Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2020

Javni izdatki za formalno izobraževanje so bili v 2020 za 6,6 % višji kot v 2019 in so predstavljali 5,4 % BDP

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v 2020 znašali 2.533 milijonov EUR (5,4 % BDP). Izdatki za izobraževalne ustanove so bili višji, transferji zasebnemu sektorju pa nižji kot v 2019. Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so bili 2.698 milijonov EUR (5,75 % BDP) ali za  6,2 % višji. 

  • 16. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Za formalno izobraževanje v Sloveniji  v 2020 porabljenih 2.533 milijonov EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2020 znašali 2.533 milijonov EUR ali 5,4 % BDP. V primerjavi z letom 2019 so bili nominalno višji za 6,6 %. Najbolj  sta se povečala obseg javnih sredstev za terciarno izobraževanje (za 9,9 %) in za predšolsko izobraževanje (za 8,8 %).
 93 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. Obseg teh sredstev je bil nominalno za 7,6 % večji kot v letu 2019. Glavni razlog za tako rast omenjenih izdatkov so bili interventni ukrepi, sprejeti kot odziv na epidemijo covida-19, dodatno  pa je k povečanju vrednosti tega podatka  (predvsem na ravni osnovnošolskega izobraževanja) prispevala tudi dopolnitev zajema izobraževalnih ustanov formalnega izobraževanja v statističnem raziskovanju o izdatkih za formalno izobraževanje.

Javni transferji gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam so znašali 177 milijonov EUR  in so bili v primerjavi z letom 2019 nominalno nižji za 5,3 %. Znižali so se na vseh ravneh izobraževanja, razen na visokošolski; na tej ravni so se namreč za 6,8 % povečali, in sicer predvsem zaradi izplačanega enkratnega solidarnostnega dodatka študentom visokih šol v okviru interventnih ukrepov.

21,2 % vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na lokalni ravni (občin), preostalo so bili izdatki države na centralni ravni. Večina izdatkov občin za izobraževanje je namenjena predšolskemu in osnovnošolskemu izobraževanju. V letu 2020 so občine prispevale 87,8 % vseh javnih sredstev za predšolsko in 14,4 % vseh javnih sredstev za osnovnošolsko izobraževanje.  

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove, javni, zasebni in mednarodni, v 2020 znašali 5,75 % BDP 

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2020 porabljenih 2.698 milijonov EUR, od tega  94,4 % za javne in 5,6 % za zasebne izobraževalne ustanove. 87,3 % vseh sredstev za izobraževalne ustanove so predstavljali javni izdatki, 11,4 % zasebni izdatki in 1,3 %  izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

Skupen obseg zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove je bil nižji kot v 2019  (za 3,2 %), in sicer zato, ker se je zaradi  epidemije covida-19 oz. izobraževanja na daljavo precej zmanjšal obseg  teh izdatkov, predvsem  v osnovnošolskem in predšolskem izobraževanju.  Povečal pa se je glede na leto 2019 obseg zasebnih izdatkov v srednješolskem in v terciarnem izobraževanju. Glavni razlog za to povečanje je  bil dopolnjen zajem izobraževalnih ustanov in dodatno upoštevanje tržnih prihodkov (šolnine) v izobraževalnih ustanovah, ki izvajajo programe formalnega izobraževanja odraslih.

Delež zasebnih izdatkov od vseh izdatkov za izobraževalne ustanove je bil sicer tudi v letu 2020 najvišji v predšolskem izobraževanju, 19,7-odstoten; v srednješolskem izobraževanju je bil 11,1-odstoten, v terciarnem izobraževanju pa 14,4-odstoten.

Obseg sredstev za izobraževalne ustanove  iz mednarodnih virov je bil nominalno za 7,2 % višji kot v 2019. Tri četrtine teh sredstev  so bile namenjene ustanovam terciarnega izobraževanja. 
Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so se glede na leto 2019 povečali nominalno za 6,2 %, najbolj na ravni terciarnega izobraževanja (za 14,6 %). Ti izdatki, preračunani na udeleženca, so znašali 6.426 EUR in so bili za 5,2 % višji kot v letu 2019. Povečali so se na vseh ravneh izobraževanja, najbolj v terciarnem izobraževanju (nominalno za 13,8 %) in v srednješolskem izobraževanju (za 6,1 %). 
V strukturi  izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja so izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje predstavljali  19,5 %  ali 1,12 % BDP, izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 42,8 % ali 2,46 % BDP, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16,0 % ali 0,92 % BDP in  izdatki za terciarno izobraževanje 21,7 % ali 1,25 % BDP.

