Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, 2020

Vrednost investicij v varstvo okolja je bila v letu 2020 občutno višja kot v letu 2019

Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v 2020 za 69,4 % višja kot v 2019, tekoči izdatki za varstvo okolja pa višji za 1,2 %.

  • 11. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Glavnina sredstev za varstvo okolja namenjenih varstvu zraka in klime ter ravnanju z odpadki 

Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2020 namenjenih 412 milijonov EUR ali 69,4 % več kot v letu 2019. Največji delež tega zneska je bil namenjen za investicije za varstvo zraka in klime, in sicer 48,5 % (200 milijonov EUR).

Tekoči izdatki za varstvo okolja so bili v letu 2020 za 1,6 % višji kot v letu 2019; znašali so 698 milijonov EUR. Največji delež tega zneska je bil namenjen za tekoče izdatke za ravnanje z odpadki, skoraj 56,3 % (393 milijonov EUR).

Industrija vložila precej več sredstev v varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa kot med njim

Investicije za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D v SKD 2008) se delijo na investicije za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa in na investicije za varstvo okolja med delovnim procesom. Prvim je bilo v letu 2020 namenjenih 66,1 %, drugim pa 33,9 % investicijskih sredstev za varstvo okolja v industriji.  

Največ investicij v savinjski regiji, največ tekočih izdatkov v osrednjeslovenski regiji

Struktura vrednosti investicij, vloženih v varstvo okolja v posamezni statistični regiji, kaže, da je največji delež vrednosti vseh investicij v varstvo okolja v Sloveniji prispevala savinjska regija (33,3 %), sledili sta osrednjeslovenska (21,7 %) in posavska (13,7 %).

Največji delež vrednosti vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja je prispevala osrednjeslovenska regija (29,8 %), sledili sta savinjska (22,7 %) in podravska regija (17,8 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Vir: SURS
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja po namenu, Slovenija
Investicije za varstvo okolja Tekoči izdatki za varstvo okolja
2019202020192020
EUR (mio.)
Skupaj1)243412686698
  varstvo zraka in klime5220095134
  upravljanje odpadnih voda6889153151
  ravnanje z odpadki8387420393
  drugi nameni2)40361820
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Všteti so varstvo in izboljšava tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke raznovrstnosti in pokrajine, raziskave in razvoj ter drugo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.