Poglavje vsebuje enotni nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki jih uporabljamo na SURS-u.

Znamenja, kratice, okrajšave, merske enote

Poglavje vsebuje enotni nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki jih uporabljamo na SURS-u.

Enotni nabor

Enotni nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki se uporabljajo pri objavljanju statističnih podatkov in informacij, praviloma velja za vse objave Statističnega urada RS. Smiselno se ga uporablja v objavah, pa tudi v podatkovni bazi SiStat. Velja tudi za objave na družbenih omrežjih in priložnostne (tiskane) publikacije.

Oblikovanje nabora

Navedba nabora statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki se uporabljajo v objavah SURS-a, pri spletnih objavah ni potrebna, ker so uporabljena statistična in druga znamenja razložena pod vizualizacijami.

V SiStatu je s posamezne tabele dostopna povezava na statističnih znamenj tako v slovenskem kot v angleškem jeziku.

V publikaciji, ki jo SURS izda v tiskani obliki, se navedejo razlage tistih statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki so v njej uporabljeni.

Druga uporabljena znamenja in njihova razlaga se dopišejo na ustrezno mesto.

Za posamezen namen se lahko uporabi le eno znamenje.

Mesto zapisa

V podatkovni bazi SiStat je mesto zapisa nabora statističnih znamenj navedeno v koraku prikaza tabele na zaslon.

Vsa statistična znamenja, uporabljena v vizualizacijah (tabelah, (interaktivnih) grafikonih, kartah, infografikah), in njihov pomen so navedeni pod vizualizacijo. 

Pri priložnostnih tiskanih publikacijah je nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki se uporabljajo pri diseminaciji statističnih podatkov in informacij, praviloma zapisan.

Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Primera:

z   statistično zaupno / confidential

-    ni pojava / no occurence of event

Ni pojava ali izračun ni smiseln

Znak za statistično znamenje: 

Pomen v angleškem jeziku: no occurence of event, not applicable

Znamenje se uporabi, kadar tega pojava ni ali kadar ni smiseln. Če za opazovani pojav velja številčna vrednost 0 (nič), se uporabi to, in ne znak za 'ni pojava'. Smiselno se uporablja tudi pri časovnih vrstah.

Pri objavi podatkov o številu prenočitev turistov po vrstah nastanitvenih objektov v marinah za leto 2001 zapišemo -, ker pred letom 2003 ni bilo marin v RS.

Če v opazovanem letu ni bilo rojstev, zapišemo vrednost 0.

Če v aprilu ne bo obiskov turistov, poročevalske enote pa nam to sporočijo, se zapiše številka 0, saj gre za poročane podatke z vrednostjo 0.

Pri izvedenih statistikah, npr. indeksih, razmerjih, povprečjih, je treba najprej preveriti, ali je podatek sploh smiseln (npr. za mesec april bomo objavili vrednost 0 in pri primerjavi z mesecem majem bi zato lahko prišlo do deljenja z 0). Če ni, uporabimo znamenje - (ni pojava ali izračun ni smiseln).

Če poročevalske enote ne morejo sporočiti podatkov, uporabimo znamenje ... (ni podatka / not available). To uporabimo v primeru, ko sporočanje v administrativni vir ni bilo mogoče. 

Če je bilo znamenje uporabljeno pri vizualizaciji v objavi, se ga navede (znamenje in njegov pomen) na ustrezno mesto pod vizualizacijo: npr. - ni pojava ali izračun ni smiseln / no occurence of event, not applicable).

Ni podatka

Znak za statistično znamenje: ...

Pomen v angleškem jeziku: not available

Znamenje se uporabi, kadar podatka, ki ga želimo objaviti, nimamo (od poročevalskih enot ne prejmemo odgovorov bodisi podatka ni v registru ali drugih virih).

Smiselno se uporablja tudi pri časovnih vrstah.

Pri objavi števila obiskovalcev urejenih jam za Francetovo jamo v bližini Ribnice zapišemo …, ker nihče ne spremlja števila obiskovalcev te jame.

Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. … ni podatka / not available.

Statistično zaupno

Znak za statistično znamenje: z

Pomen v angleškem jeziku: confidential            

To znamenje uporabimo v primeru, ko zakrijemo podatek z namenom zaščite poročevalske enote. Podatka, ki je zaščiten zaradi zaupnosti, ne objavimo, temveč zapišemo znamenje z. 

