Obseg cestnega prometa – vozni kilometri, 2021

Na slovenskih cestah opravljenih več voznih kilometrov kot v 2020, a manj kot v 2019

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2021 opravila 19,4 milijarde voznih kilometrov. Domača vozila pa so na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 20,1 milijarde voznih kilometrov. Obe vrsti obsega prometa nista dosegli ravni iz 2019.

  • 17. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Od domačih vozil največ voznih kilometrov opravili dizelski osebni avtomobili

Domača cestna motorna vozila, tj. vozila, registrirana v Sloveniji, so v letu 2021 na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 20,1 milijarde voznih kilometrov (v nadaljevanju: vkm). Osebni avtomobili so opravili 76 % ali 15,2 milijarde vkm. Od teh so največ voznih kilometrov opravili osebni avtomobili na dizelsko gorivo, in sicer 9,8 milijarde, osebni avtomobili na bencinsko gorivo pa 5,0 milijarde. Tovorna vozila so prevozila 4,5 milijarde vkm, od tega težka tovorna vozila 2,5 milijarde, lahka pa 2,0 milijardi (oboja so uporabljala predvsem dizelsko gorivo).

Obseg prometa domačih vozil v 2021 ni dosegel ravni iz leta 2019

Domača osebna in tovorna vozila skupaj so opravila za 7 % več voznih kilometrov kot v letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19. Enako velja ločeno za osebna vozila in tovorna vozila. Osebni avtomobili na dizelsko gorivo so prevozili za 8 % več vkm, osebni avtomobili na bencinsko gorivo pa za 4 % več. Število voznih kilometrov se je na letni ravni najizraziteje povečalo pri hibridnih dizelskih osebnih avtomobilih (za 138 %).
Primerjava obsega prometa s predkoronskim letom 2019 pokaže drugačno sliko. Obseg prometa vseh domačih vozil je bil v letu 2021 namreč za 9 % manjši, pri osebnih avtomobilih za 12 %. Upad prometa je bil zaznan tudi pri drugih kategorijah vozil, razen pri tovornih vozilih, ki so opravila za 2 % več voznih kilometrov kot leta 2019.

Domača vozila tudi na domačem cestnem omrežju vozila več kot v 2020, a manj kot v 2019

Domača cestna motorna vozila so v letu 2021 opravila na domačem cestnem omrežju 17,4 milijarde vkm ali 87 % celotnega obsega prometa, ki so ga opravila v tem letu. Pri osebnih avtomobilih je bil ta delež višji (99 %), pri tovornih vozilih pa nižji (44 %), in sicer zaradi težkih tovornih vozil, saj so le-ta opravila po Sloveniji le 15 % vseh vkm.
Promet domačih vozil se je na domačem cestnem omrežju glede na leto 2020 povečal za 8 %, glede na leto 2019 pa zmanjšal za 10 %.

Največ prometa na slovenskem cestnem omrežju opravili domači osebni avtomobili na drugih javnih cestah

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2021 opravila 19,4 milijarde vkm. 37 % ali 7,3 milijarde vkm je bilo prevoženih po avtocestah in hitrih cestah, 63 % ali 12,2 milijarde vkm pa po drugih javnih cestah. Pri domačih vozilih je bil delež vkm na avtocestah in hitrih cestah 31-odstoten, pri tujih vozilih pa 90-odstoten.
Večji del voznih kilometrov so v Sloveniji opravili osebni avtomobili (domači in tuji), in sicer 82 % ali 16,0 milijarde vkm. Domači in tuji osebni avtomobili so po avtocestah in hitrih cestah prevozili tretjino (33 %) vseh vkm, tovorna vozila pa skoraj še enkrat toliko (64 %).
55 % vseh vkm na slovenskem cestnem omrežju so prevozili domači osebni avtomobili na drugih javnih cestah.

Obseg prometa domačih in tujih vozil na slovenskem cestnem omrežju ni dosegel ravni iz leta 2019

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila opravila za 10 % več vkm kot leto prej. Z osebnimi avtomobili je bilo prevoženih prav tako za 10 % več vkm, s tovornimi vozili pa za 14 % več.
Tudi obseg prometa na slovenskem cestnem omrežju je v primerjavi z letom 2019 upadel za 13 %. Promet domačih in tujih osebnih avtomobilov pa se je zmanjšal za 16 %.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Obseg prometa domačih in tujih osebnih avtomobilov in tovornih vozil na domačem cestnem omrežju, Slovenija
Obseg prometa domačih in tujih osebnih avtomobilov in tovornih vozil na domačem cestnem omrežju, Slovenija
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov in tovornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju, Slovenija
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov in tovornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju, Slovenija
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju po starosti vozila in vrsti goriva, Slovenija, 2021
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju po starosti vozila in vrsti goriva, Slovenija, 2021
Obseg prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju po kategorijah vozil, Slovenija
20191)20202)20212)2021
2019 
2021
2020 
mio vkmindeks3)
Opravljeni vozni kilometri – skupaj22.07218.72520.09791,1107,3
Kolesa z motorjem52354077,9116,0
Motorna kolesa17216216596,2101,8
Osebni avtomobili17.26314.20215.24588,3107,3
Miniavtobusi115873,0163,0
Avtobusi130709170,4129,7
Tovorna vozila4.4444.2504.547102,3107,0
  Lahka tovorna vozila do 3,5 t1.9401.8131.978101,9109,1
  Srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t11710010388,1103,4
  Težka tovorna vozila nad 12 t2.3872.3382.466103,3105,5
1) Podatki so končni.
2) Podatki so začasni.
3) Indeksi so izračunani iz vrednostih, zaokroženih na tisoč, objavljenih v podatkovni bazi SiStat.
Obseg prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju po kategorijah vozil, Slovenija
20191)20202)20212)2021
2019 
2021
2020 
mio vkmindeks
Opravljeni vozni kilometri – skupaj3)22.48217.61219.44986,5110,4
Kolesa z motorjem in motorna kolesa24120221488,8105,9
Osebni avtomobili19.08714.61416.04584,1109,8
Miniavtobusi84675,0150,0
Mestni avtobusi18131794,4130,8
Medkrajevni in mednarodni avtobusi115516455,7125,5
Tovorna vozila3)3.0122.7303.103103,0113,7
  Lahka tovorna vozila do 3,5 t1.7191.5241.745101,5114,5
  Srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t23421623098,3106,5
  Težka tovorna vozila nad 12 t1.0599901.128106,5113,9
1) Podatki so končni.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobnejše informacije o metodoloških spremembah v obdobju epidemije covida-19 so na voljo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Začasni podatki za leto 2021 bodo postali končni leta 2023, ko bodo objavljeni začasni podatki za leto 2022.

Z objavo teh podatkov so podatki za leti 2019 in 2020 postali končni. Revidirani podatki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo SiStat.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.