Temeljni agregati sektorja država (aprilsko EDP poročanje), Slovenija, 2015–2018

Sektor država v 2018 s 303 milijoni EUR presežka

Ugodna javnofinančna gibanja v letu 2018: država je ustvarila presežek v višini 0,7 % BDP in znižala dolg na 70,1 % BDP.  Rast izdatkov se je okrepila (4,7 %), vendar je bila še vedno nižja od rasti prihodkov (6,3 %). Prihodki sektorja država so bili za 303 milijone EUR višji od izdatkov.

  • 29.3.2019
  • |
  • brez statusa

Rast prihodkov 6,3-odstotna

Prihodki sektorja država so se v letu 2018 glede na leto 2017 povečali približno za toliko, za kolikor se je nominalno povečal letni BDP (6,9 %). Visoka medletna rast prihodkov, ti so bili višji za 1.178 milijonov EUR (6,3 %), je bila odraz dobrega stanja slovenskega gospodarstva; posledica tega so bili še nekoliko višji prilivi v državni proračun kot v letu 2017. Zaradi ugodnih razmer na trgu dela in gospodarske rasti je država samo od davkov pobrala 649 milijonov EUR več kot v letu 2017: višja kot v letu 2017 je bila rast prihodkov od DDV (8,1-odstotna), rast prihodkov od davka od dohodkov in premoženja je bila 10,2-odstotna. Prihodki od davkov in socialnih prispevkov so se tako v letu 2018 skupno povečali za 1.097 milijonov EUR ali za 7,0 %.

Zaradi dobrega poslovanja podjetij, v katerih ima RS lastniške deleže, so se povečali tudi nedavčni prihodki iz udeležbe pri dobičku (20,8 %). Na saldo države so pozitivno vplivale tudi enote države, ki v bilancah javnega financiranja niso neposredno zajete; te so ustvarile presežek v višini 75 milijonov EUR, kar je ustrezalo 0,2 % BDP.

Vse to je pozitivno vplivalo na saldo sektorja država v letu 2018, saj se je presežek iz leta 2017 (5 milijonov EUR ali 0,01 % BDP) povečal za 298 milijonov EUR, kar je ustrezalo 0,6 % BDP. 

Rast izdatkov se postopoma krepi

Trošenje države se je v letu 2018 še okrepilo, medletna rast je bila 4,7-odstotna. Izdatki so se povečali za 881 milijonov EUR, kar je občutno več kot v letu 2017 (1,5 % ali 273 milijonov EUR).

K povečanju izdatkov so še naprej največ prispevali izdatki za socialna nadomestila in podpore (3,5 %) ter sredstva za zaposlene (4,4 %). Dinamika rasti obeh komponent je bila približno taka kot v letu 2017. Okrepila se je rast izdatkov za vmesno potrošnjo (7,0 %). Občutno večja kot v prejšnjem letu pa je bila tudi rast izdatkov za bruto investicije v osnovna sredstva (24,9 %) in subvencije (8,6 %), kar posredno kaže tudi na večji zagon pri črpanju evropskih sredstev. Izdatke za obresti je država v letu 2018 še zniževala (15,0 %); ti so znašali 911 milijonov EUR ali 2,0 % BDP.

Rast primarnih izdatkov (tj. brez izdatkov za obresti) je bila v letu 2018 6,0-odstotna, kar pomeni, da so se ti izdatki povečali za 1.042 milijonov EUR, kar je občutno več kot v prejšnjem letu (2,5 % ali 421 milijonov EUR). Primarni presežek (brez izdatkov za obresti) je v letu 2018 znašal 1.213 milijonov EUR (2,6 % BDP). V primerjavi z letom 2017 se je povečal za 137 milijonov EUR.  


Centralna raven poslovala v 2018 s presežkom

Država je v 2018 najbolje poslovala na centralni ravni (S1311).  Prvič, odkar SURS spremlja podatke po metodologiji ESR, je bil zabeležen presežek; znašal je 358 milijonov EUR. Skladi socialne varnosti so leto 2018 zaključili z minimalnim presežkom v višini 8 milijonov EUR. Zadnjič so negativno poslovali v letu 2016. Občine pa so prvič po letu 2014 poslovale s primanjkljajem v višini 63 milijonov EUR.

Dolg sektorja država se je znižal na 70,1 % BDP

Konsolidiran dolg sektorja država je konec leta 2018 znašal 32.230 milijonov EUR ali 70,1 % BDP, kar je bilo za 3,9 odstotne točke manj kot v letu 2017. K znižanju dolga, prikazanega v deležu BDP, so še naprej največ prispevale nominalne rasti BDP. Nominalno se dolg države še vedno povečuje: v letu 2018 se je povečal za 371 milijonov EUR ali za 1,2 %.

Država je v letu 2018 refinancirala zapadli dolg z novimi obveznicami evro obveznicami z nižjimi obrestnimi merami in v okviru sedme transakcije medvalutnega upravljanja z dolgom EUR-USD izvršila odkup dela obveznic v ameriških dolarjih.  To skupaj je  v letu 2018 vplivalo na 15-odstotno zmanjšanje izdatkov za obresti.

Revizija podatkov

Skladno z utečeno revizijsko politiko so bili revidirani podatki za leto 2017. Presežek se je zaradi rednega letnega poračuna dohodnine za leto 2017 zmanjšal za 23,2 milijona EUR. Objava podatkov o temeljnih agregatih sektorja država, ki bo izšla ob koncu septembra 2019, bo zajela daljše obdobje, kot ga zajame običajna revizija (od leta 1995 naprej). Opravljene bodo manjše metodološke uskladitve, potrebne za boljšo primerljivost podatkov med državami članicami EU. Take revizije izvajajo tudi v drugih državah članicah EU.   

Temeljni agregati in kategorije sektorja država, Slovenija
2015201620172018
mio. EUR
Prihodki17.44117.51018.57019.748
Minus: izdatki18.54418.29218.56419.445
Presežek (+)/primanjkljaj (-)-1.104-7815303
  Centralna država-1.261-789-64358
  Lokalna država1137413-63
  Skladi socialne varnosti44-67578
Minus: izdatki za obresti1.2521.2201.071911
Primarni primanjkljaj / presežek1484391.0771.213
Dolg po stanju konec leta32.08731.75331.85932.230
  S.1311 Centralna država31.47431.17531.29231.649
  S.1313 Lokalna država810781778805
  S.1314 Skladi socialne varnosti1111
  Konsolidacija med podsektorji (-)-198-204-212-225
Vir: SURS
Temeljni agregati in kategorije sektorja država, Slovenija
2015201620172018
% BDP
Prihodki44,943,443,243,0
Minus: izdatki47,745,343,242,3
Presežek (+)/primanjkljaj (-)-2,8-1,90,00,7
  Centralna država-3,2-2,0-0,10,8
  Lokalna država0,30,20,0-0,1
  Skladi socialne varnosti0,1-0,20,10,0
Minus: izdatki za obresti3,23,02,52,0
Primarni primanjkljaj / presežek0,41,12,52,6
Dolg po stanju konec leta82,678,774,170,1
  S.1311 Centralna država81,077,272,868,9
  S.1313 Lokalna država2,11,91,81,8
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,5-0,5
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.