S podatki Eurostata, OECD-ja in drugih uradnih statistik prevzamemo tudi njihove metapodatke. Statistična idr. znamenja, ki se razlikujejo od znamenj, ki jih uporablja SURS, se prevedejo (razen v angleških verzijah px matrik v SiStatu) v naša znamenja, npr: namesto c confidential vnesemo: z statistično zaupno / confidential.

Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. z statistično zaupno / confidential.

Manj zanesljiva ocena – previdna uporaba

Znak za statistično znamenje: M

Pomen v angleškem jeziku: less reliable estimate – use with caution

To znamenje uporabimo v primeru objave ocene, ki jo pridobimo s podatki slučajnega vzorca. Ocena, ki je manj zanesljiva, se označi s privzdignjeno zapisano črko M (npr. 800M), v SiStatu pa označimo: 800 M.

Če je koeficient variacije (CV) ocene v intervalu od 10 % do vključno 30 % (10 % < CV <= 30 %), je ocena manj zanesljiva za objavo, zato se označi v objavi s črko M (pisano privzdignjeno: M; v primeru tehničnih omejitev (npr. v SiStatu) pa z veliko črko in razmikom: 25 M).

Če je za oceno 45,3 koeficient variacije 23 %, v objavi zapišemo 45,3M, v SiStatu pa 45,3 M.

Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba / less reliable estimate – use with caution.

Za objavo premalo zanesljiva ocena

Znak za statistično znamenje: N

Pomen v angleškem jeziku: too unreliable estimate to be published

To znamenje uporabimo v primeru objave ocene, ki jo pridobimo s podatki slučajnega vzorca. Ocena je premalo zanesljiva za objavo, zato se nadomesti s črko N. 

Če je koeficient variacije (CV) ocene večji od 30 % (CV > 30 %), je ocena premalo zanesljiva za objavo, zato se oceno nadomesti s črko N.

Če je za oceno 45,3 koeficient variacije 37 %, v objavi zapišemo N.

Pod vizualizacijo se navedejo vsa znamenja, ki so uporabljena v objavah, in navede se njihov pomen. Npr. N za objavo premalo zanesljiva ocena / too unreliable estimate to be published.

Povprečje

Znak za statistično znamenje: Ø

Pomen v angleškem jeziku: average

Znamenje se uporablja predvsem v čelu ali glavi tabele in označuje obdobje, za katero se objavlja povprečna vrednost.

Pri objavi povprečne bruto plače nam znamenje Ø feb–apr 2009 v glavi tabele pove, da se podatki o povprečni bruto plači nanašajo na obdobje od februarja do aprila leta 2009.

Decimalna vejica

Znak za statistično znamenje: ,

Pomen v angleškem jeziku: decimal point

Ločilo, ki označuje vrednosti, ki so manjše od cele vrednosti enote. 

Npr. večje za 3,2 %; up by 3.2%.

V dvojezičnih vizualizacijah (za pravilno branje zapisa v slovenskem in angleškem jeziku).

In več (let, članov …)

Znak za statistično znamenje: +

Pomen v angleškem jeziku: and more (years, members, etc.)

Znamenje pove, da lahko gre tudi za višje število ali vrednosti. Običajno ga uporabljamo v vizualizacijah.

Pri objavi frekvence oseb po starostnih razredih nam razred 100+ pove, da gre za skupino oseb, starih sto in več let.

Izpostavno znamenje za opombo pod tabelo ali črto

Znak za statistično znamenje: 1)

Pomen v angleškem jeziku: footnote

Kjer nadpisovanje s številčenjem ni mogoče, uporabljamo *.

Primeri uporabe zapisa opomb 1), 2), 3), 4), 5) in zapisa pojasnil

1) Podatki so začasni.

2) Ocena.

3) Ocena Eurostata.

4) Ocena Združenih narodov.

5) Prelom v časovni vrsti.

