Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 1. četrtletje 2020

Cene storitev pri proizvajalcih v prvem četrtletju 2020 na četrtletni ravni višje za 0,4 %, na letni ravni za 2,4 %

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v prvem četrtletju 2020 v povprečju za 0,4 % višje kot v zadnjem četrtletju 2019. Višje so bile tudi v primerjavi s prvim četrtletjem 2019, in sicer v povprečju za 2,4 %.

  • 20.5.2020
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2020 za 0,4 % višje kot v četrtletju pred tem
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 1. četrtletju 2020 povprečno za 0,4 % višje kot v 4. četrtletju 2019. Najbolj so se cene zvišale v varovanju in poizvedovalnih dejavnostih (za 7,1 %), v radijski in televizijski dejavnosti (za 6,7 %) in v zaposlovalnih dejavnostih (za 4,9 %). Najbolj znižale pa so se v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (za 6,0 %), v zračnem prometu (za 5,4 %) in v dejavnosti dajanje v najem in zakup (za 4,7 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2020 za 2,4 % višje kot v 1. četrtletju 2019
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 1. četrtletju 2020 na letni ravni v povprečju višje za 2,4 %. Izraziteje so se zvišale v zaposlovalnih dejavnostih (za 26,1 %) ter v pomorskem prometu (za 14,4 %). Izrazito znižale pa so se v zračnem prometu (za 10,0 %) ter v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 8,5 %).

Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
I–III 20
X–XII 19
I–III 20
I–III 19
I–III 20
Ø 15  
Skupaj100,4102,4107,95
H49 Kopenski promet; cevovodni transport99,799,7102,24
H49.4–N81.2 Storitve zahtevane z Uredbo STS (za indeks cen storitev pri proizvajalcih)1)100,4102,4108,48
H50.1_H50.2 Pomorski promet96,6114,4123,59
H51 Zračni promet94,690,092,04
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,9102,0102,67
H53 Poštna in kurirska dejavnost101,1103,6118,36
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti94,098,2107,85
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač103,3105,9108,09
J58 Založništvo104,3......
J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi100,8......
J60 Radijska in televizijska dejavnost106,7......
J61 Telekomunikacijske dejavnosti100,0100,6122,67
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,2101,3101,94
J63 Druge informacijske dejavnosti100,6102,090,90
L68 Poslovanje z nepremičninami100,7106,2104,80
M69_M70.2 Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje100,1105,2108,78
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje100,5101,7111,58
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga99,2100,9103,17
M74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti100,1......
N77 Dajanje v najem in zakup95,396,792,80
N78 Zaposlovalne dejavnosti104,9126,1134,24
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti98,891,595,04
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost107,1109,6118,76
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice104,6105,9115,17
N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti99,8......
1) Indeks vključuje dejavnosti H49.4, H50.1, H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53, J61, J62, J63, M69, M70.2, M71, M73, N78, N80 in N81.2.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V prvem četrtletju 2020 smo podobno kot v prejšnjih letih izvedli nekatere metodološke spremembe. Spremenili smo uteži; te temeljijo na podatkih statističnega raziskovanja Strukturna statistika podjetij, in sicer gre za podatke o čistih prihodkih od prodaje iz leta 2018, preračunanih na cene iz zadnjega četrtletja 2019. Nekoliko smo spremenili tudi seznam opazovanih enot in storitev. V vzorcu za leto 2020 je tako zajetih 1.029 poslovnih subjektov in 4.976 cen storitev.

Zaradi epidemije koronavirusa, se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov.

V prvem četrtletju 2020 je bila stopnja odgovora v tem raziskovanju nekoliko nižja kot v preteklih četrtletjih. Kjer cen storitev ni bilo mogoče zbrati, smo manjkajoče podatke uredili s postopki vstavljanja podatkov. Posledično so v nekaterih dejavnostih podatki nekoliko manj zanesljivi kot običajno.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.