Bruto domači proizvod, 4. četrtletje 2021

Bruto domači proizvod se je v 4. četrtletju 2021 povečal za 10,4 odstotka

Po zmanjšanju BDP v letu 2020 je bilo leto 2021 za slovensko gospodarstvo leto okrevanja. Bruto domači proizvod (BDP) se je povečal na četrtletni in letni ravni.

  • 28. 2. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Visoka gospodarska rast v zadnjem četrtletju 2021 posledica večjega domačega povpraševanja

V zadnjem četrtletju 2021 se je domača potrošnja, v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta, povečala za 13,9 %. K temu je največ prispevala potrošnja gospodinjstev. Povečala se je za 22,9 %. Višje so bile tudi investicije v osnovna sredstva (za 11,0 %), na to povečanje so najbolj vplivale investicije v stroje in opremo (za 21,9 %).

Že tretje četrtletje zapored se je uvoz povečal bolj kot izvoz; uvoz za 16,8 %, izvoz pa za 12,1 %; Zaradi višje rasti uvoza v primerjavi z izvozom in slabših pogojev menjave je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tudi tokrat negativen (za 2,3 odstotne točke).

V 2021 slovensko gospodarstvo okrevalo, po prvi oceni 8,1-odstotna rast BDP

Po zmanjšanju BDP v letu 2020 (za 4,2 %) je bilo leto 2021 za slovensko gospodarstvo leto okrevanja. Po prvi oceni se je BDP realno zvišal za 8,1 %, nominalno pa za 10,9 %. BDP v tekočih cenah je znašal 52.020 milijonov evrov.

Na razmeroma visoko gospodarsko rast je pomembno vplivalo domače povpraševanje. Domača potrošnja se je na letni ravni povečala za 10,8 % (po 4,6-odstotnem zmanjšanju v 2020). Končna potrošnja je imela pri tem večji vpliv od bruto investicij.

Povečalo se je tudi zunanje povpraševanje. Izvoz je bil večji za 13,2 %, uvoz pa za 17,4 %. Zaradi hitrejšega naraščanja uvoza v primerjavi z izvozom in slabših pogojev menjave v večini leta 2021 se je zmanjšal zunanjetrgovinski presežek, in sicer na 2.764 milijonov evrov (leto prej 4.328 milijonov evrov).

Skupna zaposlenost je znašala 1.054.000 oseb; na letni ravni se je povečala za 14.600 oseb ali za 1,4 odstotka. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (v vsaki od teh dejavnosti približno 3.000 oseb).

 

Od naslednjega četrtletja naprej skrajšujemo rok prve objave podatkov o četrtletnem BDP. Podatki za prvo četrtletje 2022 bodo tako na voljo 16. 5. 2022, podrobnejši podatki v podatkovni bazi SiStat pa 18. 5. 2022.

 

 
Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
2021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20201,516,15,010,48,1
Desezonirani podatki
  Sprememba glede na predhodno obdobje1,52,01,35,48,1
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20202,615,54,710,58,1
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
2021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2020
Domača potrošnja1,118,69,713,910,8
Končna potrošnja-0,213,86,018,29,4
  gospodinjstva-1,117,97,222,911,6
  NPISG14,020,18,015,914,4
  država1,24,43,27,03,9
Bruto investicije5,636,324,50,815,5
  bruto investicije v osnovna sredstva8,020,410,511,012,3
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-0,33,22,4-2,00,8
Saldo menjave s tujino1)0,5-0,8-3,7-2,3-1,6
Izvoz proizvodov1,630,511,612,113,2
  blago (fob)4,630,97,29,512,3
  storitve-11,328,529,923,217,1
Minus: uvoz proizvodov1,236,119,116,817,4
  blago (fob)4,237,216,315,617,4
  storitve-15,730,033,723,517,3
Bruto domači proizvod1,516,15,010,48,1
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
2021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2020
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-12,6-3,2-4,9-4,7-6,2
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami2,726,96,34,99,7
od tega: C Predelovalne dejavnosti4,027,86,54,510,2
F Gradbeništvo0,18,72,50,42,8
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo-1,820,18,720,311,6
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,111,06,410,98,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti10,2-1,22,945,612,2
L Poslovanje z nepremičninami0,11,83,12,92,0
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti-0,122,28,610,910,1
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,72,70,22,71,8
RST Druge storitvene dejavnosti-16,518,58,237,510,7
Skupaj dodana vrednost0,714,85,19,47,4
Neto davki na proizvode7,526,54,318,313,7
Bruto domači proizvod1,516,15,010,48,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.