SlovenščinaAngleščina
okrajšavapolno imeokrajšavapolno ime
ARSOAgencija RS za okolje
Slovenian Environment Agency
BDPbruto domači proizvodGDPgross domestic product
BDVbruto dodana vrednostGVAgross value added
CCEnotna klasifikacija vrst objektovCCClassification of Types of Construction
CC_SIEnotna klasifikacija vrst objektov – različica s slovenskimi podkategorijamiCC_SIClassification of Types of Construction – version with Slovenian subcategories


CVTContinuing Vocational Training
CIFstroški, zavarovanje in prevoznina (natančneje: cena blaga z zavarovanjem in voznino do mesta izročitve) CIFcost, insurance, freight
CWPSDelovna skupina Sveta EU za statistikoCWPS Council Working Party on Statistics (med predsedovanjem Slovenije Svetu EU na področju statistike)
DWTbruto nosilnost ladje DWTdead weight (gross load capacity)
DDVdavek na dodano vrednostVAT value added tax
DMVdigitalni model višinDEM Digital Elevation Model
DOFdigitalni ortofotoDOFdigital orthophoto
DPK 250državna pregledna karta merila 1 : 250.000DPK 250National general map in the scale 1 : 250,000
EMSEvropska potresna oz. makroseizmična lestvicaEMSEuropean Macroseismic Scale
EUEvropska unijaEUEuropean Union
EU-2727 držav članic EUEU-27 27 EU Member States
EURevroEUReuro
EUROSTATStatistični urad Evropskih skupnostiEUROSTATStatistical Office of the European Union
EWCEvropski katalog odpadkovEWCEuropean Waste Catalogue
FAOOrganizacija za prehrano in kmetijstvoFAOFood and Agriculture Organization
FOBfranko na ladijski krov FOBFree on Board
GCVzgornja kalorična vrednostGVCgross calorific value


ft full-time


pt part-time
GISgeografski informacijski sistemGISGeographic Information System
GURSGeodetska uprava Republike SlovenijeSMASurveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
HEhidroelektrarnaHPP hydroelectric power plants
ILOMednarodna organizacija delaILOInternational Labour Organization
ISIC Rev. 3Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti, 3. revizijaISIC Rev. 3International Standard Industrial Classification, Revision 3
ISIC Rev. 4Mednarodna standardna klasifikacija dejavnosti, 4. revizijaISIC Rev. 4 International Standard Industrial Classification, Revision 4
IUCNSvetovna zveza za varstvo naraveIUCNInternational Union for Conservation of Nature
Jjug S south
SseverNnorth
VvzhodEeast
ZzahodW west
KVkoeficient variacijeCV coefficient of variation
KVkvalificirani (delavec)

MCSMercali-Cancani-Siebergova lestvicaMCSMercali-Cancani-Sieberg scale
MSKMedvedev-Sponheuer-Karnikova lestvicaMSKMedvedev-Sponheuer-Karnik scale
NACE Rev. 1 Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, 1. revizija NACE Rev. 1Statistical classification of economic activites in the European Community, Revision 1
NACE Rev. 2 Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, 2. revizijaNACE Rev. 2Statistical classification of economic activites in the European Community, Revision 2
NCVneto kurilna vrednost (ali: nižja ogrevalna vrednost)NCVnet calorific value
NFnormalni format (opeka, bloki za zidanje)NFnormal size or format (of brick, block for construction)
NIJZNacionalni inštitut za javno zdravjeNIJZ National Institute of Public Health
NKVnekvalificirani (delavec)

NTnetoregistrska tonažaNTnet registered tonnage
NUTS 2Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS), 2. raven NUTS 2 Nomenclature of territorial units for statistics, basic regions for the application of regional policies
NUTS 3 Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS), 3. raven NUTS 3 Nomenclature of territorial units for statistics, small regions for specific diagnoses
OECDOrganizacija za gospodarsko sodelovanje in razvojOECDOrganization for Economic Co-operation and Development
PDMpolnovredna delovna močAWUannual work unit
SKMstandard kupne močiPPS purchasing power standard
Qnknajmanjši pretok vode – konica v letuQnk minimum flow, yearly through (water)
QSsrednji pretok vode v letu QSmedium flow in the year (water)
Qvknajvečji pretok vode – konica v letu Qvkmaximum flow, yearly peak (water)
RSRepublika SlovenijaRSRepublic of Slovenia
RRraziskovanje in razvojR&D research and development
RRDraziskovalno-razvojna dejavnost

SI Slovenija SISlovenia
SITslovenski tolarSITSlovenian tolar
SKD 2002Standardna klasifikacija dejavnosti 2002