Izobraževalne ustanove porabile za tekoče in investicijske stroške v 2020 2,67  milijarde EUR

Tekoči izdatki javnih in zasebnih izobraževalnih ustanov so v letu 2020 znašali 2.471 milijonov EUR ali 92,4 % vseh izdatkov. Večina tekočih izdatkov (80,8 %) je bila namenjena  za plače in druga nadomestila za zaposlene. V primerjavi z letom 2019 so bili ti izdatki višji (nominalno za 8,4 %), medtem ko so bili izdatki za blago in storitve nižji (za 14,7 %). 
Investicijski izdatki so bili višji kot v 2019 in so znašali 204 milijone EUR ali 7,6 % vseh izdatkov v letu 2020. 97 %  vrednosti investicij je bilo ustvarjenih v javnih, 3 % pa v zasebnih izobraževalnih ustanovah. 
 
Celotni izdatki za formalno izobraževanje so bili v 2020 za 4,4 % višji kot v 2019

Celotni izdatki za formalno izobraževanje – to je javni, zasebni in mednarodni izdatki neposredno za izobraževalne ustanove in izdatki gospodinjstev, plačani  zunaj izobraževalnih ustanov (skupaj s subvencijami za te izdatke iz proračuna) – so v letu 2020 znašali 2.901 milijonov EUR  (6,2 % BDP).  Izdatki gospodinjstev, plačani zunaj izobraževalnih ustanov,  so po oceni znašali 203 milijone EUR oziroma 7 % od celotnih izdatkov za formalno izobraževanje (ocenjeni so bili na  podlagi podatkov iz raziskovanja o porabi sredstev gospodinjstev iz 2018 in podatkov o zmanjšanju obsega javnih subvencij gospodinjstvom v letu 2020, ki je bilo posledica epidemije covida 19).


Tabele z najnovejšimi podatki  so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2020
Ravni
izobraževanja
1.000 EUR%% od BDP1)
Skupaj2)2.532.774100,05,4
Predšolsko421.86516,70,9
  1. starostno obdobje154.9156,10,3
  2. starostno obdobje266.95010,50,6
Osnovnošolsko1.113.07643,92,4
Srednješolsko453.91517,91,0
Terciarno543.91821,51,2
  višješolsko strokovno27.1311,10,1
  visokošolsko516.78720,41,1
1) Javni izdatki za formalno izobraževanje v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 31. avgust 2021; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301910S.px).
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 2020
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj1)2.698.3062.355.774306.32136.211
Predšolsko525.644421.865103.342437
  1. starostno obdobje193.975154.91538.899160
  2. starostno obdobje331.669266.95064.442277
Osnovnošolsko1.155.3521.082.34970.5712.432
Srednješolsko431.405377.39647.8156.195
Terciarno585.905474.16484.59427.147
  višješolsko strokovno30.77719.90310.341533
  visokošolsko 555.128454.26274.25326.613
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 2020
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj1)2.674.9882.470.548204.440
Predšolsko525.608483.69341.916
  1. starostno obdobje193.877178.50115.376
  2. starostno obdobje331.731305.19226.540
Osnovnošolsko1.162.5261.091.45471.073
Srednješolsko428.848389.91238.936
Terciarno558.005505.49052.515
  višješolsko strokovno29.01127.6241.387
  visokošolsko528.993477.86651.128
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V letu 2020 je prišlo do preloma v časovni vrsti. Dopolnjen je bil zajem javnih in zasebnih izobraževalnih ustanov formalnega izobraževanja;  pri izobraževalnih ustanovah, ki izvajajo programe formalnega, stopenjskega  izobraževanja odraslih, pa so bili kot  del prihodkov iz zasebnih virov dodatno upoštevani tudi prihodki iz tržne dejavnosti. Navedene spremembe vplivajo predvsem:
- na povečanje vrednosti podatkov o obsegu proračunskih sredstev za izobraževalne ustanove (povečanje za okvirno 40 mio EUR v letu 2020), večji del za ustanove, ki izvajajo programe na ravni osnovnošolskega izobraževanja in 
- na povečanje vrednosti podatkov o obsega zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove (povečanje teh sredstev za okvirno 72 mio EUR v letu 2020), predvsem na srednješolski, višješolski strokovni in visokošolski ravni izobraževanja.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.