Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2013–2016, napoved 2017

Primanjkljaj države za leto 2016 znašal 1,8 % BDP ali 0,3 odstotne točke več kot po prvi oceni konec marca.

Primanjkljaj države za obdobje 2013–2016 revidiran v okviru rednega postopka priprave aprilskega poročila o presežnem primanjkljaju in dolgu za Slovenijo.   Vrednost primanjkljaja za obdobje 2013–2016 se je po opravljeni reviziji zvišala predvsem zaradi vključitve popravka stroškov za obresti.

  • 20.4.2017
  • |
  • brez statusa

Primanjkljaj države je po prvi reviziji v letu 2016 znašal 733 mio EUR ali 1,8 % BDP, kar je 124 milijonov EUR ali za 0,3 odstotne točke več kot po prvi oceni objavljeni konec marca (609 milijonov EUR ali 1,5 % BDP). Približno tolikšen primanjkljaj kot v letu 2016 smo imeli v letu 2004, ko je ta znašal 544 milijonov evrov ali 2,0 % BDP (glej grafikon). Vrednost primanjkljaja se je po reviziji zaradi popravkov povečala tudi v letu 2015, in sicer za 110 milijonov EUR ali 0,3 odstotne točke in je znašala 1.126 milijonov EUR ali 2,9 % BDP. Vpliv revizij na vrednost primanjkljaja v letih 2013 in 2014 je bil manjši.


Vrednost primanjkljaja za obdobje 2013–2016 se je po objavljeni reviziji zvišala predvsem zaradi vključitve popravka za stroške obresti, ki je bil povezan z vplivom poslov valutne zamenjave v letih 2012–2014, tj. knjiženja stroškov obresti, ki izhajajo iz dolarskih obveznic. Po reviziji se je iz tega naslova najbolj spremenila vrednost primanjkljaja za leti 2015 in 2016; primanjkljaj v letu 2015 se je tako povečal za 126 milijonov EUR ali za 0,3 odstotne točke, v letu 2016 pa za 92 milijonov EUR ali za 0,2 odstotne točke (glej tabelo 1). Glej tudi pojasnilo spodaj o valutnih zamenjavah. Vpliv drugih popravkov na revizijo primanjkljaja v omenjenem obdobju je bil manjši; v letu 2016 se je primanjkljaj iz tega naslova povečal za 32 milijonov EUR, v letih 2015 in 2014 pa zmanjšal, in to v 2015 za 16 milijonov EUR, v 2014 pa za 13 milijonov EUR. 

Skladno z revizijo so bili usklajeni letni in četrtletni podatki računov države, vključno z izdatki sektorja država po namenih.

Stanje konsolidiranega bruto dolga države konec leta 2016 ostaja nespremenjeno (31.677 milijonov EUR ali 79,7 % BDP).
 
Napoved primanjkljaja in dolga države za 2017
Podatki, objavljeni v tej publikaciji, so bili v skladu s Postopkom o presežnem primanjkljaju posredovani Eurostatu v rednem prvem letnem poročilu o primanjkljaju in dolgu države za obdobje 2013–2016. To poročilo je pripravil Statistični urad RS v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance. Poročilo vsebuje tudi napoved o primanjkljaju in dolgu države za letošnje leto. Primanjkljaj države za leto 2017 je ocenjen na  337 milijonov EUR ali 0,8 % BDP. Bruto konsolidirani dolg države naj bi konec leta 2017 znašal 32.052 milijonov EUR ali 77,0 % BDP.

Kako valutne zamenjave v računih države vplivajo na knjiženje obresti?
Slovenija je v obdobju 2012–2014 izdajala obveznice denominirane v ameriških dolarjih. Skupni obseg izdaj je konec leta 2014 znašal 9,250 milijarde USD. Slovenija je sklenila posle valutne zamenjave (t. i. cross-currency swaps), ker je bila zaradi izdaj obveznic v dolarjih izpostavljena valutnim tveganjem. S temi posli so bili tokovi v dolarjih pretvorjeni v evre po dogovorjenem fiksnem tečaju in dogovorjeni obrestni meri. V skladu z ESR 2010 metodologijo morajo biti stroški obresti v računih države knjiženi tako, da se upošteva tekoči tečaj EUR/USD na dan plačila obresti, in ne fiksni tečaj, sklenjen s posli valutne zamenjave. Vpliv valutnih zamenjav na primanjkljaj mora biti v tabelah prikazan posebej. Spremembe v tekočem tečaju EUR/USD so bile največje v letih 2015 in 2016, zato je bil tudi vpliv revizije na vrednost primanjkljaja zaradi teh sprememb takrat največji. Posli valutnih zamenjav bodo imeli vpliv na višino obresti dokler  obveznice  v US dolarjih ne zapadejo.  

Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
1) Napoved.
Vir: SURS
Tabela 1: Revizija temeljnih agregatov in kategorij sektorja država, 2013-2016, napoved 2017
201320142015201620171)
mio. EUR
Presežek (+)/primanjkljaj (-)
Objavljen 31. marca 2017-5.420-1.970-1.016-609
Vpliv revizije-5-35-110-124
1. Vpliv popravka zaradi poslov valutne zamenjave-5-48-126-92
2. Vpliv drugih popravkov01316-32
Objavljen 20. aprila 20172-5.426-2.005-1.126-733-337
Dolg po stanju konec leta
Objavljen 31. marca 201725.50530.19932.07131.67732.052
… ni podatka
1) Napoved.
2) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Revizija temeljnih agregatov in kategorij sektorja država, 2013-2016, napoved 2017
201320142015201620171)
% BDP
Presežek (+)/primanjkljaj (-)
Objavljen 31. marca 2017-15,1-5,3-2,6-1,5
Vpliv revizije0,0-0,1-0,3-0,3
1. Vpliv popravka zaradi poslov valutne zamenjave0,0-0,1-0,3-0,2
2. Vpliv drugih popravkov0,00,00,0-0,1
Objavljen 20. aprila 20172-15,1-5,4-2,9-1,8-0,8
Dolg po stanju konec leta
Objavljen 31. marca 201771,080,983,179,777,0
… ni podatka
1) Napoved.
2) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.