Poslovanje podjetij po dejavnostih, 2021

Prihodki v vseh dejavnostih višji

V 2021 so se čisti prihodki od prodaje v primerjavi s prejšnjim letom zvišali za več kot petino; najbolj v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. Zelo so porasli tudi v gostinstvu, vendar pa v tej dejavnosti še vedno ni bil dosežen prihodek iz leta 2019.

  • 30. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Rast prihodkov najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

V Sloveniji je leta 2021 delovalo 185.935 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Njihovi čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi s prejšnjim letom zvišali za več kot petino (23 %); najbolj so se povečali v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 45 %). Zelo so porasli tudi v gostinstvu (30 %), vendar pa v tej dejavnosti še vedno ni bil dosežen prihodek iz leta 2019. Dodana vrednost se je povečala za petino (20 %). Najvišja rast je bila v gostinstvu, sledili sta področji dejavnosti trgovina ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. Podjetja so imela za 2 % več zaposlenih in samozaposlenih oseb.

Največ podjetij se je ukvarjalo s strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi, med njimi pa je imela največji delež dejavnost podjetniškega in poslovnega svetovanja (37 %). Največ prihodka so ustvarila podjetja v trgovini – 46 % podjetja v trgovini na debelo, 38 % v trgovini na drobno in 16 % v trgovini z motornimi vozili. Največ zaposlenih in samozaposlenih oseb je delalo v predelovalnih dejavnostih; v teh sta prevladovali proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev s 17 % in proizvodnja električnih naprav z 11 %.

Nabor opazovanih storitvenih dejavnosti razširjen

Z novo evropsko zakonodajo o poslovnih statistikah se je pri strukturni statistiki podjetij razširil nabor opazovanih dejavnosti. Pri storitvenih dejavnostih so se leta 2021 začela spremljati tudi področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter drugih storitvenih dejavnosti.

Nove dejavnosti so ustvarile 2.463 milijonov EUR oz. 2 % celotnega prihodka v poslovanju podjetij. V teh podjetjih je delalo 56.076 zaposlenih in samozaposlenih oseb oz. 7 % vseh oseb. Po številu so prevladovala podjetja s pretežno tržno dejavnostjo, vendar pa so prispevala manj kot tretjino prihodka ter zaposlenih in samozaposlenih oseb. Več kot 70 % prihodka so ustvarila podjetja z netržno dejavnostjo, toda ta med dejavnostmi strukturne statistike podjetij niso bila opazovana.

V primerjavi z letom 2020 se je med vsemi dejavnostmi strukturne statistike podjetij najbolj povečalo število podjetij v na novo opazovani dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (za 12 %), poleg tega se je v tej najbolj zvišalo tudi število zaposlenih in samozaposlenih oseb (za 10 %).Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Izbrani podatki strukturne statistike podjetij po dejavnosti, Slovenija1)
PodjetjaZaposleni in
samozaposleni
Prihodki od
prodaje
Nabava blaga in
storitev
Dodana vrednost
20212021
2020
20212021
2020
20212021
2020
20212021
2020
20212021
2020
številov %2)številov %2)mio. EURv %2)mio. EURv %2)mio. EURv %2)
Skupaj – dejavnosti po SKD 2008185.9353,0752.9901,6128.94622,595.04024,934.00219,6
B Rudarstvo891,12.334-0,23216,920211,6116-7,3
C Predelovalne dejavnosti20.4131,6217.3751,236.17720,726.23524,611.25621,3
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro1.312-3,98.6560,010.15744,98.90948,31.12417,3
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja4133,510.702-0,41.73924,01.28625,747519,2
F Gradbeništvo21.3625,977.5525,47.60721,85.38324,52.31313,8
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil25.718-0,3121.7650,240.61019,235.05818,45.79927,8
H Promet in skladiščenje9.0734,653.9060,17.17719,14.79322,42.48110,8
I Gostinstvo13.4156,339.8210,21.89929,91.13126,893339,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti11.0885,833.0297,84.50119,82.52716,72.01323,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti2.0310,419.616-2,27.35136,13.55181,41.9396,2
L Poslovanje z nepremičninami4.3384,96.5273,598119,852126,846920,6
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti37.9033,066.0032,46.16217,23.60418,52.59616,2
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti8.7443,837.808-1,01.70120,379027,896114,3
P Izobraževanje6.9640,88.9321,328619,611618,418519,8
Q Zdravstvo in socialno varstvo5.73911,824.5909,91.28223,648029,485322,0
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti8.6140,211.742-2,463417,127015,928720,5
S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo1.2651,81.8202,610012,26412,33917,9
S96 Druge storitvene dejavnosti7.454-1,410.812-4,526110,312010,11638,7
1) Podatki za leto 2021 so začasni.
2) Sprememba v %.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Po novi evropski zakonodaji o poslovnih statistikah, tj. Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike, se v strukturni statistiki podjetij po novem opazujejo celotno področje K Finančne in zavarovalniške storitve ter področja P Izobraževanje, Q Zdravstvo in socialno varstvo, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti in oddelek S96 Druge storitvene dejavnosti. Poleg tega nova zakonodaja predpisuje nove šifre spremenljivk in nekaj sprememb v nazivih.

Pri začasnih podatkih za leto 2021 podatki za področje K po velikosti niso na voljo. Podatki v podatkovni bazi SiStat za obdobje od leta 2005 do 2020 so umaknjeni v arhiv. Prav tako je v arhiv umaknjena tabela Finančne institucije po dejavnostih.

Zaradi na novo opazovanih dejavnosti v letu 2021 so podatki primerljivi le za ista področja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.