Kazalniki zelene rasti, Slovenija, 2017

Energetska produktivnost v Sloveniji v 2017 glede na 2016 višja za več kot 3 %

V 2017 so se glede na 2016 zvišali emisijska produktivnost (za 6 %), energetska produktivnost (za več kot 3 %) in snovna produktivnost (za skoraj 3 %).  Na zeleno rast kaže tudi zmanjšanje izpostavljenosti urbanega prebivalstva delcem PM10 (za 3 %) ter večja lesna zaloga (za 1 %).

  • 24.4.2019
  • |
  • končni podatki

Kazalniki zelene rasti kažejo, v kolikšni meri nam uspeva spodbujati gospodarsko rast, hkrati pa tudi zagotavljati trajnost naravnih dobrin. V 2017 so se – glede na 2016 – zvišali, in sicer:
-      emisijska produktivnost za 6 %,
-      energetska produktivnost za več kot 3 %,
-      snovna produktivnost za skoraj 3 %,
-      lesna zaloga za 1 %,
-      delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov za 2,1 odstotne točke,
-      delež ekoloških kmetij in kmetij v preusmeritvi za 0,5 odstotne točke,
-      državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost,  namenjena za energijo, za 1 odstotno točko, in sredstva, namenjena za okolje, za 0,4 odstotne točke.

Na zeleno rast kaže tudi izpostavljenost urbanega prebivalstva delcem PM10, ki se je v 2017 glede na 2016 znižala za več kot 3 %.

Vodna produktivnost in delež davkov v ceni električne energije za industrijo sta v 2017 ostala skoraj na isti ravni kot v 2016.

Količina razpoložljivih sladkovodnih virov na prebivalca se je v 2017, glede na 2016, zmanjšala za več kot 11 %, izkoriščanje domačih virov na osebo pa se je povečalo za nekoliko več kot 4 %, kar trenutno ne potrjuje napredka v smeri zelene rasti.

Ločeno zbrani komunalni odpadki, Slovenija
Ločeno zbrani komunalni odpadki, Slovenija
Vira: SURS, ARSO
Izbrani kazalniki zelene rasti, Slovenija
20162017
  Emisijska produktivnost (EUR 2010/kg ekv. CO2)2,22,3
  Energetska produktivnost (mio. EUR 2010/ktoe)5,75,9
  Snovna produktivnost (EUR/kg)1,41,5
  Vodna produktivnost (EUR 2010/m3)235,5236,0
  Skupna količina razpoložljivih sladkovodnih virov (1000 m3/preb)15,713,9
  Izkoriščanje domačih virov/osebo (tone)11,211,6
  Lesna zaloga (m3/ha)296,0299,0
  Ločeno zbrani komunalni odpadki (% od vseh zbranih)67,970,0
  Izpostavljenost urbanega prebivalstva delcem PM10 (µg/m3)25,624,8
  Delež ekoloških kmetij in kmetij v preusmeritvi (%)9,19,6
  Državna proračunska sredstva za RRD, namenjena za okolje (%)5,05,4
  Državna proračunska sredstva za RRD, namenjena za energijo (%)3,04,0
  Delež davkov v ceni električne energije za negospodinjske odjemalce (%)31,031,0
Viri: SURS, ARSO, GZS, MZI-Direktorat za energijo.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.