SKD 2008Standardna klasifikacija dejavnosti 2008

SKTE Standardna klasifikacija teritorialnih enotSKTEStandard Classification of Territorial Units
SMTKStandardna mednarodna trgovinska klasifikacijaSITC Standard International Trade Classification (Eurostat)
SRDAPStatistični register delovno aktivnega prebivalstvaSRDAPStatistical Register of Employment
SURSStatistični urad Republike Slovenije SURS Statistical Office of the Republic of Slovenia
SBS standardna velikost opekSBSstandard brick size
TE-TOtermoelektrarna-toplarnaCHP combined heat and power
TK 25topografska karta merila 1 : 25.000TK 25topographic map in the scale 1 : 25,000
TK 50 topografska karta merila 1 : 50.000TK 50topografic map in the scale 1 : 50,000
TTN 5 5000temeljni topografski načrt merila 1 : 5.000TTN 5 5000basic topographical plan in the scale 1 : 5,000
TVtelevizijaTVtelevision
UDKuniverzalna decimalna klasifikacija UDC Universal Decimal Classification
ZNZdruženi narodiUN United Nations
UNPutekočinjeni naftni plinLPG liquefied petroleum gas
UNESCOOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturoUNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UMAR Urad RS za makroekonomske analize in razvojIMAD Institute of Macroeconomic Analysis and Development of the Republic of Slovenia
VKVvisoko kvalificirani (delavec)

UNWTOSvetovna turistična organizacijaUNWTO World Tourism Organization, a UN Specialised Agency
ZGSZavod za gozdove Slovenije
Slovenia Forest Service
ZPIZZavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
ZZZSZavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Health Insurance Institute of Slovenia
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Employment Service of Slovenia

 

SlovenščinaAngleščina
okrajšavapolno imeokrajšavapolno ime
Č, čet.četrtletje Q, qtr. quarter, quarterly
 l. leto, letni yr. year, annual, annually
 M moškiM men
 Ž ženski W women
   M. A. Master of Arts
   M. Sc. Master of Science
mes. mesec, mesečnimth.month, monthly
mio. milijonmio, mmillion
mrd.milijarda (1.000 milijonov)bn          billion (1,000 million)
d. n.drugje neomenjenon.e.c.not elsewhere classified
n. m.nad morjema.s.labove sea, height above sea level
kom. komad, kospcs.piece(s)
  Ph. D.Doctor of Philosophy
P, pol.polletjeHhalf-year
Ur. l.Uradni listOJOfficial Journal
štev.številoNo.number
št.številka  
TtedenWweek

 

SlovenščinaAngleščina
okrajšavapolno imeokrajšavapolno ime
aaraare
BTbrutoregistrska tonažaGTgross registered tonnage
cmcentimeter cmcentimetre
EPDČekvivalent polnega delovnega časaFTEfull time equivalent
GJgigadžul = 106 kilodžulov = 106 kJGJgigajoule = 106 kJ
GWhgigavatna uraGWhgigawatt-hour
hurahhour
hahektarhahectare
hlhektoliterhlhectolitre
kal.kalorijacal.calorie
kgkilogramkgkilogram
kgoekilogram ekvivalenta naftekgoekilogram of oil equivalent
kVAkilovoltamperkVAkilovoltamper
kWkilovat = 103 WkWkilowatt = 103 W
kWhkilovatna ura = 103 vatnih urkWhkilowatt-hour = 103 watt-hours
kmkilometerkmkilometre
km2kvadratni kilometerkm2square kilometre
lliterllitre
mmetermmetre
m2kvadratni meterm2square metre
m3kubični meterm3cubic metre
m3/hakubični meter na hektarm3/hacubic metre per hectare
m3/skubični meter na sekundo (pretok vode)m3/scubic metre per second (flow - water)
min.minutamin.minute
mmmilimetermmmilimetre
MW megavat = 106 WMWmegawatt = 106 W
MWhmegavatna ura = 106 vatnih urMWhmegawatt-hour = 106 watt-hours
PDM polnovredna delovna močAWUannual work unit
pkmpotniški kilometerpkmpassenger-kilometre
s sekundassecond
Sm3standardni kubični meterSm3standard cubic metre
ttonattonne
TJteradžul = 1012 džulovTJterajoule = 1012 joules
tkmtonski kilometertkmtonne-kilometre
toetona ekvivalentne naftetoetonne of oil equivalent
USDameriški dolarUSDUS dollar
WvatWwatt
µg/m3mikrogram na kubični meter (merjenje koncentracij)µg/m3microgram per cubic metre (measurement of concentrations)
'minuta minute
°stopinja°degree
°Cstopinja Celzija °Cdegree Celsius
%odstotek%percentage
odtisočekper thousand

 

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah