Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 4. četrtletje 2018

Tudi četrto četrtletje 2018 zaznamoval presežek

Presežek države v zadnjem četrtletju 2018 je bil ocenjen na 147 milijonov EUR ali 1,2 % BDP, konsolidirani bruto dolg države pa je konec leta 2018 znašal 32.230 milijonov EUR ali 70,1 % BDP.

  • 29.3.2019
  • |
  • brez statusa

Ugodna gibanja v statistiki javnih financ so se nadaljevala tudi v zadnjem četrtletju 2018

Podatki po prvi letni oceni kažejo, da se je stanje javnih financ v vseh štirih četrtletjih leta 2018 v primerjavi z istimi četrtletji leta 2017 izboljšalo.
V letu 2017 je bil v enem četrtletju zabeležen primanjkljaj, in sicer v prvem četrtletju (znašal je 113 milijonov EUR ali 1,1 % BDP), v letu 2018 pa je bil v vseh štirih četrtletjih dosežen presežek. V prvem četrtletju 2018 je presežek države znašal 26 milijonov EUR ali 0,2 % BDP, v drugem četrtletju je bil primerjavi z istim četrtletjem 2017 višji za 0,3 odstotne točke, v tretjem četrtletju pa za 0,2 odstotne točke. V zadnjem četrtletju 2018 je država ustvarila najvišji presežek v celotnem obdobju od leta 1999 naprej; znašal je 147 milijonov EUR (1,2 % BDP) in je bil za 0,8 odstotne točke višji kot v četrtem četrtletju 2017.   

Visoka rast prihodkov značilna za celo preteklo leto


Na presežek države so v zadnjem četrtletju 2018 najbolj vplivali visoki prihodki države, ki so bili v primerjavi z istim četrtletjem 2017 višji za 8,4 %, kar je bila najvišja po letu 2008 dosežena četrtletna rast prihodkov. Nanjo je vplivala predvsem visoka rast prihodkov od davkov in socialnih prispevkov. Prihodki od dejanskih socialnih prispevkov so bili v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 višji za 7,3 %, prihodki od tekočih davkov na dohodke in premoženje za 8,9 % in prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz za 3,7 %.
Na visoko rast prihodkov so tokrat pomembno vplivali tudi drugi nedavčni prihodki, predvsem prihodki države od udeležbe pri dobičku in dividendah finančnih družb; prihodki države iz tega vira so bili namreč v zadnjem četrtletju 2018 za več kot 100 milijonov EUR višji kot v istem četrtletju 2017.

Izdatki države so naraščali, a v manjšem obsegu kot prihodki

Izdatki države so se v vseh štirih četrtletjih leta 2018 povečali, vendar v manjšem obsegu kot prihodki. V zadnjem četrtletju 2018 so bili v primerjavi z istim četrtletjem 2017 višji za 6,6 %, kar je bila najvišja četrtletna rast izdatkov po letu 2013.
Tokrat so se najbolj povečali izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva (za 36,6 %), sledili so izdatki za vmesno porabo (ti so bili višji za 4,5 %) in socialna nadomestila v denarju in naravi (za 4,4 %). Višji so bili tudi izdatki za sredstva za zaposlene (za 2,9 %) in subvencije (za 1,8 %). Nasprotno pa so se izdatki za obresti še naprej zmanjševali, predvsem zaradi aktivnega upravljanja dolga državnega proračuna in izkoriščanja ugodnih razmer na finančnih trgih; nižji so bili za 14,8 %.

Konsolidirani bruto dolg države na koncu leta 2018 znašal 70,1 % BDP

Konsolidirani bruto dolg države se je od konca tretjega četrtletja do konca leta 2018 neznatno povečal (za 15 milijonov EUR) in je konec leta 2018 znašal 32.230 milijonov EUR ali 70,1 % BDP; zaradi nominalne rasti BDP se je njegov delež v BDP za 0,9 odstotne točke zmanjšal. Povečal se je predvsem dolg iz posojil, dolg, ki izvira iz vrednostnih papirjev, pa se je zmanjšal.
Dolg države na centralni ravni je na koncu leta 2018 znašal 31.649 milijonov EUR (68,9 % BDP), na lokalni ravni pa 805 milijonov EUR (1,8 % BDP). Dolg skladov socialne varnosti je bil še vedno zelo nizek (0,6 milijonov EUR).

Revizija podatkov za obdobje od 1. četrtletja 2017 do 3. četrtletja 2018

Podatki o presežku države za prva tri četrtletja leta 2018 so bili skladno z utečeno revizijsko politiko revidirani na podlagi podrobnejših podatkov, ki so v tem času na voljo za izračun prve letne ocene primanjkljaja in dolga države. Posledično so bili revidirani tudi podatki o četrtletnem gibanju nekaterih transakcij v teh četrtletjih (v večji meri predvsem o gibanju raznovrstnih tekočih transferjev).
V okviru letošnjega postopka presežnega primanjkljaja in dolga države so bili revidirani tudi četrtletni podatki za leto 2017; gre za podatke o tekočih davkih na dohodke in premoženje ter posledično za podatke o primanjkljaju oziroma presežku države.

Rast1) prihodkov in izdatkov, Slovenija
Rast<sup>1)</sup> prihodkov in izdatkov, Slovenija
1) Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20172018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IXX-XII
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki4.3204.7164.6644.8704.5584.9514.9595.281
  Skupaj izdatki4.4334.6534.6624.8174.5324.8524.9285.133
  od tega: izdatki za obresti260269274268225229229228
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-11363253269931147
Bruto konsolidirani dolg1)32.92433.29033.30731.85932.99632.30832.21532.230
  S.1311 Centralna država32.33732.71732.75331.29232.43731.75031.67231.649
  S.1313 Lokalna država787766746778768764748805
  S.1314 Skladi socialne varnosti211111111
  Konsolidacija med podsektorji (-)-220-194-193-212-210-206-205-225
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20172018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IXX-XII
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki43,843,142,443,543,042,441,944,6
  Skupaj izdatki44,942,642,443,042,841,541,643,4
  od tega: izdatki za obresti2,62,52,52,42,12,01,91,9
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-1,10,60,00,50,20,80,31,2
Bruto konsolidirani dolg1)80,580,279,074,175,572,671,170,1
  S.1311 Centralna država79,178,877,772,874,271,469,968,9
  S.1313 Lokalna država1,91,81,81,81,81,71,71,8
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,10,00,00,00,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.