Poslovne tendence, november 2022

Zaupanje višje v vseh gospodarskih panogah

Vrednosti kazalnika zaupanja so se na mesečni ravni zvišale v vseh štirih gospodarskih panogah, najizraziteje v storitvenih dejavnostih.

  • 24. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje v predelovalnih dejavnostih večje

Kazalnik zaupanja je bil na mesečni ravni višji za 4 odstotne točke, v primerjavi s prejšnjim novembrom in dolgoletnim povprečjem pa je bil nižji za 12 oz. 5 odstotnih točk. 

Na mesečno izboljšanje sta vplivala kazalnika pričakovana proizvodnja in skupna naročila; vrednost prvega se je zvišala za 6 odstotnih točk, vrednost drugega pa za 5 odstotnih točk. Po drugi strani se je za odstotno točko poslabšal kazalnik zaloge.

Za 2023 četrtina podjetij v predelovalnih dejavnostih načrtuje več vlaganj v investicije

Novembra je 32 % podjetij v predelovalnih dejavnostih poročalo, da so bile investicije v 2022 višje kot leto prej, 17 % pa, da so bile nižje. Za leto 2023 jih 25 % predvideva, da bodo višje, 14 % pa, da bodo nižje.

V kaj so ta podjetja v 2022 vlagala in v kolikšnem obsegu? Največ jih je poročalo o vlaganjih v zamenjavo starih naprav ali opreme (69 % podjetij). Sledila so vlaganja v razširitev proizvodne zmogljivosti (34 % podjetij) in racionalizacijo procesov (29 % podjetij) ter v drugo (14 % podjetij). Načrti za leto 2023 so pri vlaganjih podobni: največ jih bo – enako kot v 2022 – vlagalo v zamenjavo starih naprav ali opreme (68 % podjetij, za 1 odstotno točko manj kot v 2022), sledijo investicije v razširitev proizvodne zmogljivosti (35 %, za 1 odstotno točko več), racionalizacijo procesov (32 %, za 3 odstotne točke več) ter v drugo (12 %, za 2 odstotni točki manj).

Kateri dejavniki so spodbujali vlaganja v 2022 in v kolikšnem obsegu? Največ podjetij, 56 %, je navedlo tehnične dejavnike, 34 % podjetij povpraševanje, 19 % podjetij finančne pogoje in 18 % podjetij druge dejavnike. V prihodnjem letu naj bi v 54 % podjetij vlaganja spodbujali tehnični dejavniki, v 39 % podjetij povpraševanje, v 21 % podjetij finančni pogoji in v 22 % podjetij drugi dejavniki.

Zaupanje večje tudi v trgovini na drobno …

Vrednost kazalnika zaupanja se je po treh zaporednih mesecih upadanja na mesečni ravni zvišala za 3 odstotne točke, na letni ravni pa za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 5 odstotnih točk.

Na zvišanje je vplivalo predvsem izboljšanje kazalnikov pričakovana prodaja in prodaja – povečala sta se za 12 oz. 8 odstotnih točk.

... in v gradbeništvu

Kazalnik zaupanja je zrasel v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: od vrednosti v oktobru je bil višji za 4 odstotne točke, od vrednosti pred letom dni za 2 odstotni točki in od dolgoletnega povprečja za 33 odstotnih točk.

Na zvišanje kazalnika zaupanja je vplival kazalnik skupna naročila (dvig za 9 odstotnih točk), medtem ko se je kazalnik pričakovano zaposlovanje znižal (za 1 odstotno točko).

… ter v storitvenih dejavnostih 

Vrednost kazalnika zaupanja se je po dveh zaporednih mesecih upadanja na mesečni ravni zvišala za 5 odstotnih točk, na letni ravni pa za 3 odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 9 odstotnih točk.

Na izboljšanje kazalnika zaupanja so vplivale vse tri komponente: povpraševanje (dvig za 6 odstotnih točk), pričakovano povpraševanje in poslovni položaj (za 5 in 4 odstotne točke).

Podobno stanje pri investicijah v storitvenih dejavnostih

24 % podjetij v storitvenih dejavnostih je poročalo, da so bila vlaganja v 2022 višja kot v 2021, 17 % pa, da so bila nižja. Za leto 2023 24 % podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja kot letos, 14 % podjetij pa, da bodo nižja.

Še vedno je največ podjetij v teh dejavnostih v 2022 vlagalo v zamenjavo starih naprav ali opreme – 72 % podjetij, 28 % podjetij je vlagalo v razširitev zmogljivosti, 17 % podjetij v racionalizacijo procesov in 10 % podjetij v drugo. V primerjavi z lani je bilo najizrazitejše zmanjšanje vlaganja v zamenjavo stare opreme (upad za 9 odstotnih točk). Za prihodnje leto so načrti podobni: vlagati v zamenjavo starih naprav ali opreme namerava 74 % podjetij, v razširitev zmogljivosti 33 %, v racionalizacijo procesov 21 % in v drugo 8 %.
 
Da so vlaganja v 2022 spodbudili tehnični dejavniki, je ocenilo 57 %  podjetij, 30 % podjetij je navedlo povpraševanje, 20 % finančne pogoje in 18 % podjetij druge dejavnike. V primerjavi z lani se je delež podjetij, v katerih je na vlaganja vplivalo povpraševanje, povečal (za 3 odstotne točke), deleži pri preostalih treh spodbujevalnih dejavnikih pa so ostali podobni. Tudi v 2023 naj bi vlaganja najbolj spodbujali tehnični dejavniki (navedlo jih je 53 % podjetij), sledijo povpraševanje (32 % podjetij), finančni pogoji (25 % podjetij) in drugi dejavniki (21 % podjetij).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2022
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.