Bruto domači proizvod, 1. četrtletje 2022

Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 9,8 %.

Na visoko gospodarsko rast je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje. Uvoz se je povečal bolj kot izvoz, zaradi česar je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda k rasti BDP negativen.

  • 16. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Rast domačega in tujega povpraševanja visoka že četrto četrtletje zapored

V 1. četrtletju 2022 se je domača potrošnja v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečala za 16,6 %. K temu je največ prispevala potrošnja gospodinjstev, narasla je za 20 %. Povečale so se tudi investicije v osnovna sredstva (za 12,7 %) in zaloge. Slednje so k rasti BDP prispevale 2,3 odstotne točke.

Že četrto četrtletje zapored se je uvoz povečal bolj kot izvoz; uvoz za 15,7 %, izvoz pa za 7,7 %. Zaradi višje rasti uvoza v primerjavi z izvozom in neugodnih pogojev menjave je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP znova negativen (za 5,6 odstotne točke). 

V trgovinski dejavnosti rast ostala visoka, večja tudi v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih

Dodana vrednost se je v 1. četrtletju glede na isto obdobje prejšnjega leta povečala za 9,3 %. K rasti dodane vrednosti so največ prispevale združene dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva (GHI), medletno so se povečale za 21,8 %. Dodana vrednost v gradbeništvu se je povišala za 16,7 %. V storitvenih dejavnostih je v 1. četrtletju rast ostala visoka, medtem ko se je v predelovalnih dejavnostih v zadnjih treh četrtletjih umirjala, vendar ostala pozitivna. K rasti BDP so pomembno prispevali tudi neto davki, ti so se glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečali za 13,2 %.

Zaposlenost je še naraščala

Skupna zaposlenost je v 1. četrtletju znašala 1.073.000 oseb, kar je bilo za okoli 34.000 ali 3,3 % oseb več kot v istem četrtletju 2021. Največ novih zaposlitev je bilo sklenjenih v gostinstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu.

Tabele s podrobnejšimi podatki bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 18. 5. 2022.Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIII–III
Originalni podatki
  Letna rast1,516,15,010,49,8
Desezonirani podatki
  Četrtletna rast1,61,91,35,30,8
  Letna rast2,615,54,710,59,6
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIII–III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja1,118,69,713,916,6
Končna potrošnja-0,213,86,018,214,7
  gospodinjstva-1,117,97,222,920,0
  NPISG14,020,18,015,99,7
  država1,24,43,27,02,9
Bruto investicije5,636,324,50,822,6
  bruto investicije v osnovna sredstva8,020,410,511,012,7
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-0,33,22,4-2,02,3
Saldo menjave s tujino1)0,5-0,8-3,7-2,3-5,6
Izvoz proizvodov1,630,511,612,17,7
  blago (fob)4,630,97,29,54,1
  storitve-11,328,529,923,226,2
Minus: uvoz proizvodov1,236,119,116,815,7
  blago (fob)4,237,216,315,613,1
  storitve-15,730,033,723,533,5
Bruto domači proizvod1,516,15,010,49,8
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
20212022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIII–III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-12,6-3,2-4,9-4,79,1
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami2,726,96,34,94,6
od tega: C Predelovalne dejavnosti4,027,86,54,53,9
F Gradbeništvo0,18,72,50,416,7
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo-1,820,18,720,321,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,111,06,410,90,0
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti10,2-1,22,945,64,3
L Poslovanje z nepremičninami0,11,83,12,94,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti-0,122,28,610,915,4
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,72,70,22,72,9
RST Druge storitvene dejavnosti-16,518,58,237,522,3
Skupaj dodana vrednost0,714,85,19,49,3
Neto davki na proizvode7,526,54,318,313,2
Bruto domači proizvod1,516,15,010,49,8
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.