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti108,7117,2112,47
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost103,7105,2133,47
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice105,1107,0125,08
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti102,0102,3105,93
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
METODOLOŠKO OPOZORILO
V 1. četrtletju 2022 smo podobno kot v prejšnjih letih izvedli nekatere metodološke spremembe. Spremenili smo uteži; te temeljijo na podatkih iz statističnega raziskovanja Strukturna statistika podjetij, in sicer so to podatki o čistih prihodkih od prodaje iz leta 2020, preračunani na cene iz zadnjega četrtletja 2021. Obenem smo posodobili seznam storitev, katerih cene spremljamo, in seznam podjetij, ki sporočajo cene. V raziskovanje je vključenih 1.151 podjetij, ki četrtletno sporočajo cene za 5.132 storitev.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.