Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Energetika, Slovenija, oktober 2019

Oktobra 2019 je bila neto proizvodnja električne energije za 38 % manjša kot oktobra 2018

Proizvodnja električne energije se je v oktobru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala  za 20 %, oskrba z energenti  pa se je povečala.

  • 25.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v oktobru manjša kakor septembra
Oktobra 2019 je bila neto proizvodnja električne energije 820 GWh in se je glede na september 2019 zmanjšala za 20 %, poraba je bila 1199 GWh in se je glede na september 2019 povečala za 14 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 14 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 81 %, medtem ko se je v jedrski elektrarni Krško, zaradi rednega remonta, proizvodnja zmanjšala za 96 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv oktobra 2019 večja za 77 %.
Oktobra 2019 smo uvozili 909 GWh, izvozili pa 498 GWh električne energije. Uvoz se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečal za 29 %, medtem ko se je izvoz zmanjšal za 23 %.

Porast oskrbe z energenti v oktobru 2019
V oktobru 2019 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje in pri ekstra lahkemu kurilnemu olju. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 55 %, oziroma za 11 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 73 %, drugimi naftnimi proizvodi za 33 %, zemeljskim plinom za 27 %, ter črnim premogom in antracitom za 21 %.

Delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije je v letu 2018 znašal 21,14 %
Delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije je v Sloveniji v letu 2018 znašal 21,14 %, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v letu 2017. V sektorju ogrevanje in hlajenje se je delež znižal za 1,6 odstotne točke, v sektorju električna energija se je znižal za 0,1 odstotne točke, le v sektorju transport se je zvišal, in sicer za skoraj 3 odstotne točke in je znašal 5,5 %.

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, oktober 2019
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, oktober 2019
Vir: SURS
Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
IX
2019
X
2019
X2019
IX2019
TJindeks
Skupaj2.8925.111177
Črni premog (NCV)7686
Rjavi premog in lignit (NCV)2.6194.704180
Naftni proizvodi (NCV)4250
Zemeljski plin (GCV)177301170
Druga goriva (NCV)8598115
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
IX
2019
X
2019
X2019
IX2019
indeks
Črni premog in antracit (t)9961.205121
Koks (t)2.2562.21198
Rjavi premog in lignit (t)235.252406.046173
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.9277.76398
Motorni bencin, neosvinčen (t)35.94935.44999
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.9051.29945
Dizelsko gorivo (t)122.589122.286100
Kurilno olje, ekstra lahko (t)23.95221.41589
Drugi naftni proizvodi (t)9.82513.055133
Zemeljski plin (1.000 Sm3)56.55671.686127